Звіт керівника 2017-2018 р.

18.05.2018   Administrator   Категорія: Звіт директора

Звіт керівника ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого"

2017-2018 Н.Р.

            Тернопіль 2018

Школа-колегіум сьогодніце сучасний навчальний заклад,  який у повній мірі здійснює впровадження освітньої діяльності. Метою освітнього процесу, відповідно до Закону України «Про освіту», є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування  цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору; підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

Навчальна діяльність учнів

 

Навчальна діяльність здійснювалася відповідно до чинного законодавства України і визначалася інструктивними листами, розпорядженнями, наказами та іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, листами та розпорядженнями управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

У 2017-2018 навчальному році в школі-колегіумі здобувало освіту 511 школярів. Укомплектовано 21 клас, із середньою наповненістю 24 особи.    Охоплено навчанням дітей шкільного віку 100 відсотків. За цей навчальний рік вибуло із закладу 4 учні. Прибуло за звітний період до закладу 4 учні. Основна мета переходу школярів - зміна місця проживання батьків.

Учнівський контингент

Початкова школа

У 2017-2018 навчальному році освітній процес у школі-колегіумі забезпечувало 59 висококваліфікованих працівники. З них мають вищу освіту – 57, середню спеціальну освіту – 2, зокрема:

 • учителів – 50
 • вихователів ГПД – 4
 • керівників гуртків – 2
 • практичних психологів – 1
 • педагогів – організаторів – 1
 • завідувачів бібліотекою – 1.

 

Якісний склад

Із загальної кількості педагогічних працівників:

 • відмінники освіти – 2
 • учителі-методисти – 7
 • старші вчителі – 12
 • спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 12
 • спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 10
 • спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 6
 • спеціалісти – 11

 

Діяльність початкової школи у 2017-2018 навчальному році була спрямована на впровадження нових освітніх стандартів, оновлених навчальних програм в рамках підготовки до реалізації Концепції нової української школи і базувалась на результатах роботи школи за 2016-2017 навчальний рік та велась за такими напрямками: створення належного навчально-виховного середовища для учнів 1-4  класів шляхом удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; підвищення ефективності роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів; розширення мережі гуртків, організація співпраці з батьками.

Мета початкової школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.    Тому велику увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню  освітнього процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку вчителі початкових класів широко впроваджують у практику своєї роботи  інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Аналіз   роботи   вчителів   початкових   класів за   минулий   рік   показав,   що   підвищився   науково-теоретичний   та   методичний  рівень   викладання   предметів,   посилилась   увага   до   виховної   та   розвивальної функції  навчання,  до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів. Виправдали себе такі види діяльності,  як індивідуальна та групова робота, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в школярів мотивації навчання, використання дидактичних ігор на уроках, проекттехнологій.  Більшість педагогів початкової школи володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

Основними пріоритетними напрямками роботи початкової школи стали:

 • використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів;
 • розвиток пізнавальних  здібностей  молодших школярів на основі  застосування інноваційних технологій;
 • формування  життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей в контексті вимог  Державного стандарту початкової освіти;
 • вдосконалення роботи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності;
 • розвиток мовленнєвої та пізнавальної компетентності учнів;
 • використання здоров’язберігаючих освітніх технологій, зміцненню фізичного, психологічного здоров’я школярів.

Піклуючись про здоров’я і фізичну досконалість учнів початкових класів, вчителі впроваджують здоров’язбережувальні технології, вводять в режим навчальних занять фізичні паузи, фізкультхвилинки, хвилинки відпочинку (руханки, дихальні вправи, офтальмологічні вправи, танцювальні рухи під музику.

З метою підвищення в школярів різного рівня навченості мотивації до навчальної діяльності, активізації роботи зі здібними та обдарованими учнями в школі вже стали традиційними такі форми позаурочної роботи: Тиждень духовності, предметні учнівські олімпіади, залучення учнів до участі в творчих та предметних конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів: конкурс знавців рідної мови  ім. П. Яцика; «Кенгуру»,  «Колосок», «Кришталева сова», «Бобер» та інших)

З думкою про те, що саме самоосвіта є чинником сталого професійного розвитку педагога вчителі кафедри активно долучилися до тренінгів та вебінарів у мережі Інтернет. Педагогів залучено до  методичних  заходів  ТКМЦ НОІМ з питань інтегрованого навчання першокласників та реалізації компетентнісного підходу до навчання. З метою впровадження заходів Концепції Нової української школи  в  умовах  реформування  початкової  освіти,   підготовки до роботи в 1-их класах  8 учителів проходять дистанційний ОНЛАЙН-КУРС для вчителів початкової школи.

У нашому закладі склався певний алгоритм роботи з наступності:

•          організація медико-психолого-педагогічного контролю за динамікою   

          розвитку учнів  1-х класів з метою вирішення проблеми адаптації;

•        організація психолого-педагогічних консультацій для батьків;

•        підготовка  рекомендацій для батьків;

•        робота школи майбутнього першокласника

•      співпраця з сім`єю: виступи учителів на батьківських зборах у ДНЗ.

     У школі складено Програму наступності у діяльності між дошкільним закладом № 13 і початковою школою щодо вдосконалення освітніх і виховних процесів, МЕТА якої –  психолого – педагогічний супровід та забезпечення  всіх дітей шостого року життя дошкільною освітою  через різні форми її здобуття; сприяння успішній адаптації при переході з дошкільного навчального закладу  до школи; запобігання  шкільної дезадаптації дітей шестирічного віку.

 

Уже не перший рік учителі початкової школи працюють над проектом «Я хочу в школу», ставлячи перед собою такі завдання:

      формування у дітей правильної уяви про школу;

      сприяння розвитку інтересу до школи;

      попередження і зняття тривожності і страху перед  школою;

      ознайомлення батьків з основами психології дитини дошкільного віку.

 

З метою  підготовки до школи не охоплених дошкільною освітою дітей і таких, що мають потребу в додаткових освітніх послугах, проводились заняття дітей у Підготовчій школі для майбутніх першокласників за такими основними напрямками:  пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний розвиток дітей.

Головними завданнями підготовчої школи були:

•        спрямування роботи на формування шкільної зрілості (розумової,  соціальної,  емоційної), психологічної та фізичної готовності малюка до навчання в школі;

•        формування прийомів розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація);

•        формування необхідних навичок навчальної діяльності відповідно до вікових можливостей і вимог сучасної школи;

•        розвиток пізнавальних інтересів дитини;

•        розвиток мовлення;

•        виховання інтересу до процесу пізнання.

Проводили заняття  учителі, які в цьому навчальному році будуть працювати в перших класах. По закінченні занять дітям вручено  запрошення до школи, а батькам пам’ятки, як підготувати майбутнього школяра до  навчання.

На виконання Організаційних заходів щодо прийому дітей до 1-х класів у 2018 році визначено попередню кількість 1-х класів та місць у них з урахуванням потужності закладу та наповнюваності класів відповідно до вимог пункту 1 статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту», проведено засідання педагогічної ради щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2018 році, прийнято управлінські рішення щодо забезпечення здобуття початкової освіти дітьми 6-7–річного віку, які проживають на території обслуговування закладу, проведено роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо особливостей прийому дітей до 1-х класів у 2018 році,  розпочато прийом документів до 1-го класу, які проживають на закріпленій території обслуговування.

 

Основна школа є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Реалізація змісту освіти в 5-9 класах відбувалася за напрямами: стандартизації, гуманізації, осучаснення, адаптації до нових умов та потреб суспільства.

З метою покращення засвоєння учнями навчального матеріалу додано години:

 • з математики та української мови по 0,5 год. – у 5-6 класах;
 • з української мови – 1 год. у 8-х класах;
 • з англійської мови – 0.5 год. та 0,5 год. із «Захисту Вітчизни» в 9-х класах.

Враховуючи специфіку закладу, у 5-9-х класах та І-ІІ курсі колегіуму додано по 1 год. на вивчення основ християнської етики.

 

Колегіум  є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти. У 2017-2018 н.р. колегіум працював за суспільно-гуманітарним напрямом філософського профілю.

У колегіальних класах додатково введено по 1 год. на вивчення предмету «Історія релігій світу і духовна культура», «Основи християнської етики». Задля прищеплення любові до рідної природи, збереження довкілля та у зв’язку з проведенням  Всеукраїнської олімпіади з екології учнів 10-х класів для І курсу виділено 1 год. на вивчення екології.

За підсумками оцінювання І семестру учнів якість успішності  подано в таблицях

В цьому навчальному році буде проведена державна підсумкова атестація у 9 класах з 3 предметів: української мови, математики та історії України. У ІІ курсу колегіуму ДПА буде зараховуватись з 3 предметів, історії України або математики та української мови та одного предмета за вибором учня, які будуть проведені у формі ЗНО.

 

Результативність участі учнів школи-колегіуму

в міських та обласних олімпіадах,

міжнародних і всеукраїнських конкурсах, турнірах

 

Система роботи з обдарованими та творчими учнями у закладі спрямована на виявлення, розвиток і підтримку школярів.

ІІ (міський) етап учнівських олімпіад проходив з 01 листопада 2017р. по 23 грудня 2017р. В цьому етапі олімпіад взяли участь 28 учнів, згідно з заявленими для участі у олімпіадах − 67 учнів, які становлять 13% від загальної кількості учнів (220) 6-11-х класів школи. Водночас, це збільшило показник кількості олімпіад на одного учня. Так, учень ІІ курсу колегіуму Мохун Максим – учасник дев’яти олімпіад, учень 9-Б класу Фірман Дмитро – учасник восьми олімпіад, учениця І курсу колегіуму Знак Катерина – учасниця семи олімпіад, а учень І курсу колегіуму Луцишин Назар – учасник шести олімпіад.

Загалом учні закладу в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 11 призових місць, з них: І місце – 1, ІІ місць – 4, ІІІ місць – 6, кількісний показник яких збільшився у порівнянні з попереднім роком.

Учні школи-колегіуму були учасниками І та ІІ етапів Міжнародних конкурсів з української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. У мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка маємо два призових місця: Бартіш Олена, учениця 5-А класу, - ІІ місце і Тронка Софія, учениця 7-Б класу, - ІІІ місце.

У конкурсі ім. Іванни Блажкевич, організованому Тернопільським НВК «Школа - економічний ліцей №9»,  учень 9-Б класу Волошин Сергій посів І місце серед учнів 9 – их класів.

Тенденцію щодо зростання у результатах олімпіад продемонстрували учениця І курсу колегіуму Знак Катерина (три призові місця), учениця 7-Б класу Тронка Софія – два призові місця, учень 9-Б класу Волошин Сергій – два призових місця, стабільність у виступах показали учень 9-Б класу Фірман Дмитро і учень ІІ курсу колегіуму Мохун Максим –  три призові місця.

Результати участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах подані в таблиці:

Прізвище учня

Клас

Місце

Предмет

Вчитель

Фірман Дмитро

9-Б

І місце

ІІ місце

ІІ місце

Математика

Хімія

Фізика

Зажерей Г.А. Насипана О.В.

Хомик І.Б.

Мохун Максим

ІІ курс колегіуму

ІІ місце

ІІІ місце

 

Астрономія

Екологія

 

Хомик І.Б.

Сусла І.П.

 

Мохун

Володимир

7-А

ІІІ місце

Хімія

Насипана О.В.

Знак Катерина

 

І курс колегіуму

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

Фізика

Біологія

Українська мова

та література

Хомик І.Б.

Сусла І.П.

Логіна О.П.

Парацій Л.М.

Тронка Софія

7-Б

ІІІ місце

 

ІІІ місце

Конкурс ім.

Т.Шевченка

Українська мова

та література

Даценко О.І.

 

Даценко О.І.

Волошин Сергій

9-Б

ІІ місце

 

І місце

Українська мова та література

Конкурс ім. І.Блажкевич

Даценко О.І.

 

Даценко О.І.

Бартіш Олена

5-А

ІІ місце

Конкурс ім.

Т.Шевченка

Скляренко К.В.

Рутило Богдан

9-А

І місце

Обласний конкурс юних аматорів комп’ютерної техніки

(номінація «Веб-дизайн»)

Гнатик І.В.

 

В обласному конкурсі юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки, присвячених Дню Гідності і Свободи, в номінації «Веб-дизайн» учень 9-А класу Рутило Богдан здобув перемогу (І місце).

Учні Фірман Дмитро, Мохун Максим і Волошин Сергій як переможці ІІ етапу, стали учасниками ІІІ етапу олімпіад з математики, астрономії, української мови та літератури відповідно, що проходили в січні-лютому 2018 року. За результатами обласного етапу Фірман Дмитро нагороджений дипломом І ступеня і був учасником ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, що відбулася у місті Одеса. Учні Мохун Максим і Волошин Сергій здобули дипломи ІІ і ІІІ ступеня обласного етапу олімпіад.

Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується творчими учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів, зокрема, 8 вчителів школи підготували переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Стабільну результативність на олімпіадах другого етапу упродовж трьох останніх років демонструють вихованці вчителів української мови та літератури (Даценко О.І.), математики (Зажерей Г.А.), екології (Сусли І.П.), хімії (Насипана О.В.) та фізики (Хомик І.Б.).

Щорічно учні нашого закладу були заочними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та чемпіонатів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У березні цього року троє учнів школи (Порохняк Тарас, Знак Катерина, Сталена Вікторія) брали участь в очному турі Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач, двоє  з них (Порохняк Тарас, Знак Катерина) вибороли участь у фіналі цього чемпіонату, що проходитиме у місті Вінниця.

Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання, виконанням Духовного Статуту закладу педагогічний колектив школи-колегіуму спрямовує виховну роботу на виховання свідомого громадянина, християнина й патріота України. Напрями позакласної та позашкільної роботи умовно можна розподілити на чотири блоки.

 

 

 

Духовне виховання

 •                                                                                 

 

 

 

 

    Національно-патріотичне

                  виховання

 

 

 •                                                                                   
 •  

 

 

Метою роботи щодо формування в учнів ціннісного ставлення до себе, суспільства і держави є формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, успадкування молодим поколінням духовних надбань українського народу, забезпечення духовної єдності поколінь. Перевага надається духовному вихованню учнів. Ініціаторами багатьох заходів є учні, що  демонструє їх активну позицію, розуміння життєвих пріоритетів. Звичайно, відчутна особлива допомога духівника закладу о. Володимира Демчука. Пропоную вашій увазі лише невеликий перелік заходів, підпорядкованих духовному вихованню учнів:

 • 7 вересня Відбулася презентація книги Володимира Чистуха «Завалівське коріння Блаженішого Любомира Гузара». Також своєю присутністю нас порадувала п. Марія - племінниця і похресниця покійного Л. Гузара, яка приїхала з Канади, щоб поділитися розповідями про життя Блаженішого та показати фотографії з сімейного альбому і архівних джерел. Учні школи-колегіуму також презентували зв'язок між діяльністю Л. Гузара та Й. Сліпого. І не лише тому, що заклад названий на честь Патріарха Йосифа, а й тому, що 7 вересня День пам'яті Й. Сліпого.
 • 14 вересня в дендрарії школи-колегіуму Патріарха Йосифа Сліпого» відбулося освячення пам’ятного знаку Янгола-охоронця. З подячними та привітальними словами виступили директор ГО «Екоальянс», п. Олександр Філь та аспірант географічного факультету ТНПУ ім. Володимира Гнатюка – Ігор Кузик. Були присутні також учні, вчителі, інспектор Управління освіти і науки м. Тернополя Олена Іванівна П’ятночко, начальник Управління житлово-комунального господарства м. Тернополя Олег Іванович Соколовський, депутат міськради Андрій Шкула та вчителі Основ християнської етики області. Освятили Янгола-охоронця о. Василь Шафран та духівник закладу о. Володимир Демчук.
 • У день Різдва Пресвятої Богородиці шкільним парламентом школи-колегіуму було організовано та проведено акцію «Квіти для Богородиці». Кращі з кращих композиції (за рішенням управлінського сектору ШУП) віднесли до фігурки Матері Божої, що на території церкви Свв. Володимира та Ольги.
 • Волонтерським сектором парламенту було проведено акцію "Оздоблення Хреста нашими добрими вчинками" з нагоди свята Воздвидення Чесного Хреста.
 • 30 вересня традиційно відбулася  Посвята в першокласники.
 • З нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці за допомогою голів секторів парламенту Садівник Катерини та Сенчишин Юлії відбулася акція "Я віддаю під Покров Богородиці...", під час проведення якої учні початкової школи мали змогу написати імена найдорожчих людей, свої переживання чи намірення на  маленьких сердечках, які прикріпили під Покров Матері Божої.
 • Відбувся також конкурс читців «Свята Покрова».
 • З метою виховання справжніх християн вже традиційно, 6 років поспіль, у початковій школі проходить тиждень духовності. Цьогоріч він тривав з 20 до 24 листопада під гаслом «Відчини своє серце добру». Проведено такі заходи: день дарування, день служіння людям, день доброго янгола, конкурс читців духовної поезії (переможці - І місце: Галущак Марія 4-А, ІІ місце: Кісіль Семен 3-А,  Коростинський Максим 4-Б, ІІІ місце: Сіверський Роман 3-Б,  Луків Роман 2-В, Огірок Вадим 2-Б), бібліотечні уроки з морально-духовної тематики, уроки-роздуми літературного читання, казковий вернісаж, конкурс стіннівок, виставка малюнків, творча вітальня, зустріч зі священиком, тренінг духовного і творчого саморозкриття, лінійка «Навчи мене, Ангеле, добро творити».
 • В грудні з ініціативи голови громадської організації «Екоальянс» Олександра Філя та адміністрації ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» за участю отця Василя Шафрана, аспіранта ТНПУ ім. В. Гнатюка Ігоря Кузика, магістрантів цього ж ВУЗу та учнів школи-колегіуму відбувся виховний захід «Екологія природи – екологія душі». Завдяки виступаючим були не лише розкриті основні проблеми довкілля, а й запропоновані шляхи їх подолання.
 • Наша спільнота мала можливість зустріти благодатний Вифлеємський вогонь. Дякуємо друзям-пластунам (77 курінь ім. І.Гавдиди та 58 курінь ім. К. Білокур) за їхню добру волю принести вогонь до школи-колегіуму.
 • Цьогоріч силами учнів і вчителів була створена та встановлена шопка, яка справді захоплювала та підтримувала  Різдвяний настрій.
 • Цьому сприяв і виступ шкільного вертепу за участі учасників театрального гуртка,
 • Різдвяні зустрічі,
 • акція «З колядою до вчителів-ветеранів»,
 • конкурс «Феєрія новорічного міста». До речі, традиційно наш заклад став переможцем даного  міського конкурсу.
 • З початком Великого посту проходив Обряд перепрошення.
 • Хресна дорога для спільноти школи-колегіуму, організована членами Театрального гуртка (керівник – Оксана Чайківська).
 • В рамках тижня Католицького шкільництва було проведено святкове дійство до Великодня «Найкращий дарунок для людства». Почесними гостями у школі-колегіумі були її випускники Максим Гальчишин, Дмитро Пилипчак і гордість всієї України – олімпійський чемпіон Тарас  Радь
 • Учні разом із вчителями створили стіннівку, де показали, які слова з Біблії допомогли їм прийти до світлого свята Воскресіння Христового
 • Заслуговує уваги дитяча креативність при створенні Великодньої писанки, яка прикрашає вхід у заклад
 • З ініціативи отця Ярослава Єфремова на базі ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» відбулася гра «Що? Де? Коли?» на тему: «Чеснота чи гріх». У змаганнях брали участь 11 парафіяльних катехитичних шкіл із церкви св. Новомучеників, церкви св. Василія Великого, церкви Св. Свщ. Йосафата, церкви Свв. Володимира і Ольги, церкви Успіння Пресвятої Богородиці, з мікрорайону Кутківці (Бориса і Гліба, Покрову Пресвятої Богородиці), з архикатедрального собору Непорочного Зачаття та школи-колегіуму
 • 16-18 березня відбулася духовно-екскурсійна поїздка спільноти ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» в місто Люблін (Польща), організована духовним провідником закладу о. Володимиром Демчуком. Надовго в пам’яті учасників поїздки залишаться враження від екскурсії в Люблінський замок – палацовий архітектурний комплекс ХІІ ст. Особливе захоплення викликала каплиця, прикрашена давніми фресками; музейні зали, які познайомили з побутом і звичаями минулого. Духовне та естетичне задоволення принесло відвідування Кафедрального собору св. Іоана Хрестителя та св. Іоана Євангеліста. Весняний Люблін зустрів морозом та снігом, проте це не завадило здійснити екскурсію містом: вхід до Старого міста через Гродську браму (міські ворота), Фарна площа, костел св. Станіслава і монастир. Троє учнів (Мохун Максим, ІІ курс, Мохун Володимир, 7-А клас, Волошин Сергій, 9-Б клас) взяли участь у математичному конкурсі воєводства, де брали участь 532 учні із 60 ліцеїв. Конкурс проходив у католицькій школі ім. св. Станіслава Костки. Вітаємо Волошина Сергія, який показав четвертий результат. У неділю спільнота школи-колегіуму стала учасником Божественної Літургії в церкві св. Покрови української греко-католицької парафії  м. Люблін.

 

Велика увага приділяється формуванні в учнів ціннісного ставлення до людей, виховання толерантності, милосердя, здатності до співчуття та реальної допомоги. Цьому прияють найрізноманітніші благодійні  акції:

 • щорічна традиційна для учнів та батьків школи-колегіуму акція «З рук в руки», в рамках якої було зібрано та рознесено продуктові пакети для одиноких людей похилого віку. Адреси надано товариством «Червоний хрест»;
 • грудневі акції «Миколай про тебе  не забуде» (збір іграшок, канцтоварів, засобів гігієни, солодощів тощо) та «Іскра милосердя» (збір одягу для потребуючих дітей);
 • 12 наших школярів отримали коштовні подарунки від Миколая (небайдужих добродіїв). Напередодні учні, чиї сім'ї знаходяться в дещо скрутнішому матеріальному становищі, написали листи до Миколая, в яких подякували Святому за допомогу та підтримку і попросили подарунків;
 • акції «Happy мяу» для Мурчика» (збір і передача корму для тварин);
 • акція «Великодній кошик на передову», яка включала в себе збір не лише продуктів харчування, а й засобів особистої гігієни. Дякуємо батькам і учням за таку гідну адресну допомогу нашим випускникам, які зараз знаходяться в зоні АТО.
 • Учень 9-Б класу Сергій Волошин та учень ІІ курсу Богдан Савка стали учасниками благодійної вистави «Вино з троянд», яка проходила в Українському дому «Перемога», виручені кошти з якої були передані на лікування Сашка Сюрпіти, що страждає на хворобу ЮРА.

Це далеко не всі дієві докази того, що наші учні та батьки люблять ближніх, намагаються їм допомогти. Адже, чужої біди не буває.

 

Національно-патріотичне виховання – це широкий спектр заходів, колективних творчих справ, акцій, кропіткої роботи щодня:

 • відзначення Дня Героїв Небесної Сотні.
 • День української писемності відзначили написанням радіодиктанту національної єдності; проведенням флеш-мобу "Чорні дні в історії української писемності"; виставкою стіннівок;проведенням конкурсу ім. П. Яцика.
 •  Квест, присвячений Дню миру. Гра включала в себе проходження 15 позицій, де учасники відповідали на запитання, розгадували загадки, виконували практичні завдання (заспівати Гімн, розказати вірш про мир, намалювати карту України), переглядали відеоролики та прослуховували пісні про мир. За кожен пройдений етап діти отримували бонуси у вигляді тих чи інших речей. Наприкінці учні повинні були заспівати пісню «Нам потрібне мирне небо», використовуючи ті ж самі бонуси, такі як синьо-жовті стрічки, кульки, вишиванки і т. д. Особлива подяка шкільному парламенту, члени якого не лише вдало виконували свою роботу на позиціях, а й допомагали слідкувати за порядком і дисципліною під час проведення квесту.
 • Участь у міському фестивалі «Козачата».
 • Захід, присвячений 75 річниці УПА. Самі керівники даного проекту (подруга «Ластівка» і друг «Сармат») назвали його Гутірка, адже учні мали можливість не лише слухати, а й запитувати та обговорювати почуте.
 • Тематичний тиждень «Колесо революцій», присвячений відзначенню 100-річчя Української революції, річниці Помаранчевої революції та Революції Гідності).
 • Шкільний етап конкурсу «Моя Батьківщина – Україна». Учні не лише презентували дослідження, а й супроводжували свої доповіді грою на музичних інструментах та демонструванням фотографій. Приємно здивували учні 5-их класів (Бартіш Олена, Данилюк Ірина), які незважаючи на свій юний вік, досить відповідально та науково підійшли до проведення дослідження. Хотілось би відзначити доповідь Волошина Сергія за оригінальний підхід до представлення проекту. І, звичайно ж, учнів ІІ курсу та їх керівника Марію Михайлівну за таку колосальну дослідницьку роботу.
 • Тренінг «Толерантність».
 • Військово-патріотичний вишкіл та вишкіл з медицини для учнів 8-11 класів, проведений представниками ВО ТРИЗУБ імені Степана Бандери.

 

Мабуть, ви помітили, що більшість заходів у школі-колегіуму проходять з ініціативи або за участі учнівського самоврядування. Шкільний парламент – це дієвий генератор ідей та помічник учителів.

Основні завдання діяльності учнівського самоврядування - організація життя учнівського колективу, яка реалізуються у залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної і суспільно корисної праці. Зокрема, хотілось би відзначити наступні заходи:

 • день учнівського самоврядування та святкова імпреза до Дня вчителя;
 • справжнє свято, шоу, фестиваль талантів, імпровізації, акторської майстерності – так можна охарактеризувати конкурс «Міс та Містер школи-колегіуму – 2017». Учасники доклали надзвичайно багато зусиль, щоб виглядати достойно, продумали та якісно підготували домашні завдання, подолали свої страхи і переживання.
 • З ініціативи учня нашого закладу, члена управлінського сектору шкільного парламенту та голови навчальної комісії міського парламенту "Наснага" (за сумісництвом) Максима Мохуна було організовано і проведено квест "Форд Буаяр". 5 комісій з "Наснаги" змагались на час за першість у квесті. Максим виступив в ролі поводиря по школі, а інші організатори: Сергій Волошин, Дмитро Фірман, Павло Радь, Христина Сухович, Наталя Осадца зайняли місця на позиціях, змагаючись з «наснагівцями». Підсумки підвели куратори міського парламенту та його президент, які слідкували за часом проведення змагань та прозорістю проходження етапів.
 • Шкільний парламент взяв участь у форумі проектів учнівського самоврядування «Хто, як не ми» та виборов І місце. Презентував реалізацію проекту «Партнерська педагогіка в дії».
 • За рішенням членів парламенту в міському конкурсі «Учень року - 2018» брав участь Волошин Сергій та отримав звання «Лідер року» міста Тернополя.
 • Як корабель назвеш, так він і попливе... Це про нашу інтелектуальну команду "Народжені перемагати" у складі Мохуна Максима (капітан), Волошина Сергія, Фірмана Дмитра, Жіденкової Насті, Луцишина Назара, Сухович Христини та Каменярської Світлани. Велика кількість перемог у найрізноманітніших конкурсах: ІІІ місце в інтелектуальному фестивалі "Вундеркіндер", ІІІ результат у фіналі "Що? Де? Коли?", "Своя  гра" - І місце, перемога у ІІ Західноукраїнському інтелектуальному турнірі " NATUS VINCERE" на кубок ректора ТНЕУ. Учасники команди вважають, що наставництво і підтримка - важливі складові на шляху до успіху, тому організовують інтелектуальні турніри для учнів школи-колегіуму,  пишаються перемогами молодших школярів і щиро їх вітають.

Всі досягнення учнів у навчальному закладі та поза її межами висвітлюються на сайті, що разом з роботою педагогічного колективу формує імідж закладу.

 

Науково-методичне забезпечення роботи

 

Аналіз всіх результатів участі учнів та вчителів в різних конкурсах, проектах говорить про дієву систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами та обдарованими учнями.

Наш заклад є базовим при проведенні зустрічей і семінарів, організованих Комісією шкільництва при УГКЦ. Педагогічний колектив активно ділиться своїм досвідом із колегами області та міста.

У вересні на базі ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» були проведені практичні заняття для вчителів Основ християнської етики області за участю наступних лекторів: п. Світлани Куцкір – заступника директора з навчально-виховної роботи, п. Оксани Логіної – вчителя Основ християнської етики, о. Володимира Демчука – духівника спільноти школи-колегіуму.

У жовтні 2017р. на базі початкової школи було проведено міський семінар заступників директорів та працівників ДНЗ на тему: «Наступність у розвитку дитини на етапах дошкільної і початкової освіти». Сьогодні вже не стоїть питання про те - можна чи ні вчити шестилітніх дітей. Учені, медики, педагоги і психологи дійшли єдиної думки: діти шестилітнього віку можуть навчатись у школі. Інше запитання: як учити цих дітей?

30 жовтня, в школі-колегіумі відбулися формаційні зустрічі для вчителів на тему: «Покликані до любові та витривалості».

02 квітня в школі-колегіумі відбулося засідання круглого столу для заступників директорів з виховної роботи ТНВК ШПЛ №2, ТНВК «ШКПЙС», ТНВК ШМЛ №15, ТНВК ШЕЛ №9, ТЗОШ №№4, 18, ТУГ, ТСШ №№ 3, 7, 29, ТТЛ, організоване методистами ТКМЦ НОІМ Вівчарем А. Д., Нюнею Т. Л. та головою громадської організації «Гуртом!» Коваликом І. М. Духівник закладу о. Володимир Демчук, заступник директора
Куцкір С.В., педагог-організатор Заверуха Т.М., вчитель історії Сидор М.М.  та учнівська команда інтелектуалів «Народжені перемагати» разом із учасниками круглого столу працювали над темою «Шляхи впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес».

 

 

Організація харчування учнів у 2018р.

 

Організація харчування учнів школи здійснюється на підставі законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про соціальний статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок катастрофи на ЧАЕС», «Про дитяче харчування».

У школі організовано гаряче та буфетне харчування для учнів 1-11 класів.   

Протягом 2017-2018 н.р. в школі всіма видами харчування охоплено 100% учнів. Кількість учнів, охопленим гарячим харчуванням, - 55%. Учні 1-4 кл охоплені гарячим харчуванням на 74%, значно менше учні 5-9кл –52% і І-ІІ курсу – 33%.

Уже кілька років поспіль організацію харчування в школі здійснює приватний підприємець Фука Л.М. Працівники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час  сніданків та обідів.  Вартість  обідів – 15 грн.   

За кошти міського бюджету охоплено стовідсотково  всіх учнів 1-11 класів пільгових категорій. Безкоштовно харчуються  діти, батьки  яких беруть  участь в АТО; діти, що постраждали від аварії на ЧАЕС, учні з малозабезпечених сімей. Всього  у школі  отримували безкоштовні обіди 52 учні.

Статистичні дані щодо охоплення школярів пільгових категорій харчуванням (станом на травень 2018 року):

 

Гарячим харчуванням в групах подовженого дня охоплено 100 %школярів.

 У їдальні   виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів,  дотримується питний режим. Випадків порушення термінів реалізації продуктів не було.  Столи накривають за графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

       Харчування учнів організовується відповідно дозатвердженого міською СЕС двотижневого меню.   Медична сестра школи постійно здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці, обідній залі, нормативами бракеражної продукції, щоденним меню та якістю приготування їжі. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. 

      Враховуючи розклад шкільних занять, був затверджений режим харчування у шкільній їдальні та розміщення класів відповідно до плану їдальні. У школі  ведеться чіткий облік дітей, що харчуються.

Питання організації харчування учнів розглядаються й аналізуються на педрадах, нарадах при директорі.

 

 

 

Інформація щодо соціального захисту учнів    

         

Робота з соціального захисту учнів побудована згідно з Конвенцією ООН про права дитини, Сімейним Кодексом України, Законом України від 01.06.2000 року №1768-III «Про охорону дитинства» (із змінами і доповненнями), Законом України від 28.02.1991 року № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами і доповненнями), Законом України від 21.11.1992 року №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (із змінами і доповненнями), Законом України від 16.11.2000 року №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (із змінами і доповненнями), Законом України від 13.01.2005 року №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами і доповненнями) та інших.

Основні  завдання :

 ■ створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення  їх правового та соціального захисту;

   ■ допомога в розвитку творчих і потенціальних здібностей дітей;

   ■ соціальний захист дітей пільгового контингенту.

З цією метою створено каталог документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства, проведено ознайомлення працівників школи з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства, оновлено базу даних дітей пільгових категорій, залучено дітей пільгового контингенту до відвідування факультативів, гуртків, секцій, що функціонують на базі школи, організовано роботу шкільного психолога з учнями пільгового контингенту, розглянуто питання про підсумки роботи щодо соціального захисту дітей на нараді при директорові. Організовано безкоштовне харчування дітей таких пільгових категорій: дітей з малозабезпечених сімей, дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей, батьки яких учасники бойових дій на території проведення АТО.

Інклюзивне навчання для учнів з особливими потребами організоване на підставі довідок медико-соціальної експертної комісії.

На початку навчального року проводиться аналіз учнівського контингенту. З метою обліку та соціального захисту учнів створено Соціальний паспорт, в якому визначено списки учнів за наступними категоріями:

Загальна кількість учнів — 511.

Діти півсироти – 2%

Діти з багатодітних сімей – 15%

Діти-інваліди – 2%

Діти з малозабезпечених сімей – 5%

Діти з неповних сімей – 11%

Діти учасників бойових дій – 5%

Діти, що постраждали від аварії на ЧАЕС – 1%

Діти, що стоять на диспансерному обліку – 12%

Діти, що доїжджають – 9%

 

Використання бюджетних та позабюджетних коштів

З травня 2017 року по травень 2018 року державний бюджет школи-колегіуму становив 6 365 705      грн.

З них на господарські витрати використано 156178,00 ГРН.  (2,5% ):

 • БУДМАТЕРІАЛИ                             -    33473,00 грн.
 • ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ             -   54198,00
 • МИЮЧІ ЗАСОБИ                             -    9902,00
 • ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ             -     4311,00
 • МЕДИКАМЕНТИ                             -     2000,00
 • КЛАСНІ ЖУРНАЛИ                        -     3375,00
 • НОУТБУК                                          -   12860,00
 • ПРОЕКТОР                                        -    11990,00
 • ЖАЛЮЗІ                                            –    4560,00
 • КОМПЛЕНК СПИНОК ТА СИДІНЬ -  5490,00
 • СТОЛИ КОМПЮТЕРНІ УЧНІВСЬКІ –10500,00
 • КОМУТАТОР                                        – 642,00
 • ВОГНЕГАСНИКИ                                 - 2300,00
 • КАТРІДЖІ ОЧИСТКИ ВОДИ              - 577,00
 • КОМП’ЮТЕРИ 10 ШТ.                         – 95998,00

 

На оплату праці - 3929597,00     ( 52%)

Податки на зарплату - 1076057,00      ( 19,5%)

 

 

 

Спонсорські кошти (59946,00 грн.) поступили не в грошовому еквіваленті, а в натуральному виразі:

 • ВЕЛОПАРКОВКА – 2896,00
 • ДОШКА КЛАСНА – 5000,00
 • ТЮЛЬ                      –  3300,00
 • ТЕЛЕВІЗОРИ          - 17400,00
 • РОЛЕТИ                   -  1350,00
 • РЕМОНТ  КЛАСІВ -30000,00.

 

            КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ    - 206086,00:

 

            - кімнати гігієни   - 134086,00

         - покрівлі - 72000,00.