Наказ про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р.

04.03.2020   Administrator   Категорія: Методична робота

Тернопільський навчально-виховний комплекс

«Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Тернопільської міської ради Тернопільської області

 

НАКАЗ

18.06.2019                                                                                                   № _______

Про підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

у 2018-2019 н. р.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державним стандартом освіти освітня політика в школі-колегіумі у 2018-2019 н.р. спрямовувалась на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.

Місія методичної роботи у 2018-2019 н. р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.
 • створити методичну афішу;
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

На виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 30.08.2017р. №322 «Про організацію та удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р.», наказу по школі від 13.09.2018 № 211 «Про організацію та удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада;        предметні комісії вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив школи-колегіуму працював над впровадженням науково-методичної проблеми «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій» (ІІ етап практично - діяльнісний етап). Метою її реалізації на другому етапі було:

 • сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують;
 • розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми;
 • вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетенції вчителя, її сутності, структури, змісту;
 • теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

Зміст роботи полягав в психологічному, організаційному, науково-методичному й матеріально-технічному забезпеченні умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми, опануванні навичками впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності, вивченні рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку. З цією метою проведені такі колективні форми роботи:

 • круглий стіл «Особливості методики та технологізації освітнього процесу в умовах реалізації Концепції «НУШ» (доповідачі Панасюк Н.Д., Гальчишин О.М.);
 • психолого-педагогічний семінар «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в умовах ЗЗСО»(доповідач Рибачок Т.І.);
 • педагогічні читання «Педагогіка партнерства як один із важливих компонентів Нової української школи» (доповідачі Зажерей Г.А., Заверуха Т.М.);
 • педагогічна рада «Діяльнісний підхід. Деякі стратегії розвитку критичного мислення учнів» (доповідач Панасюк Н.Д.).

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови методичних комісій, практичний психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації педагогічних працівників, ролі методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради.

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2018-2019 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Мета і цілі оцінювання у сучасній школі», «Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю».

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів загалом, але і досягнення кожного учня.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним методичним комісіям. Освітній процес у школі-колегіумі організовували 7 методичних комісій:

- педагогічна майстерня вчителів початкових класів (керівник Гальчишин О.М.);

- вчителів словесників (керівник Парацій Л.М.);

- вчителів суспільно-природничого циклу (керівник Сидор М.М.);

- вчителів математичного циклу (керівник Василюк Ю.З.);

- вчителів іноземних мов (керівник Слотюк О.В.);

- вчителів міжпредметної групи (керівник Бацула Н.П.);

- клуб спілкування класних керівників, психологічної служби (керівник Хомик І.Б.).

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО.

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи.

Вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури, основ християнської етики, реалізовуючи методичну проблему «Ситуація успіху – головна передумова гуманізації навчання та виховання на уроках словесності», на уроках створювали атмосферу духовності, національного патріотизму, розкривали учням високість помислів наших предків, глибинність традиційних вірувань. Учителями проведено семінар «Використання міждисциплінарних підходів STEAM в процесі здобуття мовно-літературної освіти», методичний кластер «Сучасні європейські технології освіти у викладанні зарубіжної літератури», студію «Формування духовності учнів в контексті трансформації сучасного українського соціуму на уроках основ християнської етики».

Педагоги методичної комісії суспільно-природничого циклу працювали над реалізацією науково-методичної проблеми «Створення ситуації успіху з метою формування життєвих компетентностей школярів» та над вдосконаленням форм і методів освітнього процесу. З метою підвищення мотивації для подальшого професійного зросту і впровадження інтерактивних та здоров’язберігаючих технологій проведено майстер-клас «Ситуативна задача як засіб формування універсальних навчальних можливостей учнів» (вчитель біології Савка О.З.), тренінг «Створення інтерактивних карт як дієвого інструменту сучасного вчителя» (вчитель Осадчук Л.Б.).

Члени педагогічної майстерні вчителів початкових класів працювали над вирішенням проблеми «Ситуація успіху як визначальна умова підвищення результативності уроку». Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом проведення методичних тренінгів «Дисграфія. Як учитель може допомогти учню бути успішним», «НУШ-новий зміст освіти», практикумів «Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь», «Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту освіти. Природнича освітня галузь», майстерні «Педагогіка партнерства. Математична освітня галузь».

Вчителі математики, фізики та інформатики реалізовували науково-методичну проблему «Формування духовної особистості та розвиток творчого потенціалу школяра шляхом створення ситуації успіху». З метою підвищення ефективності навчальних занять, інтеграції предметних дисциплін, ознайомлення із методами створення ситуації успіху, використання цифрових технологій проведено круглий стіл «Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики, фізики та інформатики», творчу лабораторію «Створення необхідних умов для формування та розвитку обдарованої особистості школяра», семінар-практикум «Виховання християнських цінностей на уроках природничо-математичного циклу» та дискусійну трибуну «Яким я уявляю сучасний урок».

Задля реалізації методичної проблеми «Сприяння підвищенню професійної компетентності, зростанню педагогічної майстерності та розвитку творчого потенціалу вчителя, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самовизначення й самореалізацію» вчителі іноземних мов формували навички навчання усного мовлення учнів молодших класів, впроваджували проектні технології, розглядали основні психолінгвістичні умови навчання англійської мови, удосконалювались у моделюванні та створенні середовища розвитку дитини. На засіданнях розглядались питання розвитку навичок самостійного орієнтування в інформаційному полі, проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій, створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови.

Методична комісія вчителів міжпредметної групи спрямовувала роботу на формування у всіх суб'єктів освітнього процесу необхідних знань, умінь і навичок здорового способу життя; підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвиток висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості. З метою удосконалення своїх знань та умінь щодо використання інноваційних та інформаційних технологій, провели майстер-клас «Використання вуличних тренажерів для зміцнення здоров’я школярів», майстер-клас «Здорова їжа школяра», творчу майстерню «Формування творчої особистості учня засобами народного мистецтва», «Використання українського народного фольклору, як засобу патріотичного виховання в процесі музичної діяльності дітей».

Робота клубу педагогічного спілкування класних керівників була спрямована на реалізацію проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості шляхом впровадження ефективних технологій виховання». З метою удосконалення навичок формування задоволення духовних потреб людини, свободи у виборі власних світоглядних позицій, механізмів саморегуляції та самовиховання класними керівниками проведено практичне заняття «Використання навчально-демонстраційних ігор у практиці роботи класного керівника», консультпункти «Організація виховання по напрямку «Ціннісне ставлення до суспільства та держави. Громадянське виховання», «Тиждень католицького шкільництва», інтерактивну конференцію «Інноваційні форми та методи виховання школярів», рекламне педагогічне агентство «А у нас…».

Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи учнів до позакласної роботи, були проведені предметні та методичні тижні:

 • української мови та літератури «Всіх нас єднає рідна мова» (листопад 2018), де традиційним для учнів та учителів стала участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності, участь школярів у конкурсі ім. П. Яцика, флеш-моб до Міжнародного дня рідної мови;
 • початкових класів «Янголи миру і любові» (грудень 2018 р.), учителями проведено майстер-класи з використанням цифрових та інтерактивних технологій;
 • всеукраїнський тиждень права «Права людини понад усе» (04-08 грудня 2018 р.);
 • тиждень знань з основ БЖД ( 20-24 листопада2018р., 22-26 квітня2019р.).

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. З цією метою були проведені заходи:

 • інтегрований тиждень «Формування метапредметної компетентності учнів під час проведення бінарних та інтегрованих уроків»: «Життя на планеті Земля» (10 грудня -14 грудня 2018 р.): 10.12 – День Землі, 11.12 – День Води, 12.12 – День Повітря, 13.12 – День Вогню, 14.12 – День Сонця. На кожному уроці протягом тижня педагоги інтегрували у навчальний процес відомості з інших предметів відповідно до теми дня. Учні узагальнювали навчальний матеріал з різних навчальних дисциплін, знаходили нові зв'язки між фактами, розв’язували компетентнісні задачі про об’єм повітря, яке вдихають легені людині, забруднення міст та обсяг шкідливих викидів в атмосферу автотранспортом на уроках інформатики, складали асоціативні кущі, готували проекти про будову Сонця, досліджували Сонячну планету на уроках англійської мови, обговорювали поезії про всесвіт, пояснювали народні мудрості на уроках зарубіжної літератури, розв’язували кросворди, задачі про запаси прісної води на Землі, маси планет Сонячної системи на уроках математики, досліджували склад води, повітря на уроках хімії, створили колекцію малюнків «Відпусти вогонь зла, а впусти вогонь добра» на уроках образотворчого мистецтва;
 • панорама відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя» (листопад-лютий): польської мови у 8-А класі «Подорож до Львова. Відмінювання іменників та прикметників середнього роду в множині» (вчитель Скляренко К.В.), зарубіжної літератури у 6-А класі «Засідання любителів природи. Ерн. Сетон-Томсон «Лобо». Авторські спостереження за світом природи» (вчитель Куцкір С.В.), геометрії у 8-А класі «Перпендикуляр і похила, їх властивості. Розв’язування задач» (вчитель Панасюк Н.Д.), математики на І курсі колегіуму «Розв’язування тригонометричних рівнянь» (вчитель Зажерей Г.А.), географії у 7-А класі «Південна Америка. Води суходолу» (вчитель Осадчук Л.Б.), біології у 6-А класі «Рослина – живий організм. Органи рослин» (вчитель Савка О.З.), літературне читання у 2-А класі «Образи зими у поезіях Ліни Костенко «Баба Віхола», «Пряля»» (вчитель П’ятничка І.В.), українська мова у 4-А класі «Роль займенників у текстах. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Займенник»» (вчитель Машталер В.О.);
 • творчий бенефіс вчителів, які атестуються «Практика творить майстра» 22 березня 2018 р.;
 • проведення Дня закладу: уроки «Запрошують батьки» з музичного мистецтва (1-А клас), астрономії (8-А клас), алгебри (9-А клас), трудового навчання (1-Б, 2-А, 3-А, 3-Б, 3-В , 4-А класи), образотворчого мистецтва (2-Б клас), фізичної культури (4-Б клас), німецької мови (5-Б клас), основи християнської етики (6-А клас), бібліотечний урок «Аптека душ»(7-А клас), біології (7-Б клас), інформатика (8-Б клас), інтерактивне заняття «Ярмарок професій» (ІІ курс колегіуму), локації різного спрямування: спортивна, мистецький салон, інтелектуальний марафон, «Громадянська платформа», «Європа поряд», «Чудеса навколо нас», «Hand made»;
 • Всеукраїнський тиждень права, урок «Бути вільним. Проект «Жити за Українською Хартією вільної людини»» (вчитель Сидор М.М.);
 • майстер-клас для вчителів-курсантів ТОКІППО «Відносна атомна маса хімічних елементів» (вчитель хімії Насипана О.В.). 

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. На жаль, вчителі закладу не брали участі у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», що в перспективі залишається питанням, над яким необхідно працювати.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. З цією метою проведено спілкування на тему «Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності», практикум «Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до проектування уроку», гру-тренінг «Камертон», консультацію «Психологічна атмосфера уроку».

Учителі закладу були активними учасниками інтерактивної школи сучасного вчителя, лабораторії якості навчання та обдарованої дитини, консультпунктів усіх напрямів діяльності освітнього процесу закладу, школи передового досвіду «Від А до Я», інтерактивної школи сучасного вчителя і бібліотекаря, локації освітнього трансфер-містечка (Т’mistechko) інноваційних можливостей, організованих управлінням освіти та науки Тернопільської міської ради. Вчитель інформатики Гнатик І.В. упродовж цього навчального року була модератором інтерактивної «Школи молодого вчителя інформатики, математики і фізики», організованого ТКМЦ НОІМ, ділилась досвідом роботи з молодими учителями з питань «STEM -  освіта як шлях інтеграції навчальних предметів», «Розв’язування компетентнісних задач», «STEM технології як засіб реалізації наскрізних ліній на інтегрованих уроках» та ін.

Заступник директора з навчально-виховної роботи  Куцкір С.В. та педагог-організатор Заверуха Т.М. були учасниками:

- освітянського тренінгу  з прав людини та громадянської освіти, організованому ОБСЄ (організацією з безпеки та співробітництва в Європі);

- тренінгу «Батьки-педагоги-шкільна адміністрація: від діалогу до партнерства», листопад 2018р., організованого Інститутом розвитку освіти, Міжнародним фондом «Відродження», громадською організацією «Батьки SOS» за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні;

- саміту проактивної молоді, організованому Центром Наук Тернополя;

- Всеукраїнського семінару «Громадянська освіта крізь призму впровадження Української Хартії вільної людини  в освітній процес»;

- X літньої управлінської школи «Закарпаття-2019, організованою Асоціацією «Відродження Гімназій України».

За підтримки Комісії УГКЦ у справах освіти та виховання педагоги закладу є постійними учасниками семінарів, зустрічей, курсів, зокрема:

 • дворічних курсів для директорів католицьких закладів, організовані Педагогічним Інститутом Відня у кооперації з Освітньо-методичним Центром, м. Львів;
 • навчальних курсів для вчителів католицьких освітніх закладів, організовані Комісією УГКЦ;
 • семінару для духівників на тему «Духовний супровід та розпізнання покликання».

Педагогічний колектив активно ділився своїм досвідом із колегами області та міста, України через:

 • обласний семінар вчителів основ християнської етики;
 • розширене засідання секції з питань освіти Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), за підтримки Тернопільської міської ради;
 •  зустрічі іноземної делегації.

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу: фішбоун «Cтворення умов для забезпечення якісної освіти учнів початкових класів у контексті реалізації завдань Нової української школи» (доповідач - заступник директора з НВР Даценко Олександра Іванівна), проведена 30 жовтня 2018 року, «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня» (доповідач - заступник директора з НВР Сусла Ігор Петрович), що відбулась 03 січня 2019 року, «Діяльнісний підхід. Деякі стратегії розвитку критичного мислення учнів» 27 березня 2019 р.(доповідач - заступник директора з НВР Панасюк Наталія Дмитрівна).

З метою популяризації творчого досвіду педагоги закладу поширювали свої праці у таких виданнях: стаття «Особливості розвитку навичок читання у молодших школярів за допомогою техніки “кольорового читання”» вчителя англійської і німецької мов Власюк І.В. в альманасі «Слово вчителя»; урок розвитку мовлення (усно) Філософсько-гуманістичний зміст повісті Е. Хемінгуея «Старий і море», урок розвитку мовлення (2 год., 1-усно, 2-письмово) «Введення власного твору-опису «Храм душі» в оповідання М. Павича «Дамаскин»» вчителя зарубіжної літератури Кудринської Т.В. у журналі «Зарубіжна література»; авторські матеріали: уроки «Зимуючі птахи та звірі», «Охорона здоров’я в медичних закладах», «Узагальнення і узагальнення знань та вмінь учнів про частини мови», сценарій «Вокзал прощання» вчителя початкових класів П’ятнички І.В., як учасника конкурсу навчальних розробок «Вчительська десятка» від освітнього проекту «На урок».

Педагогічні працівники закладу залучались до роботи у міських та обласних формах проведення для учителів, зокрема:

- Зажерей Галина Андріївна, вчитель математики,  взяла участь у засіданні експертних груп ІФРЦОЯО зі встановлення порогового бала «склав /успішно склав» у процесі переведення тестових балів у рейтингові оцінки (21.05.2019 р.);

- Парацій Лілія Миколаївна, вчитель української мови та літератури, член журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у м. Кропивницький (24-28.05 2019р.).

Для забезпечення безперервного дослідження стану навчально-виховного процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в школі-колегіумі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема, з таких питань: дотримання режиму навчання, відпочинку та харчування під час ГПД, ціннісне ставлення до праці, стан проведення гурткової та позакласної роботи, діяльність учнівського самоврядування.

Узагальнивши результати вивчення стану викладання навчальних предметів Художня культура у І семестрі, Фізична культура (1-4 класи), Українська література, Англійська мова, Економіка у ІІ семестрі наказами по школі та здійснивши аналіз діяльності педагогічного колективу, адміністрацією зроблено висновок про позитивні зміни у рівні навчальних досягнень, розвитку, вихованості учнів, їх компетентності, професійній компетентності вчителів закладу.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2018-2019 навчального року був виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

 • окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали їх до участі в альтернативних олімпіадах, що проводились у місті;
 • педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»;
 • керівниками предметних комісій не налагоджено роботу з випуску методичних рекомендацій учителям;
 • педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях.

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік, з метою підвищення ефективності методичної роботи, удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів

НАКАЗУЮ:

1. Визнати стан методичної роботи у 2018-2019 н. р. задовільним.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Панасюк Наталії Дмитрівні:

2.1. Створити у 2019-2020 н.р. необхідні умови для діяльності методичних підрозділів, координації їх роботи, сприяти активізації роботи ШМК над науково-методичною проблемою.

2.2. Виявляти нові педагогічні ідеї, цікаві методичні знахідки у досвіді творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду.

2.3. Залучати учителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації проблеми школи.

2.4. Спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя.

3. Керівникам шкільних методичних комісій Гальчишин Олександрі Михайлівні, Парацій Лілії Миколаївні, Сидор Марії Михайлівні, Василюк Юлії Зіновіївні, Слотюк Оксані Василівні, Бацулі Наталі Петрівні, Хомик Ірині Богданівні:

3.1.На засіданні предметних комісій обговорити питання щодо посилення роботи з обдарованими учнями.

3.2. Проаналізувати та прийняти до уваги результати міських та обласних олімпіад з базових дисциплін.

3.3. Активізувати роботу щодо публікації педагогами методичного доробку на сторінках фахових газет та журналів.

3.4. Сприяти участі учителів у конкурсах педагогічної майстерності.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                  М.Гуцал

З наказом ознайомлені: :     ____________Н.Д. Панасюк   «____» _______ 2019р.

____________О.М.Гальчишин  «____» ______ 2019р.

____________ М.М.Сидор         «____» ______ 2019р.

____________Л.М. Парацій      «____» ______2 019р.

____________Ю.З.Василюк    «____» _______ 2019р.

____________О. В. Слотюк     «____» _______ 2019р.

____________Н.П. Бацула       «____» _______ 2019р.

____________І.Б.Хомик          «____» _______ 2019р.