Звіт директора перед батьківською громадськістю за 2021-2022 н. р.

20.06.2022   Administrator   Категорія: Звіт директора

 

Звіт директора

перед батьківською громадськістю

за 2021-2022 н. р.

 

 

 

 

Слайди 1-3. Візитівка закладу.

Війна —це трагедія, яка вплинула абсолютно на всі аспекти нашого життя, у тому числі й на освіту. З іншого боку, і цьому є численні історичні підтвердження, Україна завжди знаходила додаткові можливості та вихід з найскрутніших ситуацій. Сьогодні ми, українці, не припиняємо свою боротьбу за те, у що віримо, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо навчати і навчатися. На жаль, це зовсім інший масштаб, адже ми маємо справу із дуже великим негативним впливом на всю систему. І тут мова йде про психологічний й моральний стан, в якому навчатися вкрай важко.

Головні цінності педагогічного колективу — дитина, духовність, творчість, розвиток.

Основний принцип освітнього процесу — цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується й самореалізується.

Слайд 4. Опираючись на Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державні стандарти, колектив школи-колегіуму свою діяльність спрямовує на творення духовного середовища освітнього процесу на засадах християнських цінностей з метою формування цілісної компетентної особистості.

Слайд 5-6. Цінності закладу:

 1. Відкритість до змін:

Самостійність думки і дії.

 1. Збереження:
 • безпека закладу, стосунків і самого себе;
 • повага і відповідальність за культурні та релігійні традиції та ідеї.
 1. Самоствердження:

Досягнення, тобто особистий успіх відповідно до соціальних стандартів.

 1. Вихід за межі власного Я:

Універсалізм – це розуміння, терпимість і захист благополуччя людей і природи.

Слайд 7  Візія (умовно розділяю на 4 блоки):

І.

І.1. Професійний розвиток педагогів

І.2. Оновлення змісту освіти

ІІ.

ІІ.1. Орієнтація на потреби учня

ІІ. 2. Наскрізний процес виховання

ІІІ.

ІІІ. 1. Педагогіка партнерства

ІІІ. 2. Ефективне управління

ІYСучасне освітнє середовище

Звіт про роботу за 2021-2022 н.р. презентую відповідно до цих чотирьох напрямів.

Блок І.1. Професійний розвиток педагогів

Слайд 8. Освітній процес в закладі у поточному навчальному році забезпечувало 57 педагогів, серед яких – 5 сумісників. Слайд 9. З них мають вищу освіту – 55, середню спеціальну освіту – 2, зокрема:

 • учителів – 45
 • вихователів ГПД – 2
 • керівників гуртків – 6
 • практичних психологів – 1
 • логопедів – 1
 • педагогів – організаторів – 1
 • завідувачів бібліотекою – 1.

На сьогоднішній день в закладі є 2 вакансії: 0, 75 ставки практичного психолога і 0,75 ставки соціального педагога.

Слайд 10. Якісний склад педагогів за категоріями наступний:

 • учителі-методисти – 7, серед них відмінники освіти – 3
 • старші вчителі – 16
 • спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 15
 • спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 1
 • спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 5
 • спеціалісти – 7.

У 2021-2022 н.р. колектив поповнився одним молодим спеціалістом, звільнились 3 працівники (вчитель англійської мови - 1, практичний психолог – 1, вихователь ГПД – 1).

Забезпеченість закладу педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників. Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

 • наступність в роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація;
 • характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

Якісний склад працівників за педагогічним стажем станом на 01 вересня 2021р. відображений на екрані.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку освітнього закладу.

Слайд 11. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010р. №930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473, наказом МОН України від 08.08.2013р. №1135, рішення атестаційної комісії закладу (протокол №3 від 24.03.2022р.) та управління освіти ТМР ТО (протокол №5 від 04.04.2022 р.) проведено атестацію 5 педагогічних працівників, за результатами яких:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 учителям (Пшеничному А.А., Осадчук І.Б.);
 • відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 3 учителів (Сусла І.П., Чекрій Н.В., Пиріг О.І.);
 • присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель» 1 вчителю (Пиріг О.І.);
 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «Вчитель – методист» 1 учитель (Сусла І.П.).

Слайд 12. Одним із перспективних напрямів реформування освіти є впровадження компетентнісно спрямованого підходу. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін — ці риси особистості дуже важливі на сучасному етапі історичного розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до процесу навчання. Учителі використовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти, зокрема, 27% - інтерактивні технології, 26% - технології розвитку критичного мислення, 22% - інформаційно-комп’ютерні технології, 11% - проєктне навчання, 9% - створення ситуації успіху, 5% - проблемне навчання.

Слайд 13. Сьогодні справжнім професіоналом у своїй справі може стати лише та людина, яка постійно вчиться, здобуває нові знання, вміння, навички, що дають змогу їй адаптуватися до вимог часу, реалізувати свій творчий особистісний потенціал.

Педагоги набувають навиків у створенні власних освітніх ресурсів на освітньому онлайн-порталі для вчителів «На Урок», освітніх платформах Всеосвіта, Classtime, мають публікації з професійної тематики, оприлюднені методичні розробки чи матеріали.

Учитель української мови і літератури Пиріг Ольга Ігорівна - учасниця ІX міського конкурсу педпрацівників «Парадигма освітніх інновацій - 2022», на якому презентувала Проєкт професійної траєкторії вчителя на тему: «Формування навичок мовленнєвої діяльності на уроках словесності засобами інноваційних технологій».

Слайд 14. В умовах сучасних змін цілі освіти набувають нового трактування та кожний заклад освіти має право йти власним шляхом, самостійно вирішувати і обирати унікальні напрями свого розвитку, необхідні для успішного становлення особистості, реального зростання можливостей для кожного. Тому, упродовж 2021-2022 н.р. педагогічний колектив створював сучасний освітній простір, діяльнісне середовище, орієнтувався на компетентнісну школу, запроваджував нові механізми професійного зростання вчителів.

Підвищення кваліфікації учителів закладу відбувалося за такими формами:

-        курси ТОКІППО, ТКМЦ НОІМ – 98% педагогів,

-        методичні семінари - 76%, тренінги, майстер-класи – 65%, вебінари – 84%, онлайн-курси на освітніх платформах - 68%, конференції – 16%, самоосвіта – 17% учителів,

-        інтерактивні школи сучасного вчителя при ТКМЦ НОІМ,

-        локації освітнього трансфер-містечка (Т’mistechko) інноваційних можливостей.

З червня по грудень 2021р. відповідно до плану-графіка на 2021 рік 24 педагогічних працівники пройшли курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО, 7 вчителів були слухачами навчальних занять курсів підвищення кваліфікації в системі неперервної освіти при ТКМЦ НОІМ.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р №800, педагогічні працівники закладу з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб самостійно обрали форми, види, напрями і суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та подали пропозиції до плану підвищення кваліфікації на 2022 рік. За результатами розгляду педагогічна рада закладу (протокол №3 від 23.12.2021 р.) затвердила план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 р., згідно з яким 49 педагогів підвищуватимуть кваліфікацію при ТОКІППО, 4 - при ТКМЦ НОІМ.

Учителі української мови і літератури, зарубіжної літератури, математики, біології, англійської і німецької мов, історії, основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання пройшли підвищення кваліфікації при ТОКІППО за освітньою програмою «Професійна діяльність учителя щодо формування ключових та предметних компетентностей відповідно до «Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» в листопаді-грудні 2021 року.

31 педагог закладу підвищував кваліфікацію при Навчально-науковому інституті новітніх освітніх технологій Західно-Українського національного університету за програмою «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти» у грудні 2021 р.

Серед чинників, що перешкоджають професійному розвитку, 23% педагогів вважають недостатню матеріально-технічну базу закладу, 14% - відсутність матеріального заохочення з боку керівництва, а 63% учителів вважають, що немає жодних перешкод для їх професійного зростання.

Слайди 15-16. З метою взаємного збагачення педагогічними знахідками, підвищення свого фахового рівня, підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку у період з грудня 2021р. по лютий 2022 р. проведено панораму відкритих уроків «Педагогічні інновації – через творчість учителя» учителями, які атестуються:

англійської мови у 2-А класі ««Їжа». Підсумковий урок» (вчитель Чекрій Н.В.) 01.12.2021

української мови у 6-А класі «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду» (вчитель Пиріг О.І.) 10.12.2021

трудового навчання у 5-Б класі «Технологія виготовлення ялинкових прикрас. Дотримання правил техніки безпеки» (вчитель Осадчук І.Б.) 17.12.2021

біології у 8-Б класі «Значення і будова шкіри. Роль шкіри у виділенні продуктів виділення» (вчитель Сусла І.П.) 20.12.2021

трудового навчання у 5-Б класі «Виготовлення макета транспортного засобу. Технологія обробки деревинних матеріалів. Вибір і обґрунтування теми. Планування роботи. Проектування. Розмічання» (вчитель Пшеничний А.А.) 14.01.2022

Педагоги закладу володіють цифровими технологіями, уроки проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки, застосовують інтерактивні методи й форми роботи, формують предметні та ключові компетентності здобувачів освіти.

І.2. Оновлення змісту освіти

Слайд 17. У 2021-2022 навчальному році в школі-колегіумі здобували освіту 559 учнів. Укомплектовано 21 клас із середньою наповненістю 27 осіб. Охоплено навчанням дітей шкільного віку 100 відсотків.

У школі функціонували 8 класів І ступеня, 11 класів ІІ ступеня, 2 класи колегіуму.

Слайди 18-19. Головною метою роботи початкової школи є забезпечення реалізації права дітей на здобуття початкової освіти, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Відповідно до фактичної мережі у школі І ступеня навчалося 221 дитина. Середня наповнюваність у класах становить 27 учнів.

Робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік були складені на основі типових освітніх програм:

для 1-2х класів – (Держстандарт початкової освіти 2018 р.), затвердженими наказом МОНУ від 08.10.2019 №1272;

для 3-х-4-х класів – (Держстандарт початкової освіти 2018 р.), затвердженими наказом МОНУ від 08.10.2019 №1273 (за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я. Савченко).

Години варіативної складової Типових навчальних планів у 1-4-х класах передбачаються на індивідуальні консультації з метою виявлення особливих здібностей учнів в навчанні, схильність до творчої діяльності, з метою підвищення їх рівня підготовки та розкриття індивідуального творчого обдарування та курс за вибором основи християнської етики.

Слайд 20-21 Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Навчальна діяльність планується так, щоб учень з початкових класів навчався бути дослідником, який відкриває навколишній світ за допомогою вчителя. Уроки плануються таким чином, щоб учні переключалися з одного на інший вид навчальної діяльності і не загубили інтерес та бажання дізнатися більше.

 Для цього використовуюся :

•        проєктні технології, що забезпечують інтеграцію предметних знань і вмінь із різних предметів і видів діяльності;

•        ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;

•        технології особистісно зорієнтованого, диференційованого навчання;

•        інтерактивні технології (робота в групах, метод проектів, «мозковий штурм», «кейс-метод», рольові й ділові ігри, «шкала думок», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон» тощо;

•        технології проблемного навчання;

•        онлайн-ресурси для візуалізації матеріалу.

У 1-4 класах здійснюється поділ на підгрупи при вивченні української та англійської мови (1-4 класи) та інформатики (2-4 класи).

Крім того, вчителі початкових класів проводять додаткові заняття з обдарованими учнями та учнями, які потребують особливої уваги, з української мови, математики та інших предметів.

Слайд 22. Освітній процес у початковій школі протягом 2021/2022 н. р. проходив з урахуванням змін щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Наказ МОН України від 13.07.2021 р. № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»), основними функціями якого були формувальна, діагностувальна, розвивальна, коригувальна, прогностична та ін. Результат оцінювання особистісних надбань учнів виражався вербальною оцінкою, а об’єктивних  результатів навчання, відповідно до рішення педради у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою. За результатами опанування певних тем протягом навчального року проводилися тематичні діагностувальні роботи. Підсумкова оцінка за рік визначалася з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями, керуючись Методичними рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.07.2021  №813). Результати підсумкового оцінювання фіксувалися лише у Свідоцтві досягнень учня, оригінал якого віддали батькам, а копія прикріпили до Особової справи.

У 2021-2022 навчальному році у зв`язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в окремих класах, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, певні періоди навчання відбувались дистанційно: проводилися онлайн-уроки за допомогою сервіса відеоконференцій GoogleMeet. В умовах воєнного стану освітній процес у початковій школі здійснювався дистанційно в синхронному режимі з використанням комунікаційного онлайн-сервісу Meet. На уроках використовувалися пізнавальні мультфільми виробництва телеканалу ПЛЮС ПЛЮС про цікаві факти, відкриття, досягнення та природні ресурси України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 н.р.» учнів 4-х класів звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

Слайд 23.Учителі пам'ятають, що те, за яких умов вони навчають, є таким же важливим, як і те, чого вони навчають. Тому, плануючи організацію освітнього середовища, вчителі початкових класів брали до уваги те, що повинно відповідати розвивальним потребам дитини, виховувати в неї такі якості: працьовитість, ініціативність, довіру, вміння вчитися, бажання брати участь у виробленні спільних правил, розвиток дружніх стосунків, відповідальність та успішність. Слайд 24-26. Приміщення для молодших школярів створювалося для дитини і заради дитини, адже це місце, де дитина проявляє себе, розвивається, спілкується. Усі діти заслуговують навчатися у такому середовищі, де забезпечуються їхні потреби – у навчанні, активній діяльності, створенні додаткових умов (для дітей з особливими освітніми потребами).  Організовуючи освітній простір навчального кабінету, вчителі використовували нові ІТ-технології, мультимедійні засоби навчання, оновлювали навчальне обладнання.

У зв’язку з тим, що в Новій українській школі зросла частка проєктної, командної та групової діяльності під час занять, змінилися також просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. Відповідно урізноманітнюються варіанти організації навчального простору в класі, зокрема мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи. Учителі розташовують парти, враховуючи форми роботи та мету уроку, забезпечуючи швидку трансформацію для групової роботи.

Навчальні класи та кабінети дообладнані меблями згідно з діючими нормативними документами та підключені до мережі швидкісного Інтернету.

Слайд 27. Цілі базової середньої освіти:

 1. виховання відповідального громадянина;
 1. забезпечення підготовки до навчання на рівні профільної освіти;
 2. формування компетентностей;
 3. розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів.

Слайд 28. У 5-9 класах розвиток освіти відбувався на основі формування умінь і навичок в інноваційному освітньому середовищі. Важливою вимогою до формування інноваційного навчального закладу є врахування таких інновацій:

      застосування нових освітніх методик і технологій;

      сучасне програмно-методичне забезпечення;

      створення умов для виявлення нахилів і здібностей учнів;

      STEM-освіта;

      формування досвіду та інтересів у різних сферах пізнавальної діяльності;

      інноваційні освітні платформи;

      інтерактивні форми та методи навчання;

      медіаграмотність;

      оцінювання в умовах нового стандарту базової середньої освіти;

   Слайд 29. застосування засобів мобільного навчання в освітньому процесі (унаочнення, перевірка знань, активізація пізнавальної діяльності, елементи змішаного навчання).

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми базової середньої освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

Слайд 30-31. Учителі 5-9 класів, формують в школярів готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. У цьому віці в учнів загалом завершується формування загально навчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливого значення надаємо формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні володіють українською мовою, іноземною мовою, вміють користуватися комп'ютером.

Реалізація змісту освіти в 5-9 класах відбувалася за напрямами: стандартизації, гуманізації, осучаснення, адаптації до нових умов та потреб суспільства.

Навчальний план основної школи передбачав реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплювали інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову.

Слайд 32. Запроваджено курси за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію чи світоглядне спрямування:

-  основи християнської етики – по 1 год. у 5-9-х класах;

-  німецької мови - по 1 год. 5-Б,6-х, 8-Б, 9-А класах;

-  початкова військова підготовка - по 0,5 год. в 9-х класах.

Для недопущення перевантаження учнів враховувалося їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволялося враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Слайд 33. Освітня програма ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» і на основі Типової Освітньої програми ІІІ ступеня затвердженої наказом МОНУ від 20.04.2018 року № 408.

У 2021-2022 н. р. колегіум працював за суспільно-гуманітарним напрямом філософського профілю.

Зміст профілю навчання реалізувався системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчалися на рівні стандарту;

- історія України та всесвітня історія, що вивчалися на профільному рівні;

- курси за вибором.

Слайд 34. Для учнів І і ІІ курсу додатково виділено на вивчення:

- основ християнської етики - 1 год.,

- основи сім’ї - 1 год.

Слайд 35.   Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів та І-ІІ курсу колегіуму за  2021-2022 н.р. З 330 учнів здобули:

-високий рівень навчальних досягнень – 39 учнів (12%);

-достатній - 122 учні (37%);

-середній - 169 учнів (34%);

-початковий - 58 учнів ( 17%).

Слайди 36-39. У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень і введенням воєнного стану цей навчальний рік особливий і в організації, і у проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням технологій дистанційного навчання. Варто зазначити, що упродовж трьох місяців всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі з використанням сервісу відеотелефонного зв'язку Google Meet, а також асинхронному ‒ робота на платформах Googleclassroom, Naurok, «Всеосвіта» та ін.

Слайд 40.   Учні шкільного парламенту, які взяли участь в онлайн опитуванні «Освітній процес в дистанційному режимі», стверджують в однаковому відношенні, що задоволені і частково задоволені дистанційним навчанням.

За період воєнних дій в школі навчалось 20 учнів 1-9 класів та І курсу колегіуму з числа внутрішньо-переміщених осіб.

Результати обліку навчальних досягнень учнів педагоги вносили в електронні журнали системи Моя Школа, що давало можливість батькам відстежувати успішність дітей.

Заступниками директора Суслою І.П. і Даценко О.І. здійснювався контроль за відвідуванням та підготовкою учнів до навчальних занять, проведених в онлайн режимі.

Блок ІІ. 1. Орієнтація на потреби учня

Слайд 41. У 2021-2022 н.р. в закладі була можливість будувати власну освітню траєкторію:

 • дітям з особливими освітніми потребами;
 • дітям, які потребують індивідуальної форми навчання.

Здобувачі освіти мали право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів.

У поточному навчальному році було організовано екстернатне навчання для семи учнів 6-9 класів, І курсу.

Організація інклюзивного навчання та зарахування учнів з ООП до закладу відбувається відповідно до чинного законодавства. У школі наявні законодавчі акти, нормативно-правові документи, що регламентують упровадження інклюзивного навчання в закладі, створений банк даних дітей з особливими освітніми потребами.

Слайд 42. У 2021-2022 навчальному році створено 3 класи з інклюзивною формою навчання (5 учнів): 1-Б клас - 2 учні, 2-Б – 1 учень, 3-Б клас – 2 учні.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для таких дітей забезпечується шляхом створення для кожного учня індивідуальної програми розвитку, адаптації або модифікації навчального матеріалу асистентом вчителя, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, забезпечення учня спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку.

Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є:

 •  визначення особливих освітніх потреб дитини;
 •  підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 •  створення інклюзивного освітнього простору;
 •  надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
 •  забезпечення учнів спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку;
 •  здійснення психолого-педагогічного супроводу  дитини протягом усього періоду навчання із обов'язковим залученням батьків до освітнього процесу.

На початок навчального року у закладі виданий наказ «Про організацію інклюзивного навчання», «Про створення Команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами».

Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводяться з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, вимог Типових навчальних планів та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру відповідно до розкладу, затвердженого директором. Кількість годин для проведення корекційно-розвиткових занять передбачено в індивідуальному навчальному плані кожного учня. До проведення корекційно-розвиткових занять з учнями інклюзивних класів залучені фахівці з відповідною вищою фаховою освітою: логопед та практичний психолог, які надають послуги з корекції розвитку, розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування.

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням. На веб-сайті закладу розміщено методичні рекомендації для вчителів, поради та рекомендації для батьків щодо навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Школа співпрацює з комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради.

Слайд 43. Інклюзивні класи мають інтерактивну дошку, ноутбуки, планшет. Для регуляції емоційної сфери та психологічного розвантаження оформлено інклюзивно-ресурсну кімнату, забезпечену ігровими, допоміжними  матеріалами для корекції розвитку дітей з ООП.

Слайд 44. Сучасне суспільство робить акцент на виховання особистості компетентної, активної, творчої, яка усвідомлює глобальні проблеми людства, готової посильно брати участь у їх вирішенні. Зараз необхідні люди, які мислять не шаблонно, які вміють шукати нові шляхи вирішення запропонованих завдань, знаходити вихід з проблемної ситуації. Ще однією з актуальних завдань є індивідуальний підхід і допомога кожному учневі. Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю.

Звичайно, пандемія внесла свої корективи, тому другий рік поспіль не проводився ІІ етап предметних олімпіад.

Слайд 45. За результатами й високими показниками участі в олімпіадах 2020-2021 навчального року рішенням Тернопільської міської ради від 26.01.2016 №7/5/60 зі змінами та доповненнями від 25.10.2019 р. №7/39/16 учениця 9-А класу Бартіш Олена нагороджена Іменною стипендією в галузі мовознавства (українська мова) – стипендія імені Дмитра Бучка.

За активну участь в роботі шкільного парламенту рішенням Тернопільської міської ради учениці 9-А класу Буряк Вікторії призначено стипендію міського голови «Кращий учень школи».

Як відомо, дієвим засобом підвищення пізнавальної активності, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські предметні конкурси, турніри, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН, різноманітні інтелектуальні конкурси.

Проведення конкурсів, турнірів шкільного етапу відбувалися з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Слайд 46. Здобувачі освіти школи-колегіуму активні учасники шкільних і міських інтелектуальних конкурсів. Наприклад, «Що? Де? Коли?» (молодша і старші команди), «Брейн-шторм» тощо. Слайд 47. 16 лютого учні закладу взяли участь у науково-краєзнавчих читаннях «Патріарх Йосиф Сліпий – будівничий української церкви, духовний провідник нації». Доповідь «Ода вдячності та шани» розміщена в Альманасі Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Упродовж навчального року школярі були заявлені на участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах: зарубіжної літератури «Sunflower», українознавчої гри «Соняшник», математичного конкурсу «Кенгуру», які із введенням воєнного стану не відбулися.

Слайд 48. Протягом навчального року учні закладу беруть активну участь у конкурсах різних напрямів. У міському етапі обласного конкурсу «У твоїх обіймах, рідний краю» роботи Барського Андрія «Краса Дністровського каньйону», Коростинського Максима «Чи досі сміється Борислав?»,  творчого колективу учнівського парламенту  під керівництвом Заверухи Т.М. здобули перемогу в напрямку «Краєзнавча перлина»; подяку отримали роботи Буряк Вікторії, Пиптик Юстини «Прованс на Тернопільщині». Слайд 49.  У всіх номінаціях міського фестивалю-конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет» учні школи-колегіуму отримали перемоги:

 • «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика» - 3 роботи,
 •  «Новорічна композиція «Різдвяна казка» - 1 робота,
 •  «Дідух, різдвяний дух» - 1 робота,
 •  «Скарбничка родинної творчості» - 3 роботи.

Слайд 50.У міському конкурсі малюнків «Зимовий Тернопіль» здобула перемогу (І місце) Кирилюк Тетяна, учениця 9-Б класу, ІІ місце - Балабан Софія, Чикірда Анна, учениці 9-Б та 9-А класів відповідно.

Слайд 51. Традиційно в закладі проводиться шкільний етап Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці, роботи переможців якого надсилаються на міський рівень. Цьогоріч у номінації «Декламування» Подяку за виконавську майстерність, артистизм отримав Пушенко Андрій, учень 4-А класу.

Слайд 52. Діяльність гуртків, секцій і об’єднань різних напрямів  допомагає виявленню нахилів, обдарувань, здібностей та надає можливість кожній дитині саморозвиватися та вдосконалюватися. У закладі широкий вибір гуртків, секцій, клубів за інтересами (всього 20), що давало можливість учням 1-9 класів, І-ІІ курсів розвивати свої здібності в різних сферах: хореографія, декоративно - ужиткове мистецтво, спорт, вокал; сприяє всебічному розвиткові учнів. Заняттями в гуртках охоплено 72% здобувачів освіти.

ІІ. 2. Наскрізний процес виховання

Слайд 53. При формуванні виховного простору спільнота школи-колегіуму керується формулою «чотирьох К»: креативність, критичне мислення, комунікація і командна робота.

Слайд 54. Розвитку креативності сприяють заходи, які дають можливість кожному зробити те, що подобається, проявити свої здібності. Загалом, на мою думку, в закладі створена атмосфера, яка сприяє творчому самовираженню, учні не бояться бути висміяними чи покараними за помилки та погані ідеї. Практикуються флешмоби (офлайн і онлайн) «Україна назавжди», «Коляда-челендж», «З Богом у серці, з любов’ю до України. Наблизимо перемогу разом», «Христос Воскрес!», «Вишиванка – генетичний код нації», «Читання – це весело». Слайд 55. Колективні Творчі справи: бібліотечний челендж «Моя шкільна бібліотека», акція «Я приношу квітку і молитву, сповнену подяки та любові» (з нагоди свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього»),  фотоквест «Об’єктивна креативність»; «Жива картина»: «Боже, пошли мир у мою Україну!» (зініційована президентом учнівського самоврядування Буряк Вікторією); Слайд 56 створення лепбуків, майстер-класи «Лялька-мотанка», «Котилася писанка». Слайд 57. Для «драйву шкільного життя» проходила акція «Готовий допомогти Вам, панно». Впродовж дня, хлопці не лише носили дівчатам портфелі, а й намагалися бути більш уважними до їхніх бажань та потреб. Акція «Будьте здорові» присвячена Всесвітньому дню боротьби з пневмонією. Згідно з рішенням шкільного учнівського парламенту творча група школи-колегіуму одягнула футболки з самостійно виготовленим малюнком «Здорові легені».

Слайд 58. З ініціативи голови сектору преси та інформації ШУП Остапа Смітюха 12 жовтня, у День художника, було проведено мистецькі забави для молодших школярів. Діти пробували намалювати за 30 хв «Улюблену тваринку в незвичайному кольорі», «Чарівний будинок» та «Дивовижну річ». А також за 15 хв скласти незвичайні вироби з Лего, яке вже вдруге подарував Остап для проведення подібних заходів.

Слайд 59. Особливо актуальна сьогодні проблема розвитку критичного мислення. Здобувачі освіти вчаться працювати з інформацією, уникати копіювання чужих думок, натомість на основі опрацьованої інформації формулювати власні судження, робити самостійні висновки, підкріплені переконливою аргументацією. Це допомагає їм мислити й діяти незалежно, самостійно. Формуванню навичок критичного мислення сприяли  організація та проведення історичного форуму «Чорнобиль: не маємо права забути»; акції «Зустріч на вишитій доріжці» до Дня Соборності; Слайд 60. виготовлення  інсталяцій «Гори, гори, моя свіча, за мертвих дорогих...» (День пам’яті жертв Бабиного Яру), «Не дай нам, Боже, таку лиху годину. Збережи, Боже, Мати-Україну» (День пам’яті жертв Голодомору); Книг пам’яті; пошуково-дослідницької роботи, дискусійних клубів, Уроків пам’яті.

Слайд 61. Комунікація відбувалася в різноманітних формах: вибори президента шкільного парламенту, читання книги, виступ із презентацією на конференції, участь у дебатах, зустрічі з представниками молодіжних громадських організацій, різних професій, воїнами; організація об’єднань за інтересами. Різдвяні зустрічі «В очікуванні дива» - це нагода зустрітися та поспілкуватися. І, звичайно, традиційний «Вечір кіно» шкільного парламенту.

Слайд 62. Здатність учня до командної роботи залежить від його особистого бажання та можливості зважати на точки зору інших людей, координувати ідеї багатьох осіб, вирішувати проблеми в команді, знаходити консенсус та йти на компроміс.

Вдалими командними роботами були такі заходи:

 • День синички
 • Квест-гра «Зустріч Святого Миколая»
 • квести, під час яких школярі виконували креативні завдання, фотографували їх та надсилали організаторам у створену групу у Вайбері. Наприклад, до Дня писемності
 • гра «Стоп Корона»,
 • посвята в першокласники;
 • Слайд 63 Козацькі забави;
 • змагання «Подумай про майбутнє – обери життя»
 • День учнівського самоврядування.

ІІІ. 1. Педагогіка партнерства

Слайд 64. Взаємодія всіх учасників освітнього процесу ґрунтується на принципах партнерства:

— повага до особистості;

— доброзичливість і позитивне ставлення;

— довіра у стосунках;

— діалог, взаємодія, взаємоповага;

— розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

— принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Учасники освітнього процесу організовують спільні екскурсії, вечори відпочинку, фестивалі, конкурси, інтелектуальні змагання.

Слайд 65. Взірцем командної, креативної роботи учасників освітнього процесу із критичним мисленням, які вміють комунікувати стала волонтерська робота від початку війни. Завдяки партнерській роботі всіх учасників освітнього процесу:

- передали 90 сіток (самі плели основу і в’язали). Здали сітки в педагогічний університет, передали в Луганськ, 44 бригаді, 57 бригаді, блок-пости;

- завезли медикаменти у військову частину;

-медикаменти і дитяче харчування в обласну лікарню, міську лікарню;

-придбали і передали  аптечки для військових;

-завезли карімати у військову частину; комплекти військової форми для воїнів ЗСУ;

- вчителі долучилися до збору коштів для придбання автомобілів для ЗСУ (2 з них вже відправили);

- зібрали і завезли засоби гігієни в пункти збору;

- зібрали і завезли продукти харчування в пункти збору;

- передали одяг для внутрішньо переміщених осіб;

- роздавали потребуючим (внутрішньо переміщеним особам) дитячий одяг;

- пошили постільну білизну і передали в ЗОШ 9;

- пошили устілки, косинки;

- виготовляли ліжка для переселенців;

- випікали печиво, готували їжу для тероборони, пунктів обігріву, внутрішньо переміщених осіб;

- участь  у благодійній акції «Українським дітям – українська книга»;

- долучалися до збору коштів на придбання тепловізорів, бронежилетів, дронів.

ІІІ. 2. Ефективне управління

Слайд 66. Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження Державних стандартів освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання й виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу.

Управління освітнім закладом здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників.

У закладі освіти в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність ЗЗСО. З підключенням школи до мережі Інтернет є можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту національної академії наук, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Працює програма «Курс школа», функціонує сайт закладу, створено сторінку у Facebook, завдяки чому є змога діяти згідно із Законом про доступ до публічної інформації, а також вести просвітницьку роботу та всеобуч з батьками та учнями нашого закладу.

Адміністрація закладу приділяє велику увагу мотивації колективу до самоосвіти, удосконалення навичок роботи з ІКТ, обміном досвіду з цих питань. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, проведення яких мали на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, забезпечення підвищення якості освітнього процесу, зокрема, реалізацію річного плану та стратегії розвитку закладу:

 • педрада «Створення комфортного та сучасного освітнього середовища в початковій школі -  запорука формування особистості молодшого школяра» (доповідач - заступник директора з НВР Даценко О.І.),  10 жовтня 2021 р.;
 • педрада «Створення виховного простору закладу в умовах нових стандартів освіти» (доповідач - заступник директора з НВР Куцкір С.В.), 10 жовтня 2021р.;
 • педрада «Роль особистості вчителя в НУШ» (доповідач - заступник директора з НВР Сусла І.П.),  23грудня 2021 р.

Слайд 67. Переважна більшість педагогічних працівників вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень.

На думку більшості членів колективу педагогічна рада закладу функціонує системно і ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично, проте й помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень.

ІY. Сучасне освітнє середовище

Слайд 68. Дизайн освітнього простору спрямований на розвиток дитини та мотивацію її до навчання. Навчальні приміщення закладу сучасні, теплі, комфортні та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Результати моніторингу показали, що 72,8% учням у цілому комфортно у закладі. На думку більшості опитаних батьків, облаштування території, дизайн приміщень, чистота та облаштування навчальних кабінетів, їдальні, спортивної зали і температурний режим у закладі відповідають оцінці добре і відмінно.

Освітній простір організований так, що вчитель може спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, діти мають змогу безпечно переміщуватися і мають місце для зберігання особистих речей.

Ще раз наголошую, що учні в школі не вчаться жити, а живуть. Саме вони – повноцінні господарі закладу, ініціатори та організатори оновлення та вдосконалення освітнього простору. Слайд 69. Цьому сприяє участь в конкурсі шкільних громадських проєктів. В 2021р. завершені два проєкти: «Безпечна школа», «Шкільне життя як свято». У 2022р. перемогу у міському конкурсі здобув проєкт «Кінозал «Післясмак», реалізація якого сприятиме задоволенню потреб учнівської спільноти в частині організації  дозвілля та відпочинку,  спрямованих  на  покращення  процесу соціалізації здобувачів освіти, формуванню культурної компетентності. Кінозал – це також додатковий простір для організації інтелектуальних турнірів, семінарів, форумів,  заходів громадського та просвітницького спрямування.

Дякуємо всім, хто долучився до голосування за громадський  проєкт «Оздоровчо-спортивний осередок на Юності», реалізація якого буде можлива після перемоги.

Слайд 70.  Педагогічний колектив намагався створити в закладі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу. 46% учнів, перебуваючи у школі, почувають себе безпечно, 43% - здебільшого безпечно, 12% - відчувають дискомфорт. Найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) є профілактика. В 2021-2022 н.р. проводилися навчання, просвітницька робота за участі відповідних служб для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву. 65,5% опитаних учнів не відчувають булінгу (цькування), щодо 29% учнів були поодинокі випадки агресії або кепкування, проте насторожує, що 3% здобувачів освіти не хочуть відвідувати школу через випадки кепкування та агресії.

Слайд 71. Організація харчування школярів

Одним із основних завдань школи є забезпечення учнів якісним, безпечним харчуванням. В наявності план заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування учнів. Увагу зосереджено на впровадженні системи НАССР, організації харчування відповідно до вимог нового Санітарного регламенту. Для організації харчування залучено суб’єкта підприємницької діяльності Фуку О.М., з якою укладено договір по закупівлі послуг з організації гарячого харчування учнів.

На виконання вимог чинного законодавства здійснюється харчування учнів пільгових категорій за бюджетні кошти. Безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій забезпечено на 100 відсотків.

За кошти бюджету Тернопільської міської територіальної громади харчуються 66 учнів пільгових категорій (12%). З них:

1 дитина-сирота - (0,2%),

2 дітей, позбавлених батьківського піклування (0,4%),

23 дитини із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (4%),

5 дітей з особливими освітніми потребами, які навчається в інклюзивних класах (0,9%),

1 дитина внутрішньо переміщених осіб, яка має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (0,2%),

28 дітей, батьки яких учасники бойових дій (5%),

2 дітей, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування (0,4%),

4 дітей, котрі виховуються в сім’ях зі складним матеріальним становищем (0,7%).

Решта учнів харчуються за кошти батьків.

Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується держпродспоживслужбою.

Слайд 72. Питання організації харчування знаходиться на контролі адміністрації. Постійно контролюється дотримання графіка відвідування учнями їдальні та дотримання ними правил особистої гігієни під час приймання їжі. Щодня фіксуються та узагальнюються подані класними керівниками дані про фактичну наявність учнів, що харчуються безоплатно. З 310 учнів, які харчуються у школі, 34,5% стверджують. що їжа в їдальні смачна і корисна. 70% батьків переважно задоволені харчуванням у закладі.

Питання щодо організації харчування розглядаються на нарадах, батьківських зборах, висвітлюються на сайті закладу.

Слайд 73.  У сучасних умовах шкільна бібліотека виконує декілька функцій:

 • бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків освітнього процесу в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог,
 • у самоосвіті та дозвіллєвій діяльності, 
 • виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

Протягом навчального року проведено Посвята в читачі учнів 2-3 класів «Бібліотека – скарбниця знань»; бібліотечно-бібліографічні заняття для учнів 2-4 класів «Основні елементи книги», «Науково-пізнавальна література для молодших школярів», «Історія створення книги», «Дитячі енциклопедії, словники, довідники»; літературні конкурси; Дні бібліотворчості «Читаємо, малюємо»; зустрічі з письменниками в центральній дитячій бібліотеці.

Навчальними підручниками, виданими за рахунок державних коштів, охоплено:    учнів 1-4 класів – 100%

          5-9 класів – 95%

          І-ІІ курсів колегіуму – 100%.

Слайд 74-75.  Фінансова діяльність

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗА ПЕРІОД  ТРАВЕНЬ 2021р. - ТРАВЕНЬ 2022р.

 

            ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ  -  833 008, 44 грн

 • БУДМАТЕРІАЛИ ТА                            

      ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ                             -  90863,88

 • МИЮЧІ ЗАСОБИ                                              - 11910,64
 • ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ                              - 1712,96
 • МЕДИКАМЕНТИ                                              - 7294,20

-     СТОЛИ ТА СТІЛЬЦІ                                        -  106733,00

-     ПРИНТЕРИ                                                        - 23938,00

-     НОУТБУКИ                                                       - 73949,00

-     КОМП’ЮТЕР                                                    - 19900,00

-     МИШКИ ДЛЯ ПК                                               -  750,00

-     WEB КАМЕРИ                                                   -  4998,00

-     ЛАМІНАТОР                                                      - 1764,00

-     АКУСТИЧНА СИСТЕМА                                 -  20000,00

-     АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ ТА

     ВІДТВОРЕННЯ АУДІОМАТЕРІАЛУ              -  12160,00

-     ДОШКА КЛАСНА ОДИНАРНА                      -  1917,00

-     ГІМНАСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ «ТАТАМІ»   -  6000,00

-     КРІСЛО «ГРУША»                                            - 1072,00

 • ШАФА- СТІНКИ                                                - 3123,76
 • ШАФИ                                                                 -  5290,00
 • ПЕНАЛИ КОМБІНОВАНІ                                - 3735,00
 • СТІЛ – КАФЕДРА БІБЛІОТЕЧНА                   -  4080,00
 • СТЕЛАЖІ ОДНОБІЧНІ                                      - 5940,00
 • СТОЛИ ВЧИТЕЛЬСЬКІ                                     -  4360,00
 • ПІДСТАВКИ ПІД СИСТЕМНИЙ БЛОК         - 462,00
 • ЖАЛЮЗІ  ВЕРТИКАЛЬНІ                                - 23829,00
 • ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧНІВ     - 98226,00
 • ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇДАЛЬНІ                         -  349000,00  

 

СПОНСОРАМИ ПРИДБАНО І ПОДАРОВАНО ШКОЛІ ТОВАРИ І НАДАНІ ПОСЛУГИ НА СУМУ –57 510  грн. А САМЕ :

- ТУМБОЧКИ -3600 грн

- ШАФКА ДЛЯ ОДЯГУ – 4600 грн

- РЕМОНТ КЛАСІВ – 49 310 грн

 

            ВИПЛАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  - 10800567,00 грн

            ПОДАТКИ  НА ЗАРПЛАТУ         - 2289260,00 грн

            ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ                 -  1301234,00 грн.

            ВОДОПОСТАЧАННЯ                   -  58200,00 грн.

            ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ                        -  133288,00 грн.

            ОПЛАТА ПОСЛУГ                         -  198101,00 грн.

 

            КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ   -  199 090,00 грн.

 РЕМОНТ БІБЛІОТЕКИ   - 199 090,00 грн.

 

Слайд 76.

Висловлюю вдячність за співпрацю всім учасникам освітнього процесу:

 • учителям за творчість, самовдосконалення, бажання професійно зростати;
 • батькам за активну співпрацю, розуміння і підтримку ініціатив закладу;
 • учням за бажання вчитися, творити, розвиватися та відстоювати інтереси школи.

Бажаю усім миру, любові, злагоди, благополуччя, віри в себе і Україну!

Хай береже нас Господь!