Наказ "Про формування в учнів предметних та ключових компетентностей у процесі викладання математики" у 2020-2021 н.р.

27.01.2021   Administrator   Категорія: Накази

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

28.12. 2020         р.                                                                                                       №   225

Про формування в учнів

предметних та ключових компетентностей

у процесі викладання математики

 

Відповідно до плану роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, перспективного плану вивчення навчальних предметів  та плану внутрішньошкільного контролю на 2020/2021 н.р., Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, схваленого засіданням педагогічної ради (протокол №2 від 19.11.2019 р.) та затвердженого наказом директора від №248 від 06.12.2019р., у листопаді – грудні 2020 р. адміністрацією школи-колегіуму здійснювався контроль за станом виконання державних вимог при викладанні математики.

У 2020/2021 навчальному році 5-9 класи продовжують навчатися за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804;

І-ІІ курси колегіуму вивчають математику за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 №1407 – «Рівень стандарту. 10-11 класи». 

Робочими навчальними планами на 2020/2021 н.р. для вивчення предмета «Математика» передбачено 4 години на тиждень для 5-9 класів, 3 години на тиждень – для І-ІІ курсів колегіуму, крім того, з варіативної складової додано на вивчення предмета 0,5 год. у 6-их класах та 1 год. – у І - ІІ курсах колегіуму. Резервний час використовується учителями на власний розсуд для організації різноманітних форм навчальної діяльності й створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Учні школи на 100%  забезпечені підручниками з математики.

З метою забезпечення належного рівня викладання математики в школі створено два кабінети математики з належною навчально-матеріальною й методичною базою. Викладають предмет Математика педагоги Зажерей Галина Андріївна, Василюк Юлія Зіновіївна і Панасюк Наталія Дмитрівна, спеціалісти вищої категорії.

У школі функціонує методичне об’єднання вчителів математики, до складу якого входять вчителі математики, інформатики та фізики, керівником якого є вчитель Василюк Юлія Зіновіївна. Під час засідань ШМО розглядаються питання впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, опрацьовуються Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета, методичні рекомендації з вивчення предмета, обговорюється використання ІКТ та технологій дистанційного навчання, методичні рекомендації щодо проведення дистанційного навчання, подані у листах МОН від 23.03.2020 №1/9-173; від 16.04.2020 №1/9-213; посібника «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленого за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc), «Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник»/Упоряд. Воротникова І.П. К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2020.48 с.

Аналіз відвіданих уроків свідчить, що навчально-пізнавальний процес спрямовується на формування в учнів предметних та ключових компетентностей. Педагоги забезпечують засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них уміння математичного мислення, аргументування, математичного моделювання; уміння постановки та розв’язування математичних задач, презентації даних; уміння оперування математичними конструкціями; уміння математичних спілкувань; уміння використання математичних інструментів. У цьому пріоритетами є: діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і прийомів, елементів інтерактивних методик та  ІКТ, робота з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань.

Належним науковим рівнем, чіткістю, логічністю і вираженою впорядкованістю структури відповідно до типу відзначаються уроки Зажерей Галини Андріївни, Василюк Юлії Зіновіївни і Панасюк Наталії Дмитрівни. Під час вивчення нового матеріалу вони використовують методи, що ґрунтуються на активній роботі всіх учнів класу, забезпечують диференційований підхід до навчання, використовуючи завдання різного рівня складності, тестові, індивідуальні й творчі завдання, математичні диктанти, захист математичних проєктів, враховуючи здібності, можливості та інтереси дітей. Підбір таких форм роботи активізує увагу учнів, сприяє підвищенню темпу уроку, виконанню значної кількості різноманітних завдань.

Учителі школи в процесі викладання математики організовують самостійну роботу учнів з підручником, довідковою літературою, дидактичним матеріалом, обирають різні форми проведення навчальних занять, це і дидактичні ігри, ігрові ситуації: кросворди, ребуси, лото, доміно, практикують елементи розвитку критичного мислення, такі як гронування, ажурна пилка, Мозковий штурм, вирішення ситуативних завдань. Це позитивно впливає на формування емоційного ставлення до предмета, навчає оцінювати власну діяльність, сприяє розвитку уяви і фантазії учнів, спонукає учнів працювати творчо та самостійно.

З 01 вересня 2020р. освітній процес у закладі відбувається у форматі  змішаного навчання. Учителі математики, використовуючи безкоштовні інструменти Google, створили класи учнів у Google Клас (Classroom), через який здійснюють зворотній зв’язок з учасниками освітнього процесу, опанували Google Meet для проведення відеозустрічей. Освітній процес 26 та 27 жовтня 2020р. відбувався і проходив з використанням технологій дистанційного навчання, онлайн-уроки проводились у Google Meet.

З метою формування в учнів інтересу до вивчення предмета вчитель Зажерей Галина Андріївна, а в попередні роки і вчитель Василюк Юлія Зіновіївна, проводить позакласні заняття гуртка з математики. Учні школи залучаються до участі в олімпіадах, Міжнародному інтерактивному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному конкурсі з розв’язування логічних математичних задач.

Результати участі учнів у ІІ етапі олімпіади з математики:

Вихованець Зажерей Галини Андріївни, Фірман Дмитро, випускник 2019-2020 н.р., щорічно був переможцем ІІ і ІІІ етапів олімпіади з математики, учасником та призером ІV етапу олімпіади (диплом ІІІ ступеня). 

2020-2021 н.р. учениця 8-А класу Бартіш Олена, здобула перемогу у ІІ етапі олімпіади з математики (вчитель Василюк Ю.З.). Участь у ІІІ етапі олімпіади відмінена у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції 2019-nCoV на території Тернопільської області.

Свій фаховий та методичний рівень учителі математики підвищують за рахунок самоосвіти, участі в інтерактивній школі сучасного вчителя, локаціях освітнього трансфер-містечка (Т’mistechko) інноваційних можливостей, організованих управлінням освіти та науки Тернопільської міської ради, методичній роботі шкільного та міського рівнів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, навчання на онлайн-курсах для вчителів.

Оцінювання результатів навчання учнів у закладі урегульовано такими документами:

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 №762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 №621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369;

- Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 №496.

Основними видами оцінювання з математики є поточне (не поурочне), тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. При оцінюванні навчальних досягнень учнів учителі дотримуються Критеріїв оцінювання.

У ході вивчення стану викладання математики для визначення рівня сформованості предметних компетентностей було проведено контрольні роботи. Основна увага при складанні контрольних робіт акцентувалася на визначення рівня сформованості навичок оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності; розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Результати контрольних робіт з математики подані у таблиці:

з/п /п

Вчитель

Клас

К-сть учнів

К-сть учнів, які викон.

роботу

З них на:

висо

кий

достатній

серед-ній

почат-ковий

% якості

1

Василюк Юлія Зіновіївна

5-А

24

24

3

6

12

3

49

5-В

22

21

0

11

10

0

57

6-А

26

20

6

5

3

6

56

2

Зажерей Галина Андріївна

6-Б

21

20

0

4

7

9

38

3

Панасюк Наталія Дмитрівна

5-Б

24

23

2

8

8

5

47

Всього

 

117

108

11

10%

34

32%

40

37%

23

21%

45

Учні 5-А і 5-В класів писали контрольну роботу 07.12.2020 р. з теми «Множення та ділення натуральних чисел. Рівняння». П’ятикласники уміють виконувати множення натуральних чисел у стовпчик, натурального числа на розрядну одиницю. Проте вони помилялись при виконанні дії ділення у стовпчик, розв’язуванні рівнянь, зокрема, не скористались розподільним законом множення, складанні рівнянь до текстової задачі.

Учні 5-Б класу писали контрольну роботу 18.12.2020 р. з теми «Геометричні фігури і величини». П’ятикласники уміють знаходити степінь натурального числа з натуральним показником, площі прямокутника і квадрата, розрізняють прямокутний паралелепіпед, куб і піраміду, знають їх виміри та об’єм. Вони помилились при знаходженні значень виразу, ребра куба за його об’ємом, розв’язуванні текстової задачі на знаходження довжин ребер паралелепіпеда за їх сумою.

Учні 6-их класів писали контрольну роботу 07.12.2020 р. та 14.12.2020 р. з теми «Відношення і пропорції». Школярі вміють знаходити відношення двох чисел, навчились складати пропорцію в задачах обов’язкового рівня, знають, як знаходити невідомий член пропорції. Але вони помиляються в обчисленнях, при визначенні оберненої пропорційності, у складанні рівнянь на поділ числа у заданому відношенні.

Результати контрольних робіт з алгебри подані у таблиці:

з/п /п

Вчитель

Клас

К-сть учнів

К-сть учнів, які викон.

роботу

З них на:

висо

кий

достатній

середній

початковий

% якості

1

Зажерей Галина Андріївна

7-А

29

29

0

6

8

15

31

7-Б

29

26

1

2

5

18

27

ІІ курс

21

11

2

5

0

4

53

2

Василюк Юлія Зіновіївна

8-А

29

24

6

10

7

1

63

8-Б

25

19

8

8

2

1

74

3

Панасюк Наталія Дмитрівна

9-А

27

24

0

8

15

1

45

9-Б

27

23

0

4

16

3

38

І курс

25

24

3

7

10

4

49

 

Всього

 

212

180

20

11%

50

28%

63

35%

47

26%

46

 

Учні 7-их класів писали контрольну роботу 30.11.2020 р. з теми «Одночлен і многочлен та дії над ними». Школярі вміють зводити подібні доданки і записувати многочлен у стандартному вигляді, додавати многочлени, бачать спільний множник. Семикласники допустили помилки при відніманні і множенні многочленів, перенесенні доданків з однієї частини рівняння в іншу, винесенні спільного множника за дужки, не засвоїли метод групування при розкладанні многочлена на множники.

Восьмикласники виконували контрольну роботу 14.12.2020 р. з теми «Степінь з цілим від’ємним показником. Раціональні рівняння. Функція у =». Учні знають формули оберненої пропорційності, її графік, вміють виконувати дії зі степенями з однією основою, підносити степінь до степеня, спрощувати дріб зі степенями, скорочувати дробовий вираз, знають, як подати число в стандартному вигляді, алгоритм розв’язування дробово-раціональних рівнянь. Проте допускають помилки у діях з раціональними числами, при визначенні точки, що належить графіку, знаходженні показника степеня у стандартному вигляді числа, опускають ОДЗ при розв’язуванні дробово-раціонального рівняння.

Учні 9-их класів писали контрольну роботу 18.12.2020 р. з теми «Функції. Властивості та графіки функцій. Квадратна нерівність». Дев’ятикласники знають графік квадратичної функції, вміють вказати напрям її віток, за рисунком визначити проміжки знакосталості функції, знаходять точки перетину графіка функції з осями координат. Проте більшість учнів не змогли розв’язати квадратні нерівності, хоча знали алгоритм її розв’язання, через невміння розв’язати неповне квадратне рівняння, допущені помилки у знаходженні дискримінанта, побудову квадратичної функції за значенням дискримінанта, не приступили до побудови графіка квадратичної функції.

Першокурсники виконували контрольну роботу 03.11.2020 р. з теми «Степенева функція». Учні знають формулу степеня з дробовим показником, застосовують формули властивостей степенів при знаходженні значення виразу, вміють розв’язувати ірраціональне рівняння. Проте часто допускають помилки при виконанні дій з раціональними числами, спрощенні виразів, що містять корінь парного степеня, багато учнів не виконали останнього завдання на спрощення виразу зі  степенями з дробовим показником.

Учні ІІ курсу колегіуму писали контрольну роботу 03.11.2020 р. з теми «Логарифмічна функція». Другокурсники вміють спрощувати найпростіші логарифмічні вирази і розв’язувати найпростіші логарифмічні рівняння. Проте не всі учні  врахували ОДЗ при визначенні коренів рівняння, багато допустили помилок при розв’язуванні логарифмічних нерівностей.

Результати контрольних робіт з геометрії подані у таблиці:

з/п /п

Вчитель

Клас

К-сть учнів

К-сть учнів, які виконув.

роботу

З них на:

висо

кий

достатній

середній

початковий

% якості

1

Зажерей Галина Андріївна

7-А

29

29

0

6

10

13

33

7-Б

29

26

2

4

15

5

41

ІІ курс

21

17

2

6

4

5

48

2

Василюк Юлія Зіновіївна

8-А

29

26

4

11

9

2

56

8-Б

25

19

6

8

3

2

66

3

Панасюк Наталія Дмитрівна

9-А

27

24

2

10

8

4

50

9-Б

27

26

1

1

17

7

34

І курс

25

20

2

3

12

3

44

 

Всього

 

212

187

19

10%

49

26%

78

42%

41

22%

45

 

Учні 7-их класів писали контрольну роботу 18.12.2020 р. з теми «Перша і друга ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник. Медіана, висота, бісектриса трикутника». Учні знають суть І і ІІ ознак рівності трикутників, правильно формулюють їх,  показують на малюнках, вміють довести рівність трикутників за І чи ІІ ознакою рівності,володіють культурою записів логічних кроків, більшість вміють знайти периметр трикутника та скласти рівняння для визначення сторін трикутника, якщо задано їх відношення. Проте не всі учні добре знають властивості рівнобедреного трикутника, допускають помилки при побудові висоти, медіани та бісектриси трикутника.

Учні 8-их класів писали контрольну роботу 10.12.2020 р. з теми «Теорема Фалеса. Вписані та центральні кути. Вписані та описані чотирикутники». Учні добре засвоїли взаємозв’язок між вписаним і центральним кутами, що спираються на ту саму дугу, теореми про вписаний та описаний чотирикутник, вміють знайти вписаний кут, що спирається на діаметр кола, знаходять середню лінію трапеції за її основами. Восьмикласники помилились при знаходженні основи трапеції за відомими другою основою і середньою лінією, не застосували теорему про описаний навколо кола чотирикутник при знаходженні його сторони.

Дев’ятикласники виконували контрольну роботу 07.12.2020р. з теми «Координати на площині». Учні знають формули координат середини відрізка, відстані між точками, рівняння кола і прямої, називають координати центра кола і довжину радіуса кола. Допускають помилки обчислювального характеру, зокрема, при додаванні і відніманні раціональних чисел, застосуванні формул відстані між точками, складанні рівняння кола, більшість не склали рівняння  прямої за двома точками.

Учні І курсу колегіуму виконували контрольну роботу 17.12.2020р. з теми «Перпендикулярність прямої і площини. Відстані у просторі». Першокурсники знають ознаку перпендикулярності прямої і площини, властивості прямих, перпендикулярних до площини, вміють будувати похилі і перпендикуляр до площини, вказувати на малюнку відстань від точки до прямої, площини, використовують теорему Піфагора у прямокутному трикутнику. Проте не всі учні змогли використати теорему про три перпендикуляри при знаходженні відстані від точки до прямої площини чи доведенні перпендикулярності прямих,  властивість точки, рівновіддаленої від сторін і вершин многокутника, не зорієнтувались у використанні формули площі трикутника для знаходження його висоти.

Учні ІІ курсу колегіуму виконували контрольну роботу 18.12.2020р. з теми «Тіла обертання». Другокурсники вміють креслити основні тіла обертання, знають формули для обчислення площі повної і бічної поверхні циліндра і конуса, площі сфери. Однак, допускають механічні помилки при обчисленнях і часто забувають планіметричні моменти (положення центра кола, описаного навколо прямокутного, тупокутного трикутника), не всі учні вміють пояснити кут нахилу твірної конуса до площини, приступили до виконання завдань високого рівня.

Аналіз навчальних досягнень учнів показав, що 23% учнів не справилися із завданнями, запропонованими у контрольній роботі, а 38% – засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні.

На підставі вищезазначеного та з метою усу­нення недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Вчителям математики  Зажерей Галині Андріївні, Василюк Юлії Зіновіївні:

1.1.   Продовжити роботу щодо забезпечення державних вимог до рівня загальної підготовки учнів з математики згідно з чинним Державним стандартом повної загальної середньої освіти.

1.2. Здійснювати належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібнос­тей школярів (проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку роз­в'язання тощо).

1.3. Під час складання задач, вправ та підго­товки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації на­вчання.

1.4.  Звернути увагу на стан та якість підготовки учнів до уроків, виконання ними домашніх завдань,  урізноманітнення їх форм.

1.5. Організувати роботу з поглиблення знань учнів із вивчених тем та розділів, повторення вивченого матеріалу з математики для усунення прогалин в знаннях, виявлених на підставі аналізу контрольних робіт.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Панасюк Наталії Дмитрівні стимулювати активність учителів щодо підвищення свого професійного рівня, впровадження інтерактивних методик, інформаційних технологій, технологій дистанційного навчання у процес викладання математики.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Панасюк Н.Д.

 

Директор                                                 М.Гуцал

З наказом ознайомлені: __________ Н.Д.Панасюк   «___»__ 2020 р.

__________ Г.А.Зажерей    «___» _________ 2020 р.                         __________ Ю.З.Василюк    «___» _________ 2020 р.