Звіт керівника закладу за 2020-2021 н.р. перед батьківською громадськістю

27.06.2021   Administrator   Категорія: Звіт директора

Звіт директора перед батьківською громадськістю за 2020-2021 н. р.

 

Слайди 1-3. Візитівка закладу.

Головні цінності педагогічного колективу — дитина, духовність, творчість, розвиток.

Основний принцип освітнього процесу — цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується й самореалізується.

Слайд 4. Опираючись на Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державні стандарти, колектив школи-колегіуму свою діяльність спрямовує на творення духовного середовища освітнього процесу на засадах християнських цінностей з метою формування цілісної компетентної особистості.

Слайд 5-6. Цінності закладу:

 1. Відкритість до змін:

Самостійність думки і дії.

 1. Збереження:
 • безпека закладу, стосунків і самого себе;
 • повага і відповідальність за культурні та релігійні традиції та ідеї.
 1. Самоствердження:

Досягнення, тобто особистий успіх відповідно до соціальних стандартів.

 1. Вихід за межі власного Я:

Універсалізм – це розуміння, терпимість і захист благополуччя людей і природи.

Слайд 7. Візія (умовно розділяю на 4 блоки):

І.

І.1. Професійний розвиток педагогів

І.2. Оновлення змісту освіти

ІІ.

ІІ.1. Орієнтація на потреби учня

ІІ. 2. Наскрізний процес виховання

ІІІ.

ІІІ. 1. Педагогіка партнерства

ІІІ. 2. Ефективне управління

ІY.    Сучасне освітнє середовище

 

Роботу закладу за 2020-2021 н.р. презентую відповідно до цих чотирьох напрямів.

Блок І.1.   Професійний розвиток педагогів

Слайд 8. Освітній процес у поточному навчальному році забезпечували 54 висококваліфіковані працівники, серед яких – 3 сумісники. З них мають вищу освіту – 53, середню спеціальну освіту – 1, зокрема:

 • учителів – 45
 • вихователів ГПД – 2
 • керівників гуртків – 3
 • практичних психологів – 1
 • логопедів – 1
 • педагогів – організаторів – 1
 • завідувачів бібліотекою – 1.

Слайд 9. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010р. №930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473, наказом МОН України від 08.08.2013р. №1135, рішення атестаційної комісії закладу (протокол №3 від 22.03.2021р.) та управління освіти ТМР (протокол №4  від 01.04.2020 р.) проведено атестацію 13 педагогічних працівників, за результатами яких:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 1 учителю і 1 вихователю ГПД (Заверусі Т.М., Федунець Н.Б.);
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 учителям (Гусак О.С., П’ятничці С.І.);
 • відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 9 учителів (Гальчишин О.М., Кадюк Г.В., Кошова Г.П., Кудринська Т.В., Василюк Ю.З., Слотюк О.В., Федунець В.І., Рибак Г.М., Ясіновська Г.Р.);
 • відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «Старший вчитель» 4 учителів (Гальчишин О.М., Кадюк Г.В., Кошова Г.П., Кудринська Т.В.) ;
 • присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель» 3 учителям (Василюк Ю.З., Слотюк О.В., Федунцю В.І.);
 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «Вчитель – методист» 1 учитель (Рибак Г.М.).

Слайд 10. Якісний склад педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.:

 • відмінники освіти – 2
 • учителі-методисти – 7
 • старші вчителі – 15
 • спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 13
 • спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 3
 • спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 4
 • спеціалісти – 7.

Аналізуючи ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників закладу, 89% учителів стверджують, що у закладі створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, сертифікації тощо.

Слайд 11. Учителі закладу планують свою професійну діяльність, аналізують її результативність з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, результатів їхнього навчання та враховують результати аналізу при подальшому плануванні роботи. Календарно-тематичне планування відповідало освітній програмі закладу. При його розроблені 32% учителів використовували рекомендації Міністерства освіти і науки України, по 20% - зразки, що пропонуються фаховими виданнями й власний досвід відповідно, 13% - розробки з Інтернет-сайтів і блогів, спільно з колегами - 10% учителів, а 5% - опирались на досвід, запозичений у колег.

Одним із перспективних напрямів реформування освіти є впровадження компетентнісно спрямованого підходу. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін — ці риси особистості дуже важливі на сучасному етапі історичного розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до процесу навчання. Учителі використовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти, зокрема, 27% - інтерактивні технології, 26% - технології розвитку критичного мислення, 22% - інформаційно-комп’ютерні технології, 11% - проєктне навчання, 9% - створення ситуації успіху, 5% - проблемне навчання.

Слайд 12. Сьогодні справжнім професіоналом у своїй справі може стати лише та людина, яка постійно вчиться, здобуває нові знання, вміння, навички, що дають змогу їй адаптуватися до вимог часу, реалізувати свій творчий особистісний потенціал.

Педагоги набувають навиків у створенні власних освітніх ресурсів, мають публікації з професійної тематики, оприлюднені методичні розробки чи матеріали.

Вчителі закладу Куцкір Світлана Владиславівна і Заверуха Тетяна Михайлівна - співавтори методичного посібника «Климентій Шептицький. Уроки мудрості», приуроченого 150-річчю від дня народження блаженного священномученика Климентія Шептицького (вересень 2020 р.). Ділилися досвідом роботи з учасниками міського вебінару  для вчителів основ християнської етики 27.04.2021 р.

 Заверуха Тетяна Михайлівна, педагог-організатор та вчитель історії, подала розробку квесту з історії християнства до обласного збірника методичних матеріалів.

За поповнення бібліотеки авторськими матеріалами учитель історії Сидор Марія Михайлівна нагороджена подякою від освітнього проекту «На урок» (подяка № П-2054951 від 23.03.2021 р.).

Слайд 13. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Підвищення кваліфікації учителів закладу відбувається за такими формами:

 • курси ТОКІППО, ТКМЦ НОІМ – 98% педагогів,
 • методичні семінари - 76%, тренінги, майстер-класи – 65%, вебінари – 84%, онлайн-курси на освітніх платформах - 68%, конференції – 16%, самоосвіта – 17% учителів,
 • інтерактивні школи сучасного вчителя при ТКМЦ НОІМ,
 • локації освітнього трансфер-містечка (Т’mistechko) інноваційних можливостей.

З червня по грудень 2020р. відповідно до плану-графіка на 2020 рік 19 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО,  16 вчителів були слухачами навчальних занять курсів підвищення кваліфікації в системі неперервної освіти при ТКМЦ НОІМ.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р №800, педагогічні працівники закладу з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб самостійно обрали форми, види, напрями і суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та подали пропозиції до плану підвищення кваліфікації на 2021 рік. За результатами розгляду педагогічна рада закладу (протокол №3 від 24.12.2020 р.) затвердила план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 р., згідно з яким 49 педагогів підвищуватимуть кваліфікацію при ТОКІППО, 8 - при ТКМЦ НОІМ.

Слайд 14. Педагоги закладу були учасниками тренінгу «Управління змінами: сучасні тренди та перспективи», проведеного у День закладу методистом, завідувачкою центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Світозарою Хомою. Отримані знання та навички стануть своєрідним компасом у щоденній роботі педагогів.

Серед чинників, що перешкоджають професійному розвитку, 33% педагогів вважають недостатню матеріально-технічну базу закладу, 10% - відсутність матеріального заохочення з боку керівництва, 4% - опір з боку керівництва, а 53% учителів вважають, що немає жодних перешкод для їх професійного зростання.

Слайди 15-16. З метою взаємного збагачення  педагогічними знахідками, підвищення свого фахового рівня, підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку у період з листопада 2020 по лютий 2021 р. проведено панораму відкритих уроків «Педагогічні інновації – через творчість учителя» учителями, які атестуються:

 • української мови у 3-Б класі «Утворюю слова за допомогою префіксів. Відновлення тексту в буклеті» (вчитель Рибак Г.М.) 17.11.2020
 • історії у 6-А класі «Урок узагальнення з тем «Фінікія», «Ізраїльсько-Юдейське царство», «Перська держава», «Давня Індія», «Давній Китай»» (вчитель Заверуха Т.М.) 03.12.2020
 • зарубіжної літератури у 8-А класі «Особливості розвитку китайської лірики в епоху Тан. Лі Бо» (вчитель Кудринська Т.В.) 07.12.2020
 • української мови у 1-Б класі «Звуки [т, т’]. Букви Т, т» (вчитель Кошова Г.П.) 10.12.2020
 • англійської мови  у 5-А класі «Урок узагальнення теми «Спорт у нашому житті. Види спорту. Ступені порівняння прикметників» (вчитель Гусак О.С.) 14.12.2020
 • математики у 4-Б класі «Задачі на знаходження часу за відомими відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами» (вчитель Кадюк Г.В.) 15.12.2020
 • української мови у 1-Б класі «Звук [з]. Букви З, з. Читання слів і тексту з вивченими буквами» (вчитель Гальчишин О.М.) 16.12.2020
 • групи подовженого дня 2-3 класів «Свято-забава «Я Святого Миколая у віконце виглядаю…» (вчитель Федунець Н.Б.)17.12.2020
 • англійської мови у 7-А класі «Урок узагальнення теми «Здоровий спосіб життя. Їжа» (вчитель Слотюк О.В.) 18.12.2020
 • мистецтва у І курсі колегіуму «Мистецтво далекосхідного культурного регіону. Живопис Китаю та Японії. Архітектура. Сад» (вчитель П’ятничка С.І.) 18.12.2020
 • геометрії у 8-А класі «Розв’язування задач по темі «Теорема Піфагора. Самостійна робота»» (вчитель Василюк Ю.З.) 05.02.2021
 • читання у 4-А класі «В.Сухомлинський «Важко бути людиною»» (вчитель Ясіновська Г.Р.) 17.02.2021
 • фізичної культури у 6-Б класі «Урок з елементами футболу» (вчитель Федунець В.І.) 12.03.2021

Більшість педагогів закладу володіють цифровими технологіями, уроки проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

І.2. Оновлення змісту освіти

Слайд 17. У 2020-2021 навчальному році в школі-колегіумі здобувало освіту 558 учнів. Укомплектовано 21 клас, із середньою наповненістю 27 осіб.    Охоплено навчанням дітей шкільного віку 100 відсотків.

У школі функціонує 8 початкових класів, 11 класів ІІ ступеня, 2 класи колегіуму.

Слайд 18-19. Головною метою роботи початкової школи є забезпечення реалізації права дітей на здобуття початкової освіти, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Організація освітньої діяльності початкової школи у 2020/2021 навчальному році здійснювалася відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1272, Типової освітньої програми для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1273, розробленої під керівництвом Савченко О. Я., Типової освітньої програми для 4 класів, затвердженої наказом МОН України від 20. 04. 2018р. №407.

Слайд 20.   Учителі початкових класів ставили перед собою завдання:

1. Розширити та оновити форми, види співпраці з родинами для реалізації педагогіки партнерства.

2. Формувати компетенції, розвиваючи моральні якості молодших школярів, залучаючи їх до комунікаційної, предметно-практичної, дослідницької, конструктивної діяльності.

3. Створити сучасний простір щодо впровадження освітньої реформи «Нова українська школа».

4. Продовжити роботу із впровадження у педагогічний процес новітніх ефективних технологій.

Слайд 21. Учителів початкових класів хвилюють питання:

 • Які технології обрати?
 • Як зацікавити учнів на уроці?
 • Як сформувати креативну особистість?
 • Як розвинути творчі здібності дитини?
 • Як досягти співпраці з батьками?

Слайд 22. Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти учителі початкових класів з метою формування ключових і предметних компетентностей постійно удосконалюють процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому використовують інтерактивні технології: для формування життєвих компетентностей учнів, пізнавального інтересу до предмету, виховання творчого мислення, навичок колективного спілкування, толерантності.

Слайд 23. З метою формування ключових компетентностей учителі початкових класів використовуютьтакі технології навчання:

 • технологія критичного мислення;
 • проблемне навчання;
 • проектні технології;
 • інформаційні технології;
 • розвивальне навчання.

Інтерактивні технології дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: розвивають комунікативні вміння й навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу; забезпечують виховне спрямування, оскільки змушують працювати в команді.

Слайд 24. У 1-3 класах організація освітнього процесу здійснюється із застосуванням діяльнісного підходу на інтегрованій основі  з переважанням ігрових методів. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Слайд 25. Цілі базової середньої освіти:

 1. виховання відповідального громадянина;
 1. забезпечення підготовки до навчання на рівні профільної освіти;
 2. формування компетентностей;
 3. розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів.

Слайд 26. У 5-9 класах розвиток освіти відбувався на основі формування умінь і навичок в інноваційному освітньому середовищі. Важливою вимогою до формування інноваційного навчального закладу є врахування таких інновацій:

 • застосування нових освітніх методик і технологій;
 • сучасне програмно-методичне забезпечення;
 • створення умов для виявлення нахилів і здібностей учнів;
 • STEM-освіта;
 • формування досвіду та інтересів у різних сферах пізнавальної діяльності;
 • інноваційні освітні платформи;
 • інтерактивні форми та методи навчання;
 • медіаграмотність;
 • оцінювання в умовах нового стандарту базової середньої освіти;
 • Слайд 27. застосування засобів мобільного навчання в освітньому процесі (унаочнення, перевірка знань, активізація пізнавальної діяльності, елементи змішаного навчання).

Освітня програма ІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми базової середньої освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплювали інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану використовувалась на:

 1. Підсилення предметів інваріантної складової :
 • у 5-х класах з:   української, англійської мов та історії України –  по 0,5 год;
 • у 6-х класах з:    української, англійської мови та математики -   по 0,5 год.;
 • у 7-х класах з:   української мови - 0,5 год.,
 • у 8-х класах з:   української мови - 1год.;
 • у 9-х класах з:  української мови - 0,5 год.;
 • у 7-А, 8-Б, 9-Б - 1 год з англійської мови.

        2. Запроваджено курси за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію чи світоглядне спрямування:

     -    християнська етика – по 1 год. у 5-9-х класах;                                

     -   німецька мова  по 1 год. у 6-х класах, 5-Б, 7-Б, 8-А, 9-А класах)

     -   Захист України ( по 0,5 год. в 9-х класах).

У 2020-2021 н. р. колегіум працював за суспільно-гуманітарним напрямом філософського профілю.

Освітня програма ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» і на основі Типової Освітньої програми ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОНУ від 20.04.2018 року №408.

У процесі складання власного навчального плану було виділено для учнів І курсу колегіуму для реалізації філософського профілю:

-  історії України та всесвітньої історії  - по 1год.

-  української мови та математики – по 1год.

-  англійської мови - 1,5 год.

-  з вибірково-обов’язкових предметів виділено 1 год. на вивчення інформатики і 2 год. – на вивчення мистецтва.

Для учнів ІІ курсу колегіуму було виділено на вивчення:

- української мови, всесвітньої історії та математики – по 1 год.;

- української літератури – 0,5 год.;

- англійської мови та історії України – по 1,5 год.;

- з вибірково-обов’язкових предметів виділено 2 год. на вивчення інформатики і 1 год. – на вивчення мистецтва.

Для учнів І і ІІ курсу додатково виділено на вивчення:

- основ християнської етики - 1 год.,

- основи сім’ї - 1 год.

Слайд 28. Учні 5-9 класах та І-ІІ курсу колегіуму показали:

- високий рівень навчальних досягнень - 34 учні (10%),

- достатній - 111 учні (35%)

- 140 учнів (41%), що мають з декількох предметів бали середнього рівня;

-  49 учнів ( 14%), що мають з декількох предметів бали початкового рівня.

Загалом у 5-9 класах та І-ІІ курсу 44% учнів навчаються на високому і достатньому рівнях.

У розрізі паралелей класів:

- в 5-9 класах високий і достатній рівень у 120 учнів (36%);

- в І-ІІ курсах на високому і достатньому рівнях навчається 25 учні (53%).

Найвищий творчо-конструктивний рівень навчальних досягнень високого та достатнього рівнів в  учнів 6-А (76%), 5-А (75%), 9-А та І курсу колегіуму - (61%).

Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів з минулим навчальним роком показав, що кількість учнів, які навчаються на високому і достатніх рівнях не змінилась. Стабільною залишається навченість учнів у класах і колегіуму з року в рік, що свідчить про об’єктивність оцінювання та рівню знань.

Слайд 29. Навчальний рік розпочався у форматі змішаного навчання. Уроки розпочиналися у звичний за розкладом занять час в режимі онлайн. Кожен клас навчався зі своїми вчителями під час відео-зустрічей  Google Meet та контактував з ними і між собою на уроках за допомогою створених класів у сервісі Google Classroom. Педагоги закладу працювали на освітніх платформах Na urok, Classtime, Всеосвіта, з Інтернет-ресурсами, освоїли інструменти оцінювання знань учнів.

Блок ІІ. 1. Орієнтація на потреби учня

Слайд 30.  У 2020-2021 н.р.  в закладі була можливість будувати власну освітню траєкторію:

 • дітям з особливими освітніми потребами;
 • дітям, які потребують домашнього навчання;

Здобувачі освіти мали право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів.

У поточному навчальному році було організовано педагогічний патронаж для учениці І курсу, а також екстернатне навчання для трьох учнів 7-9 класів.

Слайд 31.  Національною радою реформ визнано інклюзивне навчання одним із пріоритетів розвитку держави, що є одним із основних чинників реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. У навчальному році відкрито 4 інклюзивних класи на підставі заяви батьків дітей з особливими освітніми потребами та висновку інклюзивно-ресурсного центру, у яких навчається 5 учнів:   1-Б клас – 1 учень, 2-Б – 2 учні, 3-А клас – 1 учень, 9-Б клас - 1 учень.

На початок навчального року у закладі видано наказ «Про організацію інклюзивного навчання», «Про створення Команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами», затверджено на педраді Освітню програму ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» для дітей з особливими освітніми потребами на навчальний рік. До Команди супроводу дітей з ООП входять працівник інклюзивно-ресурсного центру, заступник директора, класний керівник, асистент учителя, практичний психолог, логопед, вчителі-предметники, медсестра, один із батьків.

На кожного учня з інклюзивним навчанням оформлено портфоліо, розроблено індивідуальну програму розвитку, складено розклад корекційно-розвиткових занять, затверджено персональний склад Команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складено відповідно до робочих навчальних планів з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з особливими освітніми потребами та гігієнічних вимог.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами забезпечували асистенти вчителя Папінко Мар’яна Іванівна, Осадчук Ірина Богданівна, Бацула Наталя Петрівна, Федунець Надія Богданівна, Рибачок Тамара Ігорівна. Вони допомагали в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням; надавали допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця; організовували спільно з іншими педагогічними працівниками інклюзивне освітнє середовище в класі; проводили спостереження за дитиною під час освітнього процесу; допомагали концентрувати увагу, сприяли формуванню саморегуляції та самоконтролю учня з особливими освітніми потребами; забезпечували безпечні умови навчання, виховання та праці; залучення учнів з особливими освітніми потребами до позакласних заходів; працювали в партнерстві з учителем з метою виконання освітньої програми для досягнення учнями класу результатів навчання, формування компетентностей; забезпечували спільно з учителем єдність навчання, виховання і розвитку учнів.

У 2-Б класі є 2 асистенти учнів (батьки), які пройшли медичний огляд перед допуском до освітнього процесу в закладі. Вони забезпечують соціально-побутові потреби учнів з особливими освітніми потребами, присутні (за згодою директора) під час уроків та позакласної роботи, допомагають у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні та задоволенні інших соціальних та фізичних потреб здобувача освіти. Вони поінформовані про дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо; дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу.

Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводяться з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, вимог Типових навчальних планів та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру відповідно до розкладу, затвердженого директором. Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять передбачено в індивідуальному навчальному плані кожного учня. До проведення корекційно-розвиткових занять з учнями інклюзивних класів залучені фахівці з відповідною вищою фаховою освітою: логопед та практичний психолог, які надають послуги з корекції розвитку, розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування.

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням. На веб-сайті закладу розміщено методичні рекомендації для вчителів, поради та рекомендації для батьків щодо навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Школа співпрацює з комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради.

Учителі та діти забезпечені ігровими, допоміжними матеріалами для корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами. В інклюзивний клас придбано інтерактивну дошку, ноутбук, планшет. Для корекційно-розвиткових занять в кабінеті психолога та ресурсній кімнаті знаходяться дидактичні матеріали та ігри.

Для підвищення професійного рівня педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання адміністрація забезпечувала фахівцям можливість навчатись.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» субвенція спрямовується на оплату проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, визначених індивідуальною програмою розвитку дитини, та придбання спеціальних засобів, що дають змогу дитині опанувати навчальну програму.

Учні забезпеченні необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками для корекційно-розвиткових занять – гра «Ерудит», «Хто Я», магнітна гра «Запам’ятай», гра «Вікторина-ерудит», гра «Грайливі слова», набори «Вундеркінд з пелюшок», демонстраційний матеріал «Тварини різних широт», візуальний словник соціальних ситуацій для дітей з розладами аутистичного спектру, картки з розвитку зв’язного мовлення, довідники-тренажери, логопедичне лото «Асоціації», розвиваючі іграшки (методика Нікітіна), гра «Математичний планшет».

Для регуляції емоційної сфери та психологічного розвантаження в інклюзивно-ресурсній кімнаті знаходиться портрет «Емоції», іграшки «Антистрес», дидактичний набір «Емоції», пісочниця, обтяжна ковдра, гра «Мішок емоцій», гра  «Зрозумій мене» та ін.

Слайд 32. У динамічному, швидко мінливому світі, суспільство значно частіше переосмислює соціальне замовлення школі, коректує або докорінно змінює цілі та завдання шкільної освіти. Головна мета, яка раніше визначалася як виховання людей, що володіють основами наук, зараз бачиться в тому, щоб зробити акцент на виховання особистості компетентної, активної, творчої, яка усвідомлює глобальні проблеми людства, готової посильно брати участь у їх вирішенні. Зараз необхідні люди, які мислять не шаблонно, які вміють шукати нові шляхи вирішення запропонованих завдань, знаходити вихід з проблемної ситуації. Ще однією з актуальних завдань є індивідуальний підхід і допомога кожному учневі.

З метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, впровадження нових форм мотивації учнів до творчого самовдосконалення, потреб школярів в ефективній самореалізації індивідуальних інтелектуальних здібностей, соціалізації талановитих учнів, у жовтні 2020 р. проведено І етап учнівських олімпіад з 15 предметів: української мови та літератури, математики, історії, правознавства, географії, біології, інформатики, інформаційних технологій, фізики, астрономії, хімії, екології, англійської мови, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

ІІ (міський) етап учнівських олімпіад проходив з 07 листопада 2020р. по 29 листопада 2020р. 13 учнів відстоювали честь закладу у шести олімпіадах з предметів: географія, астрономія, математика, образотворче мистецтво, англійська мова та хімія. Учениці І і ІІ курсів колегіуму Тронка Софія і Прокопович Світлана брали участь у відкритій міській олімпіаді з екології. У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації та зростанням показників захворюваності на СОVID-19 рішенням управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації з 05.12.2020 р. відмінено проведення ІІ і ІІІ етапів олімпіад з решти навчальних дисциплін. 

Слайд 33. За участь в олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад учениця 8-А класу Бартіш Олена виборола призове (І-ше) місце з математики.

Учні школи-колегіуму були учасниками І і ІІ етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, в якому вибороли два призових місць:

 • Бартіш Олена, учениця 8-А класу, − І місце у ІІ етапі XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Тронка Софія, учениця І курсу колегіуму, − ІІІ місце у ІІ етапі XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

Переможниця ІІ етапу XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка Бартіш Олена була учасницею ІІІ (обласного) онлайн-етапу та виборола диплом І ступеня, на ІV (Всеукраїнському) етапі – диплом ІІ ступеня.

Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується творчими учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів, зокрема, двоє учителів школи підготували переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (Даценко Олександра Іванівна, Василюк Юлія Зіновіївна).

Стабільну результативність на олімпіадах другого етапу упродовж чотирьох останніх років демонструють вихованці учителя української мови та літератури, заступника директора з НВР Даценко Олександри Іванівни.

За результатами й високими показниками участі в олімпіадах 2019-2020 навчального року рішенням Тернопільської міської ради від 26.01.2016 №7/5/60 зі змінами та доповненнями від 25.10.2019 р. №7/39/16 учениця 8-А класу Бартіш Олена нагороджена Іменною стипендією в галузі мовознавства (українська мова) – стипендія імені Дмитра Бучка.

За активну участь в роботі шкільного парламенту, команди «Народжені перемагати», інтелектуальних іграх, турнірах рішенням Тернопільської міської ради учениці І курсу колегіуму Тронці Софії призначено стипендію міського голови «Кращий учень школи».

Слайд 34.  Упродовж навчального року 150 школярів були учасниками і здобули перемоги у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах: зарубіжної літератури «Sunflower», українознавчої гри «Соняшник», математичного конкурсу «Кенгуру».

Учні школи були учасниками конкурсу МАН (Малої Академії Наук) рівня «Юніор-ерудит» в напрямках: «Астрономія» - 2 учні, «Екологія» - 2 учні, «Історія» - 9 учнів. Учень І курсу колегіуму Мохун Володимир виборов відмінний результат в напрямі «Астрономія»,  учениця ІІ курсу Прокопович Світлана – відмінний результат в напрямі «Екологія», учень ІІ курсу Демчук Назар -  відмінний результат в напрямі «Історія», учні 6-их класів Станчишин Вероніка, Сливка Ренат, Ваврикович Христина, Дорчак Софія, Кульпак Максим - добрий результат в напрямі «Історія».

 Слайд 35. Творчі колективи здобувачів освіти закладу (учнівського парламенту під керівництвом Заверухи Т.М., Рублевської Н.В. і І курсу колегіуму, керівник Сидор М.М.) здобули перемогу (ІІІ місце) в міському етапі обласного конкурсу «Українська Хартія вільної людини - простір для дієвої життєтворчості молоді».

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей та 30-річниці Незалежності України учні закладу Балабан Софія (8-Б клас), Єршова Сніжана (9-А клас), Гринчишин Лілія (І курс) брали участь у XV (ювілейному) Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права». Гринчишин Лілія нагороджена подякою за творчий доробок, авторський підхід та активну участь у ньому.

Слайд 36. Діяльність гуртків, секцій і об’єднань різних напрямів  допомагає виявленню нахилів, обдарувань, здібностей та надає можливість кожній дитині саморозвиватися та вдосконалюватися. У закладі широкий вибір гуртків, секцій, клубів за інтересами (всього 21), що дає можливість учням 1-9 класів, І-ІІ курсів розвинути свої здібності в різних сферах: хореографія, декоративно - ужиткове мистецтво, спорт, вокал; сприяє всебічному розвиткові учнів. Заняттями в гуртках охоплено 84% здобувачів освіти. Результативність діяльності гуртків підтверджено неодноразовими перемогами в конкурсах різних рівнів.

ІІ. 2. Наскрізний процес виховання

Відповідно до концепції та завдань Нової української школи, усе, що відбувається з дітьми в школі, має допомогти їм стати конкурентоспроможними. Простіше кажучи, діти повинні отримувати у школі ті знання і розвивати ті уміння, які знадобляться їм у майбутньому. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, які умовно можна об’єднати в чотири основні групи. Слайд 37. Формулою «чотирьох К»: креативність, критичне мислення, комунікація і командна робота - спільнота школи-колегіуму керується при формуванні виховного простору.

Креативність - це здатність продукувати інноваційні та корисні ідеї. Креативний потенціал людини залежить від її здатності мислити нестандартно і виходити за рамки; природного прагнення займатися креативною діяльністю. Креативний потенціал також залежить від рівня підтримки особи іншими (вдома, у школі, на роботі). Тому слід заохочувати всіх учасників освітнього процесу поступово виходити за межі шаблонного мислення. Цьому сприяли заходи, які дали можливість кожному зробити те, що подобається, проявити свої здібності. Загалом, на мою думку, в закладі створена атмосфера, яка сприяє творчому самовираженню, учні не бояться бути висміяними чи покараними за помилки та погані ідеї. Слайд 38. Практикувалися флешмоби (офлайн і онлайн) «Мирна країна», «Хай лунає коляда від класу до класу»; Слайд 39. Колективні Творчі справи: створення лепбуків, майстер-класи, квести; мистецька виставка з нагоди свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього (зініційована президентом учнівського самоврядування Прокопович Світланою). Слайд 40. Для «драйву шкільного життя» проходила акція «Домашній затишок» або «Дні улюбленого пледу». Під час проведення Днів здоров'я, за рішенням парламенту, було організовано Мініолімпійські ігри. В якості призів учасники боролися не за медалі, а за фрукти. З ініціативи голови сектору преси та інформації ШУП Остапа Смітюха для учнів початкової школи було проведено конкурс зі складання Лего. А, оскільки, конкурс відбувся напередодні свята Миколая, то усе, що діти змогли скласти, вони забрали в якості подарунка.

Слайд 41. Особливо актуальна сьогодні проблема розвитку критичного мислення. Треба навчити учнів працювати з інформацією, вони мають уникати копіювання чужих думок, натомість на основі опрацьованої інформації навчитися формулювати власні судження, робити самостійні висновки, підкріплені переконливою аргументацією. Це допоможе їм у майбутньому мислити й діяти незалежно, самостійно. Формуванню навичок критичного мислення сприяли  організація та проведення квесту «Листопадовий чин», лекція від віцепрезидента ШУП Назара Демчука з вексикології (щодо виготовлення прапора та герба класу), історичного форуму «Чорнобиль: не маємо права забути», пошуково-дослідницької роботи, дискусійних клубів, Уроків пам’яті. Слайд 42. Учні закладу, з ініціативи Сидор М.М., керівника гуртка «Міжнародне гуманітарне право», та Заверухи Т.М., педагога-організатора, мали унікальну можливість стати учасниками Найбільшого уроку у світі «Знаю права і змінюю світ», приуроченого 75 річниці від створення ООН, та прийняття Конвенції про права дитини, 20 листопада. Учні 7-А класу були учасниками Національного парламентського уроку «Що таке парламент та як він впливає на моє життя?» в рамках Міжнародного тижня відкритості «Партнерство «Відкритий уряд» (20 травня, вчитель Куцкір С.В.). В День книги здобувачі освіти із задоволенням виготовили свої власні креативні книги. Не залишила усіх байдужими Хресна дорога, проведена в часі Великого посту.

Слайд 43. Комунікацію визначають як суспільний процес, в якому відбувається обмін інформацією задля передачі смислів і досягнення бажаних результатів. Комунікація відбувалася в різноманітних формах: від вибору президента шкільного парламенту, читання книги до виступу з презентацією чи участі в дебатах, зустрічі з представниками молодіжних громадських організацій, різних професій, воїнами; організація об’єднань за інтересами. Наприклад, усний журнал «Про Патріарха»,  вирішення екологічних проблем за участі представників Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, зустріч у Клубі спілкування англійською мовою. Слайд 44. Із захопленням розповідали діти про своїх улюбленців, спілкувалися про кінематограф на Вечорі кіно, ділилися першими поетичними спробами в літературній студії.

Слайд 45. Здатність учня до командної роботи залежить від його особистого бажання та можливості зважати на точки зору інших людей, координувати ідеї багатьох осіб, вирішувати проблеми в команді, знаходити консенсус та йти на компроміс.

Вдалими командними роботами були такі заходи:

 • гра «Стоп Корона»,
 • участь у проєкті ЕкозмінаUA;
 • посвята в першокласники;
 • воркшоп «Гортаючи шкільний альбом»;

Слайд 46.

 • акція «Допомога Максиму»- розпис пряників;
 • тренінг «Як справжня команда без лідера?»
 • День учнівського самоврядування.

Слайд 47. Взірцем командної, креативної роботи учнів із критичним мисленням, які вміють комунікувати стали

- інсценівка  трагічних подій Голокосту  (режисер Віка Сталена, ідейний натхненник Назар Демчук, актори – учні 5-8 класів, І-ІІ курсів, випускниця нашого закладу Вікторія Шкільняк);

- Слайд 48 участь у проєкті «УХВЛ як ціннісний орієнтир у викликах сьогодення». Режисер та автор ідеї - учениця ІІ курсу колегіуму Віка Сталена, акторки - учасниці шкільного самоврядування. Переглянути відеоролик можна за посиланням  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=29NPSGasYNg

- Слайд 49 Колективна творча справа «Школі-колегіуму – 10 років!»

- Слайд 50-51. Робота пришкільного табору DREAMLAND («Країна мрій») для учнів 1-7 класів. Кожний день був присвячений окремій темі. Вчителі намагалися зацікавити дітей різними видами та формами роботи, залучали волонтерів – випускників та учнів старших класів.

ІІІ. 1. Педагогіка партнерства

Слайд 52. Взаємодія всіх учасників освітнього процесу ґрунтується на принципах партнерства. Батьки залучаються до участі у шкільних справах, що формує в них почуття небайдужості до рідних дітей, зацікавленість у їхньому шкільному житті. Педагогіка партнерства ґрунтується на таких принципах:

— повага до особистості;

— доброзичливість і позитивне ставлення;

— довіра у стосунках;

— діалог, взаємодія, взаємоповага;

— розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

— принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Слайд 53. Учасники освітнього процесу організовують спільні екскурсії, вечори відпочинку, фестивалі, конкурси, інтелектуальні змагання. Щорічно з неабиякою цікавістю чекають Уроки від батьків.

Слайд 54. У співпраці педагогічних працівників з батьками здобувачів освіти щодо питань організації освітнього процесу, як показало анкетування, переважають індивідуальні форми роботи та батьківські збори.

ІІІ. 2. Ефективне управління

Слайд 55.  Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, проведення яких мали на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, забезпечення підвищення якості освітнього процесу, зокрема, реалізацію річного плану та стратегії розвитку закладу:

 • педрада-практикум «Онлайн-середовище: виклики для всіх, можливості для кожного» (доповідач - заступник директора з НВР Панасюк Н.Д.), 27 листопада 2020 р.;
 • педрада «Основні орієнтири Державного стандарту базової середньої освіти» (доповідач - заступник директора з НВР Сусла І.П.),  04 січня 2021 р.;
 • педрада-тренінг «Створення умов для рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної шкільної освіти» (доповідач - заступник директора з НВР Даценко О.І.), воркшоп «Формування морально-духовної життєво-компетентної особистості для успішної самореалізації в соціумі» (доповідач - заступник директора з НВР Куцкір С.В.), 23 березня 2021 р.

Слайд 56. Переважна більшість педагогічних працівників вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень.

На думку більшості членів колективу педагогічна рада закладу функціонує системно і ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично, проте й помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень.

ІY.    Сучасне освітнє середовище

Слайд 57. Дизайн освітнього простору спрямований на розвиток дитини та мотивацію її до навчання. Навчальні приміщення закладу сучасні, теплі, комфортні та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Освітній простір організований так, що вчитель може спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, діти мають змогу безпечно переміщуватися і мають місце для зберігання особистих речей.

Ще раз наголошую, що учні в школі не вчаться жити, а живуть. Саме вони – повноцінні господарі закладу, ініціатори та організатори оновлення та вдосконалення освітнього простору. Слайд 58. Цьому сприяє участь в конкурсі шкільних громадських проєктів. Цього року реалізовуються два проєкти: «Безпечна школа», «Шкільне життя як свято». Слайд 59. У планах втілення проєкту «Краєзнавчо-просвітницька кімната «Духовна спадщина»», над розробкою якого працюємо вже зараз. Її створення сприятиме формуванню національно-свідомої особистості, критичному мисленню, проблемно-дослідницькій роботі.

А також робота над проєктом «Школа приємних вражень. Relax-зона». Проєкт має на меті покращення дизайну та естетичного вигляду коридорів закладу, благоустрій  відпочинкових осередків. Це сприятиме задоволенню потреб учнівської спільноти в частині організації дозвілля та відпочинку,  спрямованих  на покращення  процесу соціалізації здобувачів освіти. Відпочинкова зона – це також додатковий простір для організації інтелектуальних турнірів, семінарів, форумів, інших заходів громадського та просвітницького спрямування.

Слайд 60.  Педагогічний колектив намагався створити в закладі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу. Так найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) є профілактика. В 2020-2021 н.р. проводилися навчання, просвітницька робота за участі відповідних служб для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву.

Слайд 61. Керівництво закладу сприяє створенню психологічного комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу та взаємну довіру.

Слайд 62. Соціальний захист учасників освітнього процесу

У полі зору адміністрації постійно перебувають питання соціального захисту, збереження й зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу, а це в першу чергу питання організації медичного обслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, організації харчування.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

-    діти-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування – 3;

-    діти-напівсироти – 6;

-    діти з інвалідністю -13;

-    діти з малозабезпечених сімей – 12 ;

-    діти з багатодітних сімей – 83 ;

-    діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 29 

-    діти із сімей внутрішньо переміщених осіб – 3 

-    діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

-    діти, які опинилися в складних життєвих обставинах – 3

-    учні з неповних сімей – 56.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, бібліотекарем були видані усі підручники.

Діти-сироти та діти, батьки яких є учасниками АТО,  отримують безкоштовне харчування. Діти пільгових категорій мають можливість безкоштовно відвідувати гуртки, секції, екскурсії, вистави та концерти. Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, позашкільні виховні заклади, брали участь в позашкільних заходах. 47 учнів пільгових категорій брали участь у виставі «Дива Святого Миколая», 13 учнів – у виставі «Миколай про тебе не забуде», 30 учнів були учасниками імпрези «Ялинка мера».

Слайд 63. Організація харчування школярів

Організація харчування у закладі здійснюється відповідно до нормативно-правових документів. Для організації харчування залучено суб’єкта підприємницької діяльності Фуку О.М. з якою укладено договір по закупівлі послуг з організації гарячого харчування учнів.

У школі режим харчування тісно пов’язаний із режимом дня. Учні початкових класів харчуються після 2-го та 3-го уроків (відповідно до затвердженого графіка харчування), учні середніх та старших класів – після 4 уроку. Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі. Буфетну продукцію учні можуть придбати  протягом дня.

Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується держпродспоживслужбою.

У школі організовано гаряче харчування для учнів 1-11 класів та учнів пільгових категорій (діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки є учасниками АТО, діти з ООП, діти, що постраждали від аварії на ЧАЕС, діти-переселенці). Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для закладів загальної середньої освіти.

Слайд 64 На виконання вимог чинного законодавства здійснюється харчування учнів пільгових категорій за бюджетні кошти. Безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій забезпечено на 100 відсотків.

 

Клас

 

Категорія

 

 

Сироти

 

Малозабезпечені

 

АТО/ООС

 

Діти з особливими потребами

 

ЧАЕС

 

Складні умови проживання

 

Діти-переселенці

 

ВСЬОГО

1-4

3

8

10

4

-

2

-

27

5-9

-

14

16

1

2

   3

2

38

І – ІІ КУРС

-

2

2

-

-

-

-

4

ВСЬОГО

3

24

28

5

2

5

2

69

Питання організації харчування знаходиться на контролі адміністрації. Постійно перевіряється дотримання графіка відвідування учнями їдальні та правил особистої гігієни під час приймання їжі. Щодня фіксуються та узагальнюються подані класними керівниками дані про фактичну наявність учнів, що харчуються безоплатно.

На всі продукти харчування, які постачаються до їдальні, наявні сертифікати якості, картотеки страв. Технологічне обладнання в робочому стані.

Медична сестра здійснює контроль за якістю продуктів, які поступають до харчоблоку, та умовами їх зберігання, контролює виконання персоналом харчоблоку закладки, обліку продуктів та умови їх зберігання. Знімає пробу страв, відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, за температурою, за якої вживатиметься страва. Контролює виконання санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці та в приміщенні, де вживається учнями їжа.

Слайд 65 У сучасних умовах шкільна бібліотека виконує декілька функцій:

 • бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків освітнього процесу в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог,
 • у самоосвіті та дозвіллєвій діяльності,  
 • виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

Протягом навчального року проведено Посвята в читачі учнів 2-3 класів «Бібліотека – скарбниця знань»; бібліотечно-бібліографічні заняття для учнів 2-4 класів «Основні елементи книги», «Науково-пізнавальна література для молодших школярів», «Історія створення книги», «Дитячі енциклопедії, словники, довідники»; літературні конкурси; Дні бібліотворчості «Читаємо, малюємо»; зустрічі з письменниками в центральній дитячій бібліотеці.

Навчальними підручниками, виданими за рахунок державних коштів, охоплено:

учнів 1-4 класів – 100%

          5-9 класів – 95%

          І-ІІ курсів колегіуму – 100%.

Слайд 66

Фінансова діяльність

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗА ПЕРІОД  ТРАВЕНЬ 2020р. - ТРАВЕНЬ 2021р.

            ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ  -  412333,00 грн. 

 • БУДМАТЕРІАЛИ ТА  ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ     -  46923,00
 • МИЮЧІ ЗАСОБИ                                            - 19900,00
 • ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ                            - 79918,00
 • МЕДИКАМЕНТИ                                            - 5540,00

-     СТОЛИ ТА СТІЛЬЦІ                                 -  82731,00

-     ПРИНТЕР                                              - 6021,00

-     НОУТБУК                                               - 22560,00

-     ПЛАНШЕТ                                              -  3980,00

-     ПРОЕКТОР                                            -  29998,00

-     ІНТЕРАКТИВНІ ДОШКИ                          -  39998,00

-     ДОШКИ КЛАСНІ ОДИНАРНІ                   -  5373,00

-     ГАЗОНОКОСАРКА                                 - 4999,00

-     ЗВОРОТНЬООСМОТИЧНА СИСТЕМА     - 10474, 00

      ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

 •  СІТКА ТА ВОЛАНИ ДЛЯ БАДМІНТОНУ - 4000,00
 • ТЕРМОМЕТРИ БЕЗКОНТАКТНІ             - 4600,00
 • ОСЕРЕДОК ТВОРЧОСТІ УЧНЯ             - 3500,00
 • СТІНКИ «НОВА ШКОЛА»                      - 4605,00
 • СТОЛИ ДИТЯЧІ 6-ТИ ГРАННІ                - 2200,00
 • СТІЛЬЦІ ДИТЯЧІ                                   - 1460,00
 • ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧНІВ  - 33553,00

СПОНСОРАМИ ПРИДБАНО І ПОДАРОВАНО ШКОЛІ ТОВАРИ І НАДАНІ ПОСЛУГИ НА СУМУ– 126160 грн. А САМЕ:

 • СТІЛЬЦІ ОФІСНІ      -  1460,00
 • ЖАЛЮЗІ                    -  8400,00 
 • РЕМОНТ  КЛАСІВ   -  113800,00 
 • ТУМБОЧКА              -   2500,00

ВИПЛАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  - 9324754,00 грн

           ПОДАТКИ  НА ЗАРПЛАТУ         - 1979534,00 грн

          ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ                 -  673368,00 грн.

          ВОДОПОСТАЧАННЯ                   -  47333,00 грн.

          ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ                        -  69307,00 грн.

          ОПЛАТА ПОСЛУГ                         -  111517,00 грн.

            КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ   -  224122,00 грн.

            - РЕМОНТ САНВУЗЛІВ   - 224122,00 грн.