Програма стратегічного розвитку закладу на період 2019-2022 рр.

17.06.2020   Administrator   Категорія: Стратегія розвитку закладу

Тернопільський навчально-виховний комплекс

«Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Тернопільської міської ради

Тернопільської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

стратегічного розвитку закладу

на період 2019 – 2022 рр.

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол  засідання педагогічної ради

№2  від 05.03.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Вступ

Розроблення Програми стратегічного розвитку викликане входженням України до європейського освітньо-культурного розвитку, реформуванням освітньої галузі держави. В основі стратегії розвитку закладу покладено ідею «Формування життєвих компетентностей особистості в процесі навчально-пізнавальної діяльності шляхом впровадження ефективних технологій».

 

Соціальний запит закладу: Програма зорієнтована на створення школи, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

 

Місія закладу: Творення духовного середовища освітнього процесу на засадах християнських цінностей з метою формування цілісної компетентної особистості.

 

Основоположні принципи, що регламентуватимуть роботу ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» :

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі з особливими освітніми потребами;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність перед суспільством;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.

 

Діяльність закладу передбачає:

1. Самостійність закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

2. Науковість та ефективність освітнього процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.

3. Демократизм і гуманізм освітнього процесу.

4. Збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.

5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів.

6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.

7. Створення чіткої інноваційної системи освіти.

8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи закладу.

9. Етичність стосунків усіх учасників освітнього процесу.

 

Ключові переваги Програми стратегічного розвитку:

1. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

2. Компетентнісний підхід до розбудови школи і розвитку учня.

3. Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат.

 

Очікувані результати:

 • Підвищення якості освіти, розширення сфери додаткової освіти.
 • Зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних педагогічних технологій на весь колектив.
 • Здійснення проектної та дослідницької діяльності, засвоєння науково-технічних знань, розвиток навичок критичного мислення через використання освітніх технологій.
 • Підвищення якості знань учнів.
 • Створення медіа контенту, необхідного для ілюстрування навчального матеріалу, що зробить навчання цікавим, а ґаджети стануть помічниками в навчанні.
 • Створення передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства.
 • Підвищення престижу і підвищення рівня взаємодії закладу з навколишнім соціумом.

 

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

 

Програму стратегічного розвитку закладу розроблено на основі таких нормативних актів:

 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 .
 • КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року.
 • Закон України «Про загальну середню освіту».
 • Державний стандарт початкової загальної освіти.
 • Державний стандарт базової і повної освіти.
 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Конституція України.
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
 • Положення про заклад загальної середньої освіти.
 • Програма національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Стратегія розвитку закладу на 2019-2022 рр.

Мета Програми: створення освітнього середовища, що дозволить забезпечити розвиток та виховання учня, здатного впливати на  свою особистісну  освітню траєкторію.

 

Завдання Програми:

 1. Створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів.
 2. Продовжити роботу щодо створення умов для формування індивідуальних освітніх маршрутів учнів.
 3. Створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).
 4. Створити сучасне освітнє середовище.
 5. Розробити систему активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів.
 6. Створити медіа простір для  учасників освітнього процесу.
 7. Забезпечити підготовку випускників закладу, здатних до успішної самореалізації в суспільстві, що володіють ключовими життєвими компетентностями та наскрізними вміннями «Нової української школи» - особистостей, інноваторів, патріотів.

 

Основні напрями реалізації стратегії:

 1. Зміна статусу закладу: впровадження до 2022 р. інноваційної моделі гімназії на основі положень, визначених Законом України «Про освіту» та сучасних підходів до мети, змісту, завдань загальної середньої освіти.
 2. Інноваційний розвиток освітнього процесу як цілеспрямовані зміни на основі ключових позицій реформування освіти в Україні.
 3. Зміни в структурі та механізмах соціального партнерства.
 4. Створення інноваційної системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
 5. Створення належних умов для:

- реалізації інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань та пошук шляхів їх застування;

- набуття знань щодо провадження інноваційної діяльності;

- розвитку інноваційної культури;

- забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів;

- доступного та якісного освітнього середовища;

- рівного доступу до освіти талановитої молоді, підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я учнів, формування здорового способу життя.

- необхідної матеріально-технічної бази.

 

 

 

ІV. Реалізація стратегії розвитку закладу

 

 

 

 

Модель учителя – компетентного професіонала

 

І. Проєкт «Готуємося до змін»

(Січень – березень 2019р.)

                      Якщо людина не знає,

до якої мети вона рухається,

                         для неї жоден вітер не буде попутним.

                                                                               Сенека

Мета проєкту:

 • забезпечити організаційні, нормативно-правові та психологічні умови впровадження стратегії розвитку гімназії.

Завдання проєкту:

 • визначити цільові групи роботи над програмою (робочі групи, проектні команди, експертні групи), склад, обов’язки та повноваження;
 • досягти концептуальної єдності, позитивного сприйняття та психологічної готовності до змін вчителів, учнів, батьків та соціальних партнерів.

Зміст діяльності за проєктом «Готуємося до змін»

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

 

 1.  

Обговорити концепцію стратегічного розвитку закладу на педагогічній раді, зборах класних колективів, батьківських зборах.

 

 

Січень-лютий

Директор, заступники директора, класні керівники

 1.  

Затвердити програму розвитку школи на 2019-2022 рр.

 

Березень

Директор

 1.  

Створити проектні групи:

 • «Інноваційна особистість»
 • «Партнерство в освіті»
 • «Внутрішнє забезпечення якості освіти»

 

 • «Громадсько-державне управління»
 • «Підбиваємо підсумки»

 

 

Квітень

Директор, голова батьківського комітету, голова учнівського парламенту

 1.  

Обрати керівників проєктних команд (проектних менеджерів)

 

 

 •  

Директор, голова трудового колективу, голова учнівського парламенту

 1.  

Скласти плани роботи над проєктами, розподілити обов’язки в проєктних командах

 

Квітень-травень

 

Менеджери проєктів

 1.  

Створити фахові експертні групи

 •  

 

Директор

 1.  

Вивчити всі чинні нормативно-правові акти в галузі освіти, які покладено в основу стратегічного розвитку закладу.

 

 

 •  

 

Менеджери проєктів

 

Результати проєкту:

 1. Сформованість концептуальної єдності до змін усіх суб’єктів освітнього процесу закладу.
 2. Організаційна готовність до впровадження програми стратегічного розвитку закладу.

 

 

II. Проєкт «Внутрішнє забезпечення якості освіти»

(квітень – грудень 2019 р.)

 

Мета проекту:

 • формування стійкої довіри до закладу освіти з боку батьків, учнів, закладів вищої освіти, підприємницьких структур;
 • гарантування надання освітніх послуг належного рівня та якості відповідно до державних стандартів та потреб споживачів;
 • забезпечення відкритості освітньої політики школи.

 

 •  
 • визначити організаційну та функціональну структуру системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • забезпечити відповідність ресурсної бази сучасному змісту, критеріям якості освіти, вимогам допрофільного навчання в школі;
 • розробити локальні акти, які регламентують функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Зміст діяльності за проектом «Внутрішнє забезпечення якості освіти»

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

1

На засіданнях методичних об’єднань провести уточнення понятійного поля та ціннісних орієнтирів проблеми внутрішнього забезпечення якості освіти на основі ст. 41 Закону України «про освіту»

Квітень

2019 р.

Голови МО

2

Розробити Положення «Про академічну доброчесність», погодити його з органами самоуправління, затвердити на засіданні педагогічної ради

Серпень

2019 р.

Адміністрація, голова ТК

3

Визначити склад комісії з академічної доброчесності, затвердити його на засіданні педагогічної ради; оприлюднити на сайті школи

Серпень

2019 р.

Голова ради школи

4

Розробити критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, затвердити їх на засіданні педагогічної ради, оприлюднити на сайті школи

Серпень

2019 р.

Заступники директора з НВР, голови МО, вчителі-предметники

5

Розробити критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності, затвердити їх на засіданні педагогічної ради і оприлюднити на сайті школи

Жовтень

2019 р.

Заступники директора з НВР, голови МО, батьківська рада, адміністратор сайту

6

Розробити критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу, затвердити їх на загальній конференції і оприлюднити на сайті школи

Грудень

2019 р.

Голова ради школи

7

Забезпечити наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу: кадрові, навчально-методичні ресурси (навчальні плани, програми, підручники, посібники, електронний контент), матеріально-технічне забезпечення (комп’ютерна техніка, обладнання навчальних кабінетів відповідно до нового змісту освіти та сучасних технологій навчання);

науково-методичне забезпечення (підвищення кваліфікації вчителів) тощо

Квітень-грудень

2019 р.

Директор школи, голова ради школи

8

Розробити Положення з визначенням організаційної  та функціональної структури внутрішнього забезпечення якості освіти

Жовтень-Листопад

2019 р.

 

Керівник проєкту

9

Розробити освітню  програму  школи  з урахуванням поступового переходу до освітньої програми гімназії

Травень-Серпень

2019 р.

Заступники директора з НВР, голови МО, голова ради школи

10

Розробити інші локальні акти, визначені в Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Вересень –Жовтень

2019 р.

Керівники робочих груп

 

Очікувані результати:

 1. Створення нормативної бази системи забезпечення якості освіти.
 2. Ресурсне забезпечення організації освітнього  процесу відповідно до нових освітніх стандартів.

 

 

 

 

 

 

 

III. ПРОЕКТ «Інноваційна особистість»

(вересень 2019р. – вересень 2022р.)

Мета:

 • створити умови для розвитку інноваційної особистості всіх суб’єктів освітнього процесу;
 • розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності;
 • забезпечити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

 

Завдання:

 • використати сучасні активні методи розвитку інноваційного потенціалу педагогів, учнів та батьків;
 • упроваджувати ідеї педагогіки партнерства в освітньому процесі.

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

 1. атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої  освіти (стаття 50);
 2. сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51);
 3. створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога (стаття 59).

Основні професійні принципи особистості педагогічного працівника у системі компетентностей

 • Інтелектуальна компетентність (наукові знання);
 • Психологічна компетентність;
 • Управлінська компетентність (базові вміння);
 • Мотиваційна компетентність;
 • Проектна компетентність;
 • Методична компетентність.

Мета: розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; забезпечити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу

Шляхи реалізації проекту

Термін  реалізації

2019

2020

2021

Створити:

 • інформаційний банк з теорії та практики методики
 • інформаційний блок інноваційних педагогічних технологій

2019

2020

2021

Продовжити діяльність:

 • школи педагогічної майстерності
 • школи молодого педагога.

2019

2020

2021

Проводити:

 • навчальні семінари, круглі столи, майстер - класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, методичні декади, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії
 • моніторинги:
 • якості знань учнів
 • рівня методичного удосконалення
 • умов збереження психо-фізіологічного здоров’я
 • використання Інтернет-ресурсів

2019

2020

2021

Забезпечити:

 • умови для формування професійних компетентностей педагога: інтелектуальна компетентність (наукові знання); психологічна компетентність; управлінська компетентність (базові вміння); мотиваційна компетентність; проектна компетентність; методична компетентність
 • комп’ютерною технікою навчальні кабінети;
 • науково – методичною літературою бібліотеку;
 • реалізацію нових підходів щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу.

2019

2020

2021

Визначати:

 • кращих працівників школи для занесення їх імен до Книги нарисів про педагогічних працівників

2019

2020

2021

        Клопотати:

   про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат

2019

2020

2021

Зміст діяльності за проектом «Інноваційна особистість»

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

1

Тренінги для педагогічних працівників закладу: «Формування психологічної готовності до змін», «Критичне мислення»

Двічі на рік

Практичний психолог

2

Провести науково-практичний семінар «Інноваційність як стиль життя»

Раз на рік

Керівник семінару

3

Проводити наукові дискусії «Креативні методи розв’язання проблем»

Раз на рік

Заступник директора з МР

4

Проводити навчальні семінари, круглі столи, майстер - класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, методичні декади, педради-дискусії

Щорічно

Заступник, голови МО

5

Проведення конкурсів «Креативний педагог», «Креативний учень»

Раз на рік

Заступник директора, педагог-організатор

6

Воркшопи педагогів школи «Впроваджуємо ідеї педагогіки партнерства»

Двічі на рік

Голови МО

7

Скласти банк науково-дослідних установ (інститутів, кафедр) для стажування педагогічних працівників закладу з питань сучасних методів і засобів наукових досліджень

Травень 2020 р.

Голови МО

8

Участь педагогів закладу в науково-практичних конференціях, Містечках освітніх технологій

Раз на півріччя

Голови МО

9

Участь педагогів у Наукових пікніках (за програмою STEM-освіти)

Раз на півріччя

Голови МО

10

Проведення флешмобу «Генеруємо ідеї» (за допомогою Інтернет-ресурсів)

Двічі на рік

Голови МО, голова учнівського самоврядування

Очікувані результати:

 1. cтворення психолого-педагогічного, методичного та науково-методичного інструментарію щодо розвитку інноваційності всіх учасників освітнього процесу.
 2. запровадження в освітній процес альтернативних ідей педагогіки.
 3. ріст педагогічної майстерності вчителів;
 4. підвищення методичної культури.

 

 

ІV. ПРОЕКТ «ОСВІТА ДЛЯ «ОСОБЛИВИХ» ДІТЕЙ»

Мета: створити у школі середовище, в якому

 1. Цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень;
 2. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;
 3. Всі учасники освітнього процесу отримують підтримку і дружбу ровесників;
 4. Забезпечити задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини;
 5. Залучати  батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей;
 6. Забезпечити  командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів;
 7. Складність завдань відповідає можливостям дитини;
 8. Забезпечити рівний доступ до навчання в освітньому закладі та отримання якісної освіти кожною дитиною;
 9. Забезпечити  подолання потенційних бар'єрів у навчанні.

Шляхи реалізації

Шляхи реалізації проекту

Термін реалізації

2019

2020

2021

Проводити:

- роботу із забезпечення наступності та перспективності освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у діяльності школи та дошкільного закладу «Веселка;

- просвітницьку роботу щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі;

- консультаційну роботу батьків для обстеження дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі та визначення форми їх навчання.

 

 

 

Забезпечити:

 • безперешкодний доступ до території та приміщень школи, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;
 • постійне оснащення ресурсної  кімнати  відповідним корекційно-розвивальним обладнанням;
 • педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя).

 

 

 

 

 

Очікувані результати: створення середовища в школі, яке забезпечить визнання того, що -

 1. всі діти можуть навчатися;
 2. це вдосконалення освітньої структури, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей;
 1. це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства;
 2. це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку.

 

V. ПРОЕКТ «СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. STEM - ОСВІТА В  ШКОЛІ»

 

Мета проекту:

 1. Підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері, стимулювання зацікавленості в дослідницькій діяльності та активному залученню учнів до участі в конкурсах, проектах  з метою популяризації STEM -професій.

 

Завдання проекту:

 

 • використання засобів STEM-освіти  для надання можливості учням здійснювати проектну та дослідницьку діяльність;
 •  засвоювати науково-технічні знання;
 •  розвивати навички критичного мислення.

 

Шляхи реалізації проекту

Термін реалізації

2019

2020

2021

Створити в школі кабінет – STEM-лабораторію

2019

 

 

Вивчення нормативної бази по запровадженню STEM - освіти в навчальних закладах.

2019

 

 

Вивчення досвіду роботи по запровадженню STEM - освіти  через он-лайн платформи (вебінари, тренінги)

2019

2020

2021

Забезпечити проходження майстер - класів, курсів для вчителів, як проводитимуть уроки в STEM-лабораторії

2019

2020

2021

Модернізувати в школі  локальну мережу

2019

 

 

Забезпечити доступ до високошвидкісного Інтернету

2019

 

 

Використовувати обладнання STEM-лабораторії в урочній і позаурочній діяльності

2019

2020

2021

Долучатися до створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні

 

 

2021

Запровадити в 1-2 класах  STEM - годину «LEGO – винахідник»

 

 

 

 

Очікувані результати:

 

 • покращення якості знань з предметів природничо-математичного циклу;
 • розвиток критичного  мислення;
 • отримання досвіду в роботі над проектами;
 • впровадити сучасні методи та методики навчання;
 • надати інструменти для рівного доступу до якісної освіти.

 

 

VI. ПРОЕКТ «ЗАКЛАД ОСВІТИТОЛЕРАНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.   СТОП БУЛІНГ»

 

Мета проекту:

 1. сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

Завдання проекту:

 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;
 • організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;
 • забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;
 • поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;
 • налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільний медіа центр.

Шляхи реалізації

Термін реалізації

2019

2020

2021

1

Ознайомити вчителів із завданням розвитку комунікативних та інформаційно- комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів у виховній роботі

2019

 

 

2

«Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації»

2019 р.

 

 

3

Розглянути стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі

2019-2020

 

 

4

Вивчити стан та поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності

 

2020

 

5

«Запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов»

2019

 

 

6

Продовжити вивчення на уроках правознавства Законів України, статей Конвенції ООН. Інших документів щодо даного проекту

2019

2020

2021

7

Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем у виховній роботі

2019

2020

2021

8

Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми боулінгу  та наступним аналізом

2019

2020

2021

9

Брати участь у щорічних конкурсах дружин юних пожежників та юних інспекторів руху

2019

2020

2021

10

Розробити заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правової та психологічної підтримки дітей та підлітків, які потрапили в складні соціальні умови

2019

2020

2021

11

Підготувати банк розробок виховних заходів із правознавства, з проблем профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, з питань запобігання транспортного травматизму серед дітей та пожежної безпеки

2019

2020

2021

12

Проводити зустрічі з підлітками з метою профілактики правопорушень та навчання правильної поведінки в кризових ситуаціях

2019

2020

2021

13

Проводити моніторинги щодо проявів насилля над дітьми, бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня обізнаності дітей та учнівської молоді з питань негативного впливу на життя й здоров'я алкоголю, тютюну, наркотиків

2019

2020

2021

14

Залучення здобувачів освіти до активного громадського життя й запобігання антисоціальній поведінці та організу­вати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у мо­лодіжному середовищі

2019

2020

2021

15

«Розвиток комунікативних компетенцій здобувачів освіти у позаурочній діяльності»

 

 

2021

16

«Формування культури спілкування,безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників освітнього процесу»

 

2020

 

17

Переглянути й доповнити Правила вну­трішнього розпорядку з метою максимального гарантування безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

2019

 

 

18

Активізувати діяльність педагогічного колективу з органами самоврядування з формування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві

2019

2020

2021

19

Забезпечити розвиток гурткової роботи, організованого дозвілля; сприяти участі кожного педагогічного працівника у виховній, гуртковій та позанавчальній роботі

2019

2020

2021

20

Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи в закладі із запобігання злочинності й право­порушень серед дітей і підлітків, дитячої бездоглядності, бродяжництва та жебрацтва

 

2020

 

21

Проводити семінари-тренінги за участю адміністрації, практичного психолога, класних керівників із питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку дітей, організації дієвої антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди, тактики поведінки з дітьми, які підозрюються у вживанні алкогольних, наркотичних та психотропних речовин

2019

2020

2021

22

Продовжувати впровадження в практику роботи школи комплексної програми щодо формування навичок здорового способу життя

2019

2020

2021

23

Організовувати зустрічі дітей та підлітків із представниками поліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх

2019

2020

2021

24

Проводити виховні заходи на правову тематику, круглі столи, конференції

2019

2020

2021

25

Медичній сестрі під час медичного огляду виявляти дітей і підлітків, схильних до вживання алкоголю та наркотичних речовин

2019.

2020

2021

26

Із метою превентивного виховання школярів сприяти використанню в просвітницькій роботі наочності, навчальних відеофільмів, які сприяють  формуванню здорового способу життя

2019

2020

2021

27

Продовжити роботу над підвищенням психологічної і професійної компетентностей, опанування інноваційними методами й технологіями надання психологічних послуг.

 

2020

2021

28

Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників освітнього процесу

2019

2020

2021

29

Організація та проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів.

2019

2020

2021

           

 

Очікувані результати:

 • створення системи виховної та профілактичної роботи в закладі;
 • усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;
 • організація змістовного дозвілля та відпочинку здобувачів освіти;
 • допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;
 • навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);
 • профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;
 • набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного процесу;
 • створення безпечного толерантного середовища; виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі.

VІI. Проект «Медіацентр – основа розвитку творчих здібностей школярів»

Мета проекту:

 1. інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

Завдання проекту:

- запровадження нових бібліотечних технологій, організаційних форм і методів роботи;

- збір, накопичення та обробка навчальної й навчально-допоміжної інформації (у тому числі тої, що створюється педагогами й учнями) відповідно до освітніх програм;

- ведення електронного каталогу підручників і навчально-допоміжних матеріалів;

- ведення електронної системи обліку книжкового фонду та електронних ресурсів;

- ведення електронної бази даних користувачів (педагогів та учнів);

- надання користувачам (педагогам та учням) консультативної та практичної допомоги із створення освітніх проектів (презентацій, Інтернет-проектів тощо) з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- надання педагогам практичної допомоги з проведення занять на базі Медіа центру з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- формування у користувачів (педагогів та учнів) навичок самостійного, творчого пошуку й одержання інформації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Шляхи реалізації

Термін реалізації

2019

2020

2021

1

Організація доступу до Інтернету з метою використання електронної пошти

2019

 

 

2

Організація колективних занять та колективних переглядів з використанням сучасних медіа матеріалів;

2019

2020

2021

3

 Ведення електронного каталогу

2019

2020

 

4

Сворення шкільної теле-відеостудії та радіоцентру

2019

2020

 

5

Забезпечення потрібного режиму збереження бібліотечного фонду

2019

2020

2021

6

Постійно оновлювати медіа центр сучасними технічними засобами

2019

2020

2021

7

 • Організовувати позаурочні форми роботи з медіаресурсами центру для учнів по оволодінню ними інформаційної та медійної культури

2019

2020

2021

 

Очікувані результати:

 • Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи.
 • Запровадження ІКТ в школі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності.
 • ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі технологічні компетентності.
 • Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці.
 • Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).