План роботи закладу на 2020-2021 н.р.(вступ)

29.12.2020   Administrator   Категорія: План роботи закладу

         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Протокол засідання ради

                                                                                     ТНВК «Школа-колегіум

                                                                                     Патріарха Йосифа Сліпого»

                                                                                                                 08.09. 2020

Голова ради школи-колегіуму Л.М. Буряк

 

 

ПЛАН РОБОТИ

ТНВК «Школа-колегіум

Патріарха Йосифа Сліпого»

на 2020 – 2021 н. р.

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха

Йосифа Сліпого»

26.08. 2020  № 1

Директор

_____________ М. Б. Гуцал

 

Зміст

І Розділ. Вступ.

 • Аналіз виконання плану за минулий навчальний рік.
 • Головні завдання і проблеми, над вирішенням яких працюють педагогічний і учнівський колективи.

ІІ Розділ. Реалізація основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення прав особистості на освіту.

2.1.    Діяльність педколективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про освіту».

 1. Створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб із особливими освітніми потребами.
 2. Дотримання Державного стандарту початкової освіти.

ІІІ Розділ. Забезпечення якості освітньої діяльності.

3.1. Створення оптимальних умов для забезпечення організованого початку і завершення навчального року.

3.2. Організація профільної підготовки школярів. 

3.3. Організація роботи з розвитку здібностей і талантів учнів.

3.4. Охорона прав і соціальний захист учнів.

3.5. Створення виховного простору в закладі.

 • Формування та розвиток життєво необхідних компетентностей  учнів у позакласній та позашкільній діяльності.
 • Співпраця школи, сім’ї, громадськості у формуванні особистості.
 • Психологічний супровід освітнього процесу.

 

IV Розділ. Забезпечення безпечних умов життєдіяльності школи. Збереження здоров'я учасників освітнього процесу.

V Розділ. Науково-методичне забезпечення діяльності закладу.

VI Розділ. Координація управління та внутрішньошкільний контроль.

6.1. Організація контролю за виконанням урядових рішень у галузі освіти, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, органів освіти, нормативних документів про школу.

6.2. Використання різних форм контролю з метою підвищення його впливу на рівень і результативність освітнього процесу.

6.3. Здійснення оперативного контролю за станом техніки безпеки й охорони праці, пожежної безпеки, за роботою з попередження травматизму й нещасних випадків із дітьми.

VІІ Розділ. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база закладу.

Вступ

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» сьогодніце сучасний навчальний заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів. Це єдиний у Тернополі заклад духовного спрямування. Школа-колегіум має свою особливу місію: творення духовного середовища освітнього процесу на засадах християнських цінностей з метою формування цілісної компетентної особистості.

Педагогічний колектив ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» у 2018-2019 н. р. працював над забезпеченням комфортних і безпечних умов навчання та праці; створенням освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; формуванням інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

Пріоритетними напрямками діяльності закладу в 2019-2020 н.р. були:

 • неухильне дотримання вимог чинних нормативно-правових документів у галузі освіти;
 • реалізація державної програми щодо розвитку освітньої галузі;
 • впровадження в практику роботи закладу Концепції Нової української школи, побудованої на засадах «педагогіки партнерства»;
 • плекання української  ідентичності;
 • розширення співпраці з навчальними закладами духовного спрямування України та закордону, науково-дослідними установами, підприємствами, громадськими організаціями;
 • створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на усіх її рівнях з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
 • сприяння формуванню здорового способу життя як складника виховання, збереження й зміцнення здоров'я учнів, забезпечення їх збалансоване харчування;
 • збільшення рухового режиму учнів за рахунок спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час;
 • сприяння реалізації моделі виховної роботи, спрямованої на виховання відповідальності за себе, розвиток і добробут країни, формування ціннісних ставлень і суджень учнів, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством;
 • проектування структури методичної роботи на формування особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики;
 • забезпечення виконання заходів на покращення іміджу закладу.

Завдання на 2020-2021 навчальний рік

 З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України  в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти,  вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві в 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив школи-колегіуму ставить такі завдання:

 • неухильно дотримуватись вимог чинних нормативно-правових документів у галузі освіти;
 • реалізувати державні програми щодо розвитку освітньої галузі;
 • підвищувати іміджеві характеристики закладу  щодо надання якісних освітніх послуг;
 • проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи-колегіуму;
 • плекати українську ідентичність;
 • продовжити роботу щодо підвищення якості впровадження в освітній процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;
 • продовжити інформатизацію освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності;
 • спрямувати методичну роботу школи-колегіуму на успішну реалізацію елементів дистанційного навчання здобувачів освіти;
 • спрямувати освітній процес на формування ключових компетентностей учнів, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;
 • забезпечити розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;
 • забезпечити принцип педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя і батьків.