Наказ "Про формування предметної та ключових компетентностей на уроках фізики та астрономії у 7-9 класах, І-ІІ курсах колегіуму"

13.06.2022   Administrator   Категорія: Накази

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21  код ЄДРПОУ 37894481

НАКАЗ

_24_  ___12__  2021                                                                                                                                          № __244____

Про формування предметної та ключових

компетентностей на уроках фізики та астрономії

 у 7-9 класах, І-ІІ курсах колегіуму

         Згідно з річним планом роботи школи-колегіуму адміністрацією закладу вивчалося питання про формування предметної та ключових компетентностей учнів на уроках фізики й астрономії.

У 2021/2022 навчальному році вивчення фізики здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

5-9 класи – фізика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 2012 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585);

10-11 класи – фізика 10-11 (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), 2018 р.

11 класи – астрономія 11 (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.С.). Навчальна програма для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), 2018 р.

У процесі вивчення стану викладання предметів перевірено ведення документації (календарні та поурочні плани вчителя, класний журнал, робочі учнівські зошити), відвідано уроки, проведено заміри навчальних досягнень учнів, проаналізовано навчально-матеріальну базу кабінету.

Предмети фізику й астрономію у 7-9 класах, І-ІІ курсах колегіуму викладає вчитель фізики Хомик Ірина Богданівна, стаж роботи 33 роки, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист».

Перевірка показала, що кількість годин, виділених на вивчення предметів, відповідають державному компоненту навчального плану. Календарне планування уроків складено вчителем відповідно до навчальної програми для закладів загальної середньої освіти і погоджено адміністрацією НВК.

Усі уроки з фізики й астрономії вчитель обліковує й оформлює сторінки класного журналу відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 № 496.

Навчання фізики є важливим компонентом професійної підготовки молоді, неперервної освіти впродовж життя, що надає значні можливості інтелектуального розвитку особистості, вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями та явищами. Сьогодні нереально дати знання дитині на весь вік, навчити її на все життя, забезпечивши при цьому її активну, професійну та життєву позицію. Тому перед будь-яким сучасним навчальним закладом стоять завдання:

  • навчити учня вчитися самостійно впродовж усього життя;
  • ефективно використовувати отримані знання в практичному житті (професійному, громадському, власному);
  • постійно відчувати потребу в самовираженні та самовдосконаленні.

Мотиваційний компонент предметної компетентності – усвідомлення значущості і цінності фізики в сучасному житті, мотивація до засвоєння фізико-математичних дисциплін, ціннісне ставлення до вивчення фізики й математики, розуміння їх ролі в житті людини. Когнітивний – переважно розглядається як рівень предметних знань учнів. Діяльнісний – передбачає вміння використовувати набуті знання на практиці. Особистісний – формування Я-концепції, ціннісні ставлення, усвідомленість, послідовність, раціональність, узагальненість прийняття рішень, здатність учня до вольових напружень, наполегливості, витривалості, стриманості тощо.

Ключовою компетентністю учнів є уміння вчитися. Дослідження психологів і педагогів, досвід вчителів показують: щоб навчити учнів самостійно і творчо вчитися, потрібно включити їх у спеціальну організовану діяльність.

Одним із основних завдань педагогічної діяльності Хомик Ірина Богданівна вважає знаходження власного підходу до дієвого використання форм, методів, прийомів викладання предмета, максимального врахування інтересів, нахилів школярів у процесі планування навчальної роботи. Педагог широко практикує активні форми роботи (робота в малих групах під час виконання лабораторних дослідів, практичних робіт; мозковий штурм; уроки з використанням рольових ситуацій; інтегровані уроки; міжпредметні, узагальнення і систематизації матеріалу та ін.), що суттєво сприяє активній взаємодії учнів. Ірина Богданівна раціонально використовує такі форми роботи, як групова робота й проблемне навчання. Важливими джерелами знань, засобами створення проблемних ситуацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості школярів слугують використовуваний експеримент та розв’язування задач на різних етапах уроків.

Учням подобаються нестандартні заняття, бо вони не сковують навчальний процес, пожвавлюють атмосферу, активізують діяльність дітей, наближаючи навчання до життєвих ситуацій, що є головним у компетентнісному підході навчання.

Відвідування уроків адміністрацією школи показало, що Ірина Богданівна систематично готується до уроків, з метою проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт використовує наявне обладнання. Вивчення теоретичного матеріалу, як правило опирається на фундамент практичних знань із життєвого досвіду, або здобутих дослідним шляхом. З метою оптимізації навчального процесу застосовує інтерактивні методи і прийоми. Це відбувається при перевірці рівня знань учнів, або при організації групової роботи над нескладним за змістом матеріалом, який учні можуть сприйняти самостійно. Вчитель практикує диференційований підхід, який реалізується шляхом використання індивідуальних завдань для учнів з різним рівнем знань. Це дає можливість проявити себе на уроці всім учням класу.

Ірина Богданівна на уроках велику увагу приділяє розв’язуванню задач, як складову методики формування предметної компетентності. При цьому прагне навчити учнів здійснювати правильно і послідовно логічні кроки та операції, а саме: усвідомити умову задачі; записати її у скороченому вигляді; зробити схему або малюнок; виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи довідниках; виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; скласти, або обрати  формулу для знаходження  величини; виконати математичні дії й операції; здійснити обчислення числових значень невідомих величин; аналізувати і будувати графіки; оцінити одержаний результат та його реальність.

Важливим для формування предметної компетентності учнів з фізики є актуалізація навчального матеріалу з використанням технічних засобів. Відвідані уроки Ірини Богданівни свідчать про те, що учитель володіє методикою викладання предмета. На уроках забезпечується засвоєння учнями основних понять, учитель вчить учнів працювати з підручником, знайомить із технічним застосуванням вивчених явищ, процесів та законів. Реалізація цих ідей орієнтує учнів на кінцевий результат. Проте в процесі викладання не простежується використання сучасних інноваційних педагогічних технологій, при розв'язуванні фізичних задач недостатня увага приділяється розвитку в учнів умінь робити їх фізичний аналіз, не спостерігалося такої важливої форми роботи з учнями, як складання ними задач, які за фізичним змістом подібні до тих, що були розв'язані на уроці, мало уваги приділяється індивідуальній роботі з учнями.

На жаль,  у школі однією із проблем є обладнання фізичного кабінету. Фізика відноситься до експериментальних предметів. Педагог зберігає в належному стані обладнання, яке на даний час функціонує і може використовуватись для демонстраційних дослідів, лабораторних робіт і практикумів.

У школі в останній час відсутня позакласна робота з фізики. Школярі в основному засвоюють знання, здатні відтворити основні ознаки понять, зробити найпростіші узагальнення щодо вивченого навчального матеріалу. Вони розуміють суть основних законів і закономірностей, знають прояви природних явищ і процесів, уміють розв’язувати найпростіші задачі, але недостатньо володіють дослідницькими навичками, особливо в плануванні експерименту та узагальненні й інтерпретації одержаних результатів. Це перетворює процес розв’язування задач у діалог вчителя з одним, або кількома краще підготовленими учнями, а решта просто списують в зошити результати їх роботи.

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи і старшої школи здійснюється за 12-бальною шкалою відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» і наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Узагальнені дані про рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольної роботи з фізики подано у таблиці:

Рівень навчальних досягнень

%

успішності

%

якості знань

Клас

Учнів у класі

Писали роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

7-А

26

22

1

 

3

10

8

18

35

7-Б

24

21

0

 

5

9

7

24

33

8-А

30

29

0

 

5

10

14

17

30

8-Б

29

29

1

 

6

16

6

24

44

9-А

24

23

1

 

8

13

1

39

48

9-Б

25

18

2

 

7

8

1

50

53

І курс

19

16

3

 

6

6

1

56

57

ІІ курс

24

19

5

 

10

2

1

79

65

Всього

201

177

13

51

74

39

36

44

Контрольну роботу учні 7-их класів виконували з теми “Фізика як природнича наука. Пізнання природи”. Учні називають характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінності від біологічних, хімічних, та інших явищ; наводять приклади фізичних явищ, тіл та величин; розуміють основні положення молекулярно-кінетичного вчення; розуміють відмінності між речовиною і полем; записують значення фізичних величин; визначають ціну поділки шкали приладу. Учні добре справились із завданнями на визначення фізичного явища, описаного у тому чи іншому випадку: фізичної величини, її позначення одиниці вимірювання та приладу для її вимірювання; якісних питань щодо основних процесів фізичних явищ.

У частини учнів виникли труднощі із завданнями на виконання перетворень одних одиниць вимірювань в інші: під час визначення довжини площі та об’єму; визначення конкретного значення величини, використовуючи ціни поділки приладу.

Контрольну роботу учні 8-х класів виконували з теми “Зміна агрегатних станів речовини. Теплові двигуни”. Діти розуміють властивості теплового руху; особливості руху атомів та молекул; речовини в різних агрегатних станах; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Формулюють визначення фізичної величини (температури, внутрішньої енергії, кількості теплоти, питомої теплоємності, питомої теплоти, плавлення, випаровування, згоряння палива) та їхні одиниці вимірювання. Знають два способи зміни внутрішньої енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин. Розв’язують задачі на застосування рівняння теплового балансу; аналізують графіки теплових процесів; пояснюють принцип дії теплових двигунів. Визначають переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля. Усвідомлюють необхідність використання енергозбережувальних технологій.

Труднощі виникали під час виконання завдань із використанням коефіцієнта корисної дії двигуна. Не всі зображали схематично графік зміни температури речовини з часом під час теплових процесів. Допускались помилки під час математичних обрахунків.

Контрольну роботу учні 9-х класів виконували з теми “Лінзи. Найпростіші оптичні явища”. Діти розуміють поняття світлового променя; точкового джерела світла; тонкої лінзи. Формулюють визначення таких фізичних величин: фокусна відстань, оптична сила лінзи, показник заломлення світла; законів прямолінійного поширення, відбивання і заломлення світла; принцип дії найпростіших оптичних приладів; вади зору та способи їх корекції. Вказують хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою тонкої лінзи. Вимірюють фокусну відстань та визначають оптичну силу лінзи.

Труднощі виникли під час виконання завдань на використання формули тонкої лінзи; побудови зображень, які дає лінза; опису характеристики цих зображень.

Контрольну роботу учні І курсу виконували з теми «Робота і потужність. Закони збереження в механіці». Учні оперують основними поняттями механіки; характеристиками різних типів рухів та взаємодії тіл; термінами: механічних рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, швидкість, прискорення, сила, механічна робота, імпульс, кінетична та потенціальна енергії. Визначають умови за яких виконуються закони збереження в механіці. Розв’язують задачі на використання формул рівномірного та рівноприскореного рухів. Вміють аналізувати та будувати графіки; застосовувати закони динаміки Ньютона; алгоритм розв’язування задач динаміки. Учні добре справились із завданнями на визначення роботи сил; імпульсу тіла; кінетичної та потенціальної енергії; визначення графіків, що відображають залежність енергії від зміни іншої фізичної величини; на встановлення відповідностей між фізичною величиною та виразом для її обчислення, одиницею вимірювання чи позначенням.

Виникли труднощі під час розв’язування складніших завдань на застосування законів збереження імпульсу, енергії; визначення роботи, якщо на тіло діє декілька сил; завдань на застосування коефіцієнта корисної дії; математичних обрахунків.

Контрольну роботу учні ІІ курсу виконували з теми “Вільні та вимушені електромагнітні коливання”. Діти оперують поняттями та термінами: електричний струм, закон Ома, робота та потужність струму, електромагнітна індукція, самоіндукція, індуктивність, вихрове електричне поле, енергія електромагнітного поля, коливальний контур, вимушені та вільні електромагнітні хвилі, активний ємнісний та індуктивний опори. Розв’язують задачі на застосування формули Томсона; визначення діючих значень сили струму та напруги; застосування закону Ома для ділянки та повного кола; обчислення енергії електричних та електромагнітних полів. Діти добре справились і завданнями на встановлення відповідностей між заданою фізичною величиною та іншими параметрами; якісних питань щодо процесів, що відбудуться в колі змінного струму; визначення періоду частоти; циклічної частоти; та інших фізичних величин із використанням графіків.

Труднощі виникли під час виконання складніших завдань із застосуванням законів збереження енергії; визначення повного опору в колі змінного струму; записами рівняння коливань тих чи інших величин.

Узагальнені дані про рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольної роботи з астрономії подано у таблиці:

Рівень навчальних досягнень

%

успішності

%

якості знань

Клас

Учнів у класі

Писали роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

 

 

ІІ курс

24

20

8

 

11

1

0

95

77

Контрольну роботу учні ІІ курсу виконували з теми “Предмет астрономії. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері”. Діти оперують поняттями і термінами: астрономія; видатні астрономи; сучасні галузі астрономії; небесна сфера, сузір’я, характерні сузір’я зоряного неба, точки й лінії небесної сфери; екліптика; небесні координати; горизонтальний паралакс, одиниці вимірювання відстаней в астрономії; видима й абсолютна зоряна величина; місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів; закони Кеплера. Формулюють визначення астрономії як науки. Пояснюють причини, що зумовили зародження й розвиток астрономії; зв’язок астрономії з іншими науками. Наводять приклади з історії розвитку астрономії у світі й в Україні, зв’язку астрономії з іншими науками, внеску видатних вчених світу та України в астрономічну науку, об’єктів Всесвіту, використання астрономічних знань в життєдіяльності людини. Обґрунтовують практичне значення астрономії. Користуються рухомою картою зоряного неба, зоряними атласами.

Учні припустилися помилок під час визначення відстаней до небесних тіл; системи небесних координат; застосуванні законів Кеплера; опису добового руху світил на різних географічних широтах.

Проаналізувавши основні аспекти роботи вчителя фізики та астрономії Хомик Ірини Богданівни, зроблено висновки про те, що система її роботи спрямована на формування предметних і ключових компетентностей учнів.

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:

1. Вчителю фізики й астрономії Хомик Ірині Богданівні:

1.1. Впроваджувати в практику роботи інтерактивні форми і методи (метод проектів), інноваційні технології навчання, ІКТ в якості засобу формування предметної компетентності з фізики й астрономії та ключових компетентностей старшокласників.

  1. 2. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, вчасно оцінювати навчальну діяльність учнів, мотивуючи її.
  2. Роботи фізичного практикуму, фронтальні лабораторні роботи, експериментальні задачі, впроваджувати в практику навчання через позакласну роботу.
  3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Панасюк Наталії Дмитрівні та керівнику методичного об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики Василюк Юлії Зіновіївні питання про формування предметної та ключових компетентностей розглянути на засіданні методичного об’єднання у січні-лютому 2022 р.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                  Марія ГУЦАЛ

 

З наказом ознайомлені: ___________ Наталія ПАНАСЮК  «___» _____ 2021 р.

                                                ___________ Ірина ХОМИК            «___» ______ 2021 р.

                                              ___________ Юлія ВАСИЛЮК       «___» _____ 2021 р.