Портфоліо заступника директора з виховної роботи

27.01.2015   Administrator   Категорія: Виховна робота

Кредо: «Бог і діти живуть там, де їх підтримують»

Прізвище ім’я по батьковіКуцкір Світлана Владиславівна

Місце роботи Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Освіта     1988 р.,Тернопільський державний педагогічний інститут 

Спеціальність            російська мова та література

Фах                                учитель світової літератури

Педагогічний стаж                                       26 років

Стаж як заступника директора             12 років

Категорія                                                         Вища

ЗванняСтарший вчитель

Нагороди:

2005 – Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної                         адміністрації

2005 – Грамота управління освіти і науки Тернопільської міської ради за якісну організацію і проведення ІІ етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

2007 – Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної                         адміністрації  

2008 – Грамота управління освіти Тернопільської міської ради за активну участь в організації Фестивалю Розумових Ігор

2011 – Подяка міського голови

2012- Подяка інформаційно-методичного центру освіти м. Тернополя за активну участьу підготовці та проведенні обласного семінару

Тема досвіду: Формування всебічно розвиненої та духовно зрілої особистості на основі християнських цінностей

Аналізуючи проблеми сучасного суспільства, з впевненістю можна сказати, що основна з них - криза духовних цінностей. Соціально-економічні умови приносять у молодіжне середовище такі негативні соціальні явища, як аморальність, розбещеність тощо, які, в свою чергу, ведуть до агресивності, жорстокості, нігілізму підлітків. Наслідком цих процесів стає відчуження дітей та молоді від моралі, бездуховність, зневажливе ставлення до культури і традицій свого народу, байдужість до долі держави і своєї власної долі, тобто певне заперечення духовності й моральності як суспільно й особистісне значущих феноменів.

Отже, сьогодні дуже важливо цілеспрямовано й усвідомлено підходити до формування виховної стратегії, реалізація якої можлива лише за умови розробки продуманого обґрунтованого психолого-педагогічного проекту виховного процесу. Неврахування зрослих потреб учнів, домінування застарілих форм і методів організації виховної роботи приводить до втрати її ефективності та результативності. Школа не має права ігнорувати  поради А.Макаренка про те, що «справжня суть виховної роботи полягає зовсім не в наших розмовах з дитиною, а в організації життя дитини». Це ставить перед школою нові завдання, в тому числі – формування духовного світу дітей та молоді, духовності як провідної якості особистості, як засіб формування компетенції життєстійкості.

Проблема формування людяності, духовних цінностей широко досліджувалася і розроблялася класиками педагогіки: В.Сухомлинським,  С. Ф. Русовою. Сучасні педагоги (І.Бех, О.Вишневський та ін.) також наголошують на великій відповідальності вчителів за рівень людського в людині, за її духовність, адже в тому й полягає сенс гуманізації освіти.

Духовний розвиток особистості є одним із основних завдань, які поставило українське суспільство перед сучасною школою. Закон України «Про загальну середню освіту» визначає одним з найважливіших завдань реформи освіти, яка здійснюється сьогодні в Україні, – створення умов для збереження духовного здоров’я наступних поколінь. Стратегія сучасної освіти в Україні виходить з положень Конвенції ООН про права дитини, де зазначається, що дитині «має бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості і сприятливі умови, які б надавали змогу розвиватися фізично, морально, духовно…» (принцип 2, а також 7; 10).

У «Національній доктрині розвитку освіти», у «Проекті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021роки» реформування системи виховання у сучасному освітньому просторі пов’язується з ідеєю повернення до головного принципу педагогіки – пріоритету цінностей духовно-морального виховання над матеріально-економічними.

Єдиний вихід, на наш погляд, – звернутися до розумного, доброго, вічного, до тих загальнолюдських цінностей, які вироблялися віками. А це – християнська мораль. Використання християнських цінностей у закладах освіти не суперечить світському характеру навчання. Дотримуючись державного стандарту освіти та застосовуючи ідеї прогресивної освіти, принципи християнської моралі, організовувати для дітей навчальні і практичні заняття, які будуть забезпечувати їх психічне і фізичне здоров’я, всебічний розвиток. Адже без духовності не може бути справжнього патріотизму, справжньої демократії та соціальної справедливості. Знання, закладені в контексті віри, стають мудрістю і баченням життя. Адже «освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності» (Роберт Кейосакі).

Виховна система закладу – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Мета виховної роботи - формування у школярів системи цінностей, ідеалів і пріоритетів, що сприяють вихованню життєлюбної і творчої, критично мислячої і толерантної, національно свідомої і суспільно-активної молоді, такої, що знає: світ треба змінювати на краще. Основне завдання виховного процесу в школі-колегіумі полягає не стільки в тому, щоб навчити основних засад християнської віри, а в тому, щоб дитина в них повірила і прийняла до свого серця як життєву необхідність, щоб відчула потребу ними жити. Зміст виховної діяльності школи-колегіуму передбачав реалізацію спільної мети – формування системи цінностей, що мають ієрархічну будову: особисте – родинне – громадянське, національне – вселюдське – і ведуть до становлення в людині характеру, демократизму, патріотизму, моральності.

 

Основні принципи виховної діяльності школи-колегіуму:

 • Принцип персональності

Людина на цьому світі  − найвище створіння і носить у собі образ Божий. Ніхто не може принижувати її гідність, ані використовувати її для власної користі чи збагачення.

 • Принцип солідарності

Кожен повинен перейнятися бідами чи проблемами інших, присвятити себе служінню ближньому.

 • Принцип субсидіарності

Кожна вища інстанція повинна надавати допомогу нижчій інстанції з метою її підтримки, сприяння діяльності й розвитку.

Виховна стратегія школи-колегіуму має на меті створення для школярів ситуацій вибору щодо їхньої участі у різних видах діяльності. Педагогічний колектив закладу прагне уникнути одноманітності виховних заходів і спирається на єдність раціонального, емоційного і діяльнісного компонентів розвитку особистості.

Формувати духовно сприятливу атмосферу в школі-колегіумі допомагають духівник, свідомі і практикуючі християни, педагоги і вихователі, батьківський комітет та громадські організації. У школі діє духовна світлиця, в якій проходять духовні зустрічі з учнями, вчителями, Вервиця, Акафіст, «Біблійне коло». Учні відвідують святині Тернопільщини та України. Кожного місяця проводяться спільні Святі Літургії для учнів і вчителів, приходять і батьки.  Учасники навчально-виховного процесу ТНВК - учасники Всеукраїнської прощі шкіл, яка в 2012 році відбувалася в с. Зарваниці, а в 2013р. - в с. Гошів Івано-Франківської області, в 2014р. – с.Прилбичі Львівської області. У 2012 році започатковано нову традицію проводити  урочисту Посвяту в першокласники в селі Заздрість (на батьківщині Йосифа Сліпого) 30 вересня.

В основі виховної роботи закладу – проектна діяльність. Спільнота школи-колегіуму працює над реалізацією виховного проекту «Духовними стежинами», який сприяє самовдосконаленню дитячої особистості та корекції характеру дітей. Крім того, кожний класний колектив працює над проектами, які обирає самостійно.

Змінюючи виховну систему, ставлячи за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного їх сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до людей, до самого себе, застосовуються такі форми роботи:

 • Інформаційно-масові - дискусії, дебати, конференції, ринги, вечори. 
 • Діяльнісно-практичні групові - творчі групи, екскурсії,  свята, ярмарки, огляди, олімпіади. Вони проходять у три етапи: класні, по паралелях, загальношкільні заходи.
 • Інтерактивні - КВК, фестивалі, інтелектуальні ігри, рольові вправи.
 • Індивідуальні - доручення, творче завдання, індивідуальна робота. Особлива роль впливу психолога школи на учня. Робота психолога базується на результатах моніторингу.
 • Діалогічні - бесіда, міжрольове спілкування.
 • Наочні - виставки, стенди.

Вибір форм залежить від особливостей перебігу виховного процесу (необхідність колективної і групової роботи; залежність від етапу формування морально-етичних цінностей та від конкретної ситуації).

Розвитку демократизації шкільного життя й гуманізації на її основі відносин між учнями, педагогами, іншими працівниками школи-колегіуму слугує організація учнівського самоврядування, яке сприяє вільному розвитку всіх здібностей учня, формує у нього потребу неосяжного інтелектуального, духовного, культурного розвитку, філософського погляду на життя. Учнівське самоврядування, побудоване у формі учнівського парламенту (5-9 класи, І-ІІ курси) та Ради лідерів (1-4 класи),− це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів, залучення їх до усвідомленої, систематичної участі у справах закладу, класу. Органи самоврядування забезпечують організаційну цілісність колективу, налагоджують спільну діяльність його членів, регулюють особисті стосунки, які виникають між учнями, підтримують нормальну робочу дисципліну, порядок, забезпечують захищеність особистості.

Партнери у розв'язанні проблем духовного розвитку особистості:

 • Комісія освіти і виховання Тернопільсько – Зборівської Архиєпархії УГКЦ
 • Культурно-мистецький благодійний фонд імені Йосифа Сліпого
 • Комісія Української греко-католицької церкви у справах освіти та виховання
 • Гімназія ім. Блаженного Климентія Шептицького (м. Львів)
 • Бучацький колегіум імені Святого Йосафата
 • Приватний навчально-виховний заклад «Школа Святої Софії» (м. Львів)
 • Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки (Закарпатська обл., Виноградівський р-н)
 • Приватна середня загальноосвітня школа імені Святих Бориса і Гліба (с. Бортники, Львівська обл.)
 • Благодійний греко-католицький дитячий садок «Ангелятко»

(м. Дрогобич)

 • Колегіум-інтернат для дівчат «Знамення» (с. Зарваниця)
 • Загальноосвітня школа «Пресвятої родини» (с. Озерна)
 • Молодіжна громадсько-релігійна організація «Знамення»