Про результати моніторингу навчальних досягнень з української мови учнів 5-9 класів, І-ІІ курсів

27.01.2021   Administrator   Категорія: Накази

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

 

 

28    12   2020р.                                                                                  №   220

 

Про результати моніторингу

навчальних досягнень

з української мови

учнів 5-9 класів, І-ІІ курсів

 

Відповідно до річного плану роботи школи-колегіуму на 2020-2021 н. р. та з метою перевірки знань з української мови, відстеження динаміки навченості  та об’єктивності пропорцій між рівнями навченості, аналізу залишкових знань у відповідності до вимог діючих програм, а також продовження впровадження цілеспрямованої роботи по виробленню в здобувачів освіти знань, умінь і навичок з української мови, протягом грудня 2020р. були проведені контрольні роботи з української мови в 5-9 класах, І-ІІ курсах. Тексти диктантів і тестові завдання підібрано відповідно до навчальної програми.

Із 273 учнів, охоплених перевіркою, на високому рівні виконали контрольну роботу 40 учнів (15%), достатньому – 104 (38%), середньому – 89 (32%), початковому – 40 (15%). Результати контрольної роботи по класах видно з таблиці:

Вчитель

Клас

К-сть учнів у класі/ охоплено контрольною роботою

Рівень навчальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Гуцал М.Б.

9-А

(І група)

13/11

3

6

2

-

Даценко О.І.

8-А

(І група)

14/13

3

5

2

3

5-Б

24/20

1

4

8

7

5-В

21/21

2

2

10

7

Пиріг О.І.

5-А

 

24/18

2

4

8

4

6-Б

 

21/19

-

4

10

5

7-А

(ІІ група)

14/12

1

5

6

-

ІІ курс

21/19

3

13

3

-

Логіна О.П.

8-А

(ІІ група)

15/11

-

5

4

2

7-Б

(ІІ група)

15/13

3

3

6

1

7-А

(І група)

15/12

3

1

3

5

Парацій Л.М.

6-А

 

26/22

-

10

8

4

7-Б

(І група)

14/8

-

6

2

-

9-А

(ІІ група)

14/8

5

3

-

-

9-Б

27/23

3

13

 6

1

І курс

25/22

11

9

2

-

8-Б

25/21

-

11

9

1

Разом

 

328/273

40/15%

104/38%

89/32%

40/15%

 

Контрольна робота (диктант), проведена в 5-Б та 5-В класах (вчитель Даценко Олександра Іванівна), показала, що більшість учнів знають українську абетку, розуміють співвідношення  між буквами і звуками, знають правила переносу слів із рядка в рядок; записують правильно слова з вивченими орфограмами: префікси роз-, без-, пре-, при-, прі-. П’ятикласники розрізняють тверді та м’які, дзвінкі й глухі приголосні, розпізнають явища уподібнення звуків. Однак здобувачі освіти допустили помилки на такі правила:

 • написання прийменників з іменниками;
 • -ться в дієсловах:
 • вживання великої літери, апострофа;
 • подвоєння приголосних;
 • слова з ненаголошеними е-и.

Аналіз результатів контрольної роботи (диктант) учнів 5-А класу (вчитель Пиріг Ольга Ігорівна) показав, що учні добре засвоїли поділ слів на склади, правильний поділ слів на склади для переносу з рядка в рядок (тіт-ка, Оля). П’ятикласники запам’ятали написання слів із ненаголошеними голосними (викинув, скрипучими), написання префіксів пре-, при-, прі- (принесла, придумав), написання префіксів роз-, без- (розказували). Допустили помилки в словах з орфограмами «ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом», «вживання апострофа», «уподібнення приголосних».

Перевірка контрольних робіт (тестові завдання по темі «Іменник»), написаних учнями 6-х класів (вчителі Пиріг Ольга Ігорівна та Парацій Лілія Миколаївна), показала, що учні добре засвоїли морфологічні ознаки іменника, розрізняють іменники загальні та власні, конкретні та абстрактні; знаходять іменники в тексті та визначають їх належність до певного роду, числа; доречно використовують іменники в мовленні; визначають в іменниках вивчені орфограми. Шестикласники допустили помилки на такі правила:

 • велика буква та лапки у власних назвах,
 • іменники спільного роду,
 • збірні іменники,
 • визначення синтаксичної ролі іменників;,
 • редагування речень, що містять іменники спільного роду та абревіатури.

Учні 7-А (ІІ група) та 7-Б (І група) класів (вчителі Пиріг Ольга Ігорівна та Парацій Лілія Миколаївна), виконуючи тестові завдання по темі «Дієприкметник», показали знання програмового матеріалу на достатньому та середньому рівнях. Здобувачі освіти добре засвоїли різницю між активними та пасивними дієприкметниками, особливостями їх творення; правопис відмінкових закінчень дієприкметників; безособові дієслівні форми на –но,       -то. Проте результати контрольних робіт показали, що учні недостатньо засвоїли орфограми «написання -н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження» та «написання не з дієприкметниками», пунктограму «розділові знаки в реченнях з дієприкметниковим зворотом».

Результати контрольної роботи (тестові завдання), проведеної в 7-А класі (І група) та 7-Б класі (ІІ група), вчитель Логіна Оксана Петрівна, показали, що більшість учнів знаходять у реченнях дієприкметники та дієприкметникові звороти, розрізняють дієприкметники активного і пасивного станів, визначають морфологічні ознаки дієприкметників, утворюють від дієслів дієприкметники, знають правила написання не з дієприкметниками. Але аналіз робіт показав, що мають місце помилки, які свідчать про недостатнє знання пунктуаційного правила «відокремлення дієприкметникового звороту». Учні мають труднощі в складанні зв’язних висловлювань із  дієприкметниками та дієприкметниковими зворотами.

Учні 8-А класу (ІІ група), вчитель Логіна Оксана Петрівна, в контрольній роботі (диктант) допустили помилки в написанні прислівників та складних прикметників, у вживанні розділових знаків при вставних конструкціях та відокремлених обставинах. Здобувачі освіти добре засвоїли орфограми «написання великої літери у власних назвах»  та «написання ненаголошених е, и в коренях слів».

Учні І групи (вчитель Даценко Олександра Іванівна) розрізняють прості та складні речення, ставлять розділові знаки в простому двоскладному реченні. Визначають прикладку як різновид означення, записують її відповідно до орфографічних норм. Інтонують правильно речення різних видів за метою висловлювання. Розрізняють простий і складний присудки, ставлять тире між підметом і присудком. Однак восьмикласники допустили помилки на такі правила:

 • розділові знаки в реченнях з однорідними членами;
 • написання прикладок через дефіс;
 • написання прислівників разом;
 • ненаголошені е, и.

Учні 8-Б класу, вчитель Парацій Лілія Миколаївна, при виконанні тестових різнорівневих завдань по темі «Просте речення. Двоскладне речення» показали засвоєння теоретичного матеріалу, вміння проводити синтаксичний розбір простого речення. Однак восьмикласники допустили помилки у вживанні розділових знаків у реченнях з порівняльними зворотами, недостатньо засвоїли пунктограму «тире між підметом і присудком». Більшість учнів засвоїли матеріал на достатньому рівні (52%).

Контрольна робота (тестові завдання) по темі «Складне речення, його ознаки. Складносурядне речення», проведена в 9-х класах (вчителі Гуцал Марія Богданівна та Парацій Лілія Миколаївна) показала, що учні добре засвоїли такі поняття:

- складне речення, його будова;

- складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком;

- складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами.

Проте дев’ятикласники допустили помилки у встановленні смислових зв’язків між частинами складносурядного речення; розмежовуванні складносурядного речення та простого речення, ускладненого однорідними членами. Недостатньо засвоїли пунктограму «розділові знаки між частинами складносурядного речення».

Учні І курсу при виконанні контрольної роботи (тестові завдання), (вчитель Парацій Ліля Миколаївна), засвідчили, що добре засвоїли правила:

 • наголос, основні правила наголошування слів;
 • нормативний наголос, словорозрізнювальний наголос;
 • форморозрізнювальний наголос.

Помилки допущені в складних випадках наголошування слів, основних правилах вимови приголосних звуків, основних правилах вимови голосних звуків, чергуванні у/в, і/й як засобу милозвучності.

Учні ІІ курсу (вчитель Пиріг Ольга Ігорівна) при виконанні тестових завдань по темі «Синтаксична норма, порядок слів. Неповні й односкладні речення, прості ускладнені речення» показали такі результати: 16%  високий рівень, 68% - достатній, середній - 16%. Другокурсники добре засвоїли складні випадки синтаксичного узгодження; словосполучення з прийменниками в (у), при, за, із-за; синтаксичні конструкції з формою на –но, -то. Однак були допущені помилки в словосполученнях з прийменником по (піти по гриби, блукати по полю), складних випадках і варіантах синтаксичного керування, варіантах граматичного зв’язку підмета й присудка.

Результати замірів знань засвідчують, що програмовий матеріал у цілому засвоюється учнями на середньому та достатньому рівні. Насторожує загальний відсоток учнів, які показали результат початкового рівня (15). Причиною цього є недостатня практична спрямованість та диференціація навчання; відсутність систематичної роботи учнів на уроках і при виконанні домашніх завдань.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ :

 

 1. Керівнику методичної комісії Пиріг Ользі Ігорівні на засіданні методичного об'єднання у січні 2021 року проаналізувати результати контрольних робіт.

2. Учителям української мови 5-9 класів, І-ІІ курсів:

2.1. Розробляти систему  самоосвітньої діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій  та дистанційного навчання, залучати учнів до складання і виконання самоосвітніх програм. Постійно відслідковувати вплив самоосвіти на рівень зростання навчальних досягнень учнів.

2.2. Під час підготовки до уроків особливе значення приділяти формам та методам, які сприяють формуванню компетентностей спілкування рідною мовою та вчитися протягом життя, практичній спрямованості та диференціації навчання.

2.3. Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

3. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Куцкір Світлану Владиславівну.

 

            Директор                                                 М. Гуцал