Наказ Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок із трудового навчання у 5-9 класах в 2020-2021 н. р.

26.01.2021   Administrator   Категорія: Накази

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

 

28     12    2020р.                                                                     № 223

 

Про стан викладання, рівень знань,

    умінь і навичок із трудового навчання

    у 5-9 класах

    в 2020-2021 н. р.

 

Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу, планом внутрішньо шкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, протягом листопада- грудня 2020 року проводився адміністративний контроль якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів із трудового навчання у 5-9-х класах.

Трудове навчання в 5, 6, 7, 8,9-х  класах  викладають вчителі Пшеничний Андрій Андрійович і Бацула Наталя Петрівна  та у 8-А, 9-А класах –Осадчук Ірина Богданівна,

Бацула Наталя Петрівна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та стаж педагогічної роботи 27 років.

Осадчук Ірина Богданівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та стаж педагогічної роботи 28 років.

Пшеничний Андрій Андрійович має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та стаж педагогічної роботи 25 років.

Заняття в 5-9 класах проводяться за навчальними програмами із трудового навчання затвердженими наказом МОНУ від 07.06.2017 року № 804.У навчально-виховному комплексі для вивчення даного предмету  класи поділяються на групи хлопців і дівчат, зміст трудового навчання побудований на виконанні проектів. При цьому учні виготовляють вироби які мають практичне застосування та підприємницький потенціал.

Навчальний процес організовується згідно з календарними  і поурочними планами вчителів. До уроків педагоги готуються ретельно. Використовують наочність, зокрема таблиці, додатковий ілюстративний матеріал, макети та зразки виробів, часто користується ресурсами Інтернету.

         Тематичне оцінювання здійснюється на підставі створених учнями творчих проектів, захисту їх та з урахуванням поточного оцінювання.

      Взагалі оцінювання навчальних досягнень учнів ведеться  згідно з Критеріями оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів із трудового навчання.

     Записи у класних журналах на сторінках трудового навчання здійснюються  вчителями своєчасно, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 №496, та Методичних рекомендацій щодо вивчення трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2020-2021 н. р.

Вивчення стану викладання предмета «Трудове навчання» показало, що вчителі добре обізнані із сучасними  вимогами щодо проведення уроків , знають програму, пояснювальну записку до неї, ознайомлені із методичними посібниками й позитивним досвідом роботи колег. Завдяки різним  проектам створюють умови для самореалізації та професійного самовизначення учнів.

Основною метою  їх уроків є:

  • формування в учнів практичних навичок творчої діяльності;
  • виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти;
  • формування в учнів технічного світогляду.

 

На своїх уроках Пшеничний Андрій  Андрійович використовує міжпредметні зв'язки, пов’язує навчальний матеріал з історією, образотворчим мистецтвом, художньою культурою.  Практикує як індивідуальні, так і групові

форми роботи,  залучає учнів до проектної діяльності Вчитель навчає вихованців планувати  технологічний процес із виготовлення виробу, здійснювати відбір матеріалів та інструментів, проводити елементарні економічні розрахунки виробу перед його виготовленням.

Вчителі  Бацула Наталя Петрівна  та Осадчук Ірина Богданівна на заняттях формують в учнів творче ставлення до праці, пов'язують вивчене з життям, використовують міжпредметні зв'язки ( економне використання матеріалів та безвідходних технологій, розрахунок собівартості виробу, пошук виробів аналогів тощо).

         Наталя Петрівна  вчить дітей самостійності та роботи в команді, вмінню аналізувати та приймати рішення у виборі технологій для виготовлення виробу.

Використовує ТЗН, презентації, майстер класи, усвідомлювати значущність ролі технологій як практичного втілення наукових знань.  Розвиває технічне та критичне мислення при пошуку оптимальних технологій виготовлення виробу.

          Осадчук Ірина Богданівна у своїй роботі над проектно-технологічною діяльністю з учнями 8-9 класів значну увагу приділяє вибору учнями завдань та їх змісту, які мають відповідати наступним вимогам: відповідності віковим можливостям учнів; різноманітності у виборі матеріалу, з яким вони будуть працювати; відповідності базі теоретичних знань та практичних умінь школярів; творчій спрямованості навчання; відображенню регіонально-територіальних умов, традицій суспільна та особистісній значущості виробів.

 

             Результати навчальних досягнень учнів  за І семестр 2020-2021 н.р. із трудового навчання подано в таблиці.

 

 

                              

Результати навчальних досягнень за І семестр

із трудового навчання такі:

 

Клас

 

 

Учнів по списку

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів

Вчитель

Високий

Доста­тній

Середній

Поча­тковий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

5

52

26

50

26

50

-

-

-

-

Пшеничний А.А.

6

27

6

22

10

37

7

26

4

15

Пшеничний А.А.

7

30

16

53

9

30

5

17

-

-

Пшеничний А.А.

8

37

21

56

13

35

3

9

-

-

Пшеничний А.А.

9

39

16

41

11

29

10

26

1

3

Пшеничний А.А.

5

20

10

50

8

40

2

10

-

-

Бацула Н.П.

6

19

9

47

8

42

2

11

-

-

Бацула Н.П.

7

28

15

54

12

43

1

3

-

-

Бацула Н.П.

8

17

6

35

9

53

2

12

-

-

Осадчук І.Б.

9

15

13

87

1

6,5

1

6,5

-

-

Осадчук І.Б.

 

 

Проаналізувавши навчальні досягнення учнів 5-9 класів за І семестр     2020-2021 навчального року, можна зробити висновок, що всі учні мають навчальні досягнення з предмету достатньо – високого рівня.

       Однак слід визначити, що в освітній діяльності вчителів відсутня позакласна роботаНе достатня увага приділяється самостійній та творчій роботі учнів, їх поточному оцінюванню. Не завжди робота педагогів спрямована і на розкриття творчого потенціалу обдарованих учнів. Неналежна увага приділяється  оформленню творчих проектів. Не активно впроваджуються сучасні інформаційно- комунікативні технології. В кабінетах трудового навчання слабка матеріально – технічна база.

   Виходячи з вище сказаного

 

НАКАЗУЮ:

  1.  Вчителям  технологій Бацулі Наталі Петрівні, Осадчук Ірині Богданівні та Пшеничному Андрію  Андрійовичу:

1.1. Продовжувати спрямовувати процес навчання на виховання активної життєвої позиції,   адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти школярів.

1.2.Раціонально використовувати фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи.

1.3.Приділяти увагу самостійній та творчій роботі учнів.

1.4.Збільшувати роздатковий матеріал, скласти збірку дидактичних матеріалів.

1.5.Систематизувати документацію з викладання предмету, поповнити додатковими посібниками з питань викладання трудового навчання, розробки уроків.

     1.6. Надавати урокам практичного спрямування, активно впроваджувати         сучасні інформаційно- комунікативні технології.

     1.7. Активізувати позакласну роботу.

     1.8. Розкривати творчий потенціал обдарованих учнів.   

      1.9.Працювати над збагаченням матеріально – технічної бази кабінетів     трудового навчання та обслуговуючої праці.

 2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора  Суслу Ігоря Петровича.

 

 

    Директор                                                     М.Б.Гуцал