Наказ "Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р."

21.01.2021   Administrator   Категорія: Методична робота

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21 код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

__10__ __06____2020                                                                            № _75_____

Про підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

у 2019-2020 н. р.

Керуючись Стратегією розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р,  Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки,  Концепцією Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016 року, державною програмою «Вчитель» управлінська діяльність в закладі у 2019-2020 н.р. спрямовувалась на створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, реалізацію нормативно-правових документів та рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників м. Тернополя, надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги педагогічним працівникам із питань упровадження оновлених навчальних програм, Державних стандартів освіти, зокрема, у 1-2-х класах і на І-ІІ курсах колегіуму.

Місія методичної роботи у 2019-2020 н. р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

На виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 02.09.2019р. № 311 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.», наказу по школі від 11.09.2019 №157 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, було визначено структуру методичної роботи. Вона реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи:  педагогічна рада;  методична рада;           предметні об’єднання вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня здобувачів освіти; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи-колегіуму працював над впровадженням науково-методичної проблеми «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій» (ІІІ етап апробаційно-впроваджувальний (набуття власного досвіду)). Метою її реалізації на третьому етапі було:

 • визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного колективу;
 • визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою;
 • вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією,
 • апробація моделі формування вчителя як висококомпетентного фахівця.

Зміст роботи полягав в створенні банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес школи, проведенні інструктивно–методичних нарад, лекцій, дискусій для вчителів, які реалізують окремі аспекти проблеми; організації дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми; взаємовідвідування уроків, удосконаленні системи роботи вчителів; аналізі напрацьованого практичного досвіду. З цією метою проведені такі колективні форми роботи:

 • методичний тренінг «Теорія і практика інтегрованого навчання в сучасному освітньому закладі» (доповідачі Парацій Л.М., Гоцкалюк А.Д.);
 • педагогічний лекторій «Формування в учнів ключової компетентності "Уміння вчитися" відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів» (доповідачі Логіна О.П., Шевчук О.М.);
 • семінар-практикум «Сучасний урок та моделювання ситуації успіху у контексті компетентнісної освіти» (доповідачі Знак Л.І., Бацула Н.П.).

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови методичних об’єднань, практичний психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення освітнього процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації педагогічних працівників, ролі методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради.

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Від конфлікту до культури педагогічного спілкування. Академічна доброчесність вчителя», «Створення ситуації успіху в навчальній діяльності школярів», «Формування навичок ХХІ століття: критичне та продуктивне мислення і вирішення проблем», «Тематичний день як одна з форм організації освітнього процесу», «Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю».

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів загалом, але і досягнення здобувачів освіти.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним методичним об’єднанням. Освітній процес у школі-колегіумі організовували 7 методичних об’єднань:

- педагогічна майстерня вчителів початкових класів (керівник П’ятничка І.В.);

- вчителів словесників (керівник Парацій Л.М.);

- вчителів суспільно-природничого циклу (керівник Сидор М.М.);

- вчителів математичного циклу (керівник Василюк Ю.З.);

- вчителів іноземних мов (керівник Слотюк О.В.);

- вчителів міжпредметної групи (керівник Бацула Н.П.);

- клуб спілкування класних керівників, психологічної служби (керівник Хомик І.Б.).

Вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури, основ християнської етики, реалізовуючи методичну проблему «Ситуація успіху – головна передумова гуманізації навчання та виховання на уроках словесності», на уроках створювали атмосферу духовності, національного патріотизму, розкривали учням високість помислів наших предків, глибинність традиційних вірувань. Учителями проведено семінар «Використання міждисциплінарних підходів STEAM в процесі здобуття мовно-літературної освіти», методичний кластер «Сучасні європейські технології освіти у викладанні зарубіжної літератури», студію «Формування духовності учнів в контексті трансформації сучасного українського соціуму на уроках основ християнської етики».

Педагоги методичного об’єднання суспільно-природничого циклу працювали над реалізацією науково-методичної проблеми «Створення ситуації успіху з метою формування життєвих компетентностей школярів» та над вдосконаленням форм і методів освітнього процесу. З метою підвищення мотивації для подальшого професійного зросту і впровадження інтерактивних та здоров’язберігаючих технологій проведено майстер-клас «Як працювати з обдарованими дітьми» (вчитель історії Сидор М.М.), практикум «Методика проведення інтегрованих та бінарних уроків» (вчитель біології Савка О.З.).

Члени педагогічної майстерні вчителів початкових класів працювали над вирішенням проблеми «Ситуація успіху як визначальна умова підвищення результативності уроку». На засіданнях розглядались найактуальніші питання навчання і виховання молодших школярів НУШ : «Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів», «Інтеграція у навчанні молодших школярів математики «Щоденні 3»», «Педагогічна технологія STEM

як засіб реформування освітньої системи», проведено практикум «Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»», аукціон методичних ідей «Навчання по-іншому з LEGO», семінар «Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів».

Вчителі математики, фізики та інформатики реалізовували науково-методичну проблему «Вдосконалення професійної майстерності педагога на засадах християнських цінностей». З метою підвищення ефективності навчальних занять, інтеграції предметних дисциплін, ознайомлення із методами створення ситуації успіху, використання цифрових технологій проведено годину запитань і відповідей «Використання Інтернет - сервісів для тестування на уроках математики і фізики», «Розв’язування компетентнісних задач на уроках математики та інформатики», педагогічний вернісаж «Використання інтегрованих уроків в освітньому процесі», семінар-практикум «Створення бінарних уроків як шлях реалізації інтегрованого навчання».

Задля реалізації методичної проблеми «Сприяння підвищенню професійної компетентності, зростанню педагогічної майстерності та розвитку творчого потенціалу вчителя, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самовизначення й самореалізацію» вчителі іноземних мов активно використовували комунікативні засоби викладання предмету, формували лексичні та граматичні навички і вміння іншомовної мовленнєвої діяльності, впроваджували проектні технології. На засіданнях розглядались питання особливості викладання іноземної мови згідно з методичними рекомендаціями МОН України, «Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій», «Створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови», «Інтерактивні форми організації навчальної діяльності на уроках іноземних мов».

Методичне об’єднання вчителів міжпредметної групи спрямовувала роботу на формування у всіх суб'єктів освітнього процесу необхідних знань, умінь і навичок здорового способу життя; підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвиток висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості. З метою удосконалення своїх знань та умінь щодо використання інноваційних та інформаційних технологій, провели семінар «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу» (Зелінка І.М.), практикуми «Навчання навичкам надання домедичної допомоги» (Бацула Н.П.),  «Проектування компетентнісних задач як стратегічна складова компетентнісної освіти» (Пшеничний А.А.), «Основи інклюзивного навчання» (Осадчук І.Б.).

Робота клубу педагогічного спілкування класних керівників була спрямована на реалізацію проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості шляхом впровадження ефективних технологій виховання». З метою удосконалення навичок формування ключових компетентностей здобувачів освіти, задоволення духовних потреб людини, свободи у виборі власних світоглядних позицій, механізмів саморегуляції та самовиховання класними керівниками проведено практичне заняття «Формування в учнів національної самосвідомості, виховання рис загальнолюдської моралі», година спілкування «Взаємодія сім’ї, церкви, школи у формуванні особистості», «Скринька невирішених питань»: «Виховна робота в класі: як подолати проблеми», рекламне педагогічне агентство «А у нас…».

Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, вчителі залучали учнів до позакласної роботи, зокрема:

 • обласного конкурсу «Крізь призму ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної людини»: відеоролик «Рабів до раю не пускають» (учні Рутило Богдан та Волошин Сергій, ІІ курс колегіуму), тренінг для учнів 9-их класів «Як формувати сімейний бюджет»;
 • всеукраїнського тижня права: правова вікторина «Запитання від Феміди», конкурс малюнка «Охорона праці очима дітей», всеукраїнська онлайн-вікторина «Юний правознавець 2020» від Донецького юридичного інституту МВС України;
 • тижня української мови і літератури: залучено учнів до написання всеукраїнського диктанту, проведено шкільні мовно-літературні конкурси імені Петра Яцика і Тараса Шевченка;
 • тижня початкових класів (листопад 2019 р.), учителями проведено благодійну акцію «Подаруй дітям радість», дидактичну гру «В якому вчинку живе добро», поетичну сторінку «Обійми землю красою і любов’ю», створено лепбук «Намисто бажань»;
 • тижня знань з основ БЖД.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

У сучасній школі все більше постає потреба у міжпредметній інтеграції, що має на меті визначити головні компетенції (знання, уміння та навички), які згодяться учням у їх дорослому житті й допоможе орієнтуватися в бурхливих інформаційних потоках. Цей процес сприяє цілісності знань, розвитку в учнів пізнавального інтересу, асоціативного мислення, кращому засвоєнню універсальних пізнавальних умінь. З метою формування метапредметної компетентності учнів проведено методичний тиждень інтегрованих та бінарних уроків:

 • біології та української мови у 6-А класі «Корінь: будова, основні функції» (вчителі Пиріг О.І., Савка О.З.) 12.12.2019р.;
 • географії та інформатики на ІІ курсі колегіуму «Атмосфера та система Землі. Спільна робота з Google-документами» (вчителі Осадчук Л.Б., Гнатик І.В.) 13.12.2019 р.;
 • геометрії, фізики і трудового навчання у 9-их класах «Симетрія відносно точки і прямої. Відбивання світла. Симетрія у конструюванні та виготовленні виробів» (вчителі Панасюк Н.Д., Хомик І.Б., Бацула Н.П.) 18.12.2019 р.;
 • алгебри та фізики у 8-Б класі «Степінь зцілим показником. Теплові явища» (вчителі Панасюк Н.Д., Хомик І.Б.) 19.12.2019 р.;
 • англійської мови та християнської етики в 7-Акласі «Забобони: вірити або не вірити – право кожного» (вчителі Слотюк О.В., Логіна О.П.) 24.12.2019р.

З метою взаємного збагаченняпедагогічними знахідками, підвищення свого фахового рівня, підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку проведено панораму відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя» (листопад 2019-лютий 2020 р.):

 • хімії у 8-А класі «Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів» (вчитель Насипана О.В.) 13.11.2019
 • української мови у 7-А класі «Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковим зворотом» (вчитель Даценко О.І.) 26.11.2019
 • англійської мови у 7-А класі «Спорт. Здоровий спосіб життя. Узагальнення теми. Present Perfect Simple/Continues» (вчитель Вишневська С.Є.) 29.11.2019
 • трудового навчання у 6-А класі «Проектування та виготовлення прикраси» (вчитель Бацула Н.П.) 03.12.2019
 • англійської мови у 6-А класі «Сім’я. Назви та опис членів родини. Ідентифікація особи» (вчитель Знак Л.І.) 12.12.2019
 • української літератури у 6-Б класі «Станіслав Чернілевський . «Теплота родинного інтиму… «Забула внучка в баби черевичок…»» Настрої та почуття, висвітлені  в поезіях. Образ рідної людини та важливість родинних цінностей» (вчитель Парацій Л.М.) 17.12.2019
 • історії у 7-А класі «Правління Володимира Мономаха» (вчитель Сендзюк І.С.) 18.12.2019
 • музичного мистецтва у 6-А класі «Ораторія» (вчитель Зелінська Т.М.) 18.12.2019
 • інформатики у 4-А класі «Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням» (вчитель Шевчук О.М.) 23.12.2019
 • української мови у 7-А класі «Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові» (вчитель Логіна О.П.) 21.0 1.2020
 • фізичної культури у 7-Б класі «Баскетбол» (вчитель Зелінка І.М.) 07.02.2020

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. На жаль, вчителі закладу не брали участі у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», що в перспективі залишається питанням, над яким необхідно працювати.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. З цією метою проведено спілкування на тему «Перші кроки до вершин педагогічної майстерності», практикуми «Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до проектування уроку», «Роль і місце інтерактивних технологій у формуванні ключових компетентностей школяра».

Учителі закладу були активними учасниками інтерактивної школи сучасного вчителя, лабораторії якості навчання та обдарованої дитини, консультпунктів усіх напрямів діяльності освітнього процесу закладу, школи передового досвіду «Від А до Я», інтерактивної школи сучасного вчителя і бібліотекаря, методичних заходів у рамках Освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей (03, 04# Т’mistechko), організованих управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

Педагогічні працівники закладу брали активну участь у різноманітних заходах й ділились своїм досвідом із колегами міста через:

 • участь у X літній управлінській школі «Закарпаття- 2019» (Куцкір С.В., Заверуха Т.М.), червень 2019р.;
 • участь у панельній дискусії на форумі вчителів «Liberal arts» у Києві (Куцкір С.В., Заверуха Т.М.), жовтень 2019р.;
 • міський семінар бібліотекарів з теми «Виховання духовної особистості шляхом формування компетентного читача» у формі печворк (Соболікова С.І.), 04.02.2020;
 • вебінар для педагогів-організаторів області «Національно-патріотичне виховання як невід’ємна складова освітнього процесу» в режимі онлайн, організованого центром виховної роботи ТОКІППО (Заверуха Т.М.);
 • участь в міському конкурсі (Пиріг О.І., Сидор М.М., Заверуха Т.М., Куцкір С.В.) й І етапі обласного (Сидор М.М., Куцкір С.В.) конкурсу інтелектуальних випробувань щодо розкриття духовних і моральних цінностей Української Хартії вільної людини в процесі викладання навчальних предметів, виборовши перемоги: гран-прі в номінації «Три «Наріжні камені УХВЛ» (Куцкір С.В.), І місце в номінації «Як у людини з’являються моральні цінності» (Куцкір С.В.).

За підтримки Комісії УГКЦ у справах освіти та виховання педагоги закладу є постійними учасниками семінарів, зустрічей, курсів:

 • уікенд у с. Зарваниця «Основні засади католицької освіти: цінності, ставлення та стосунки, спільнота, християнське духовно-моральне виховання» (07-08.09.2019 р.) для учителів католицьких шкіл;
 • 2-ох річна програма «Ефективний розвиток школи» для директорів католицьких шкіл.

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення підвищення якості освітнього процесу:

 1. педрада «Формування соціальної та громадянської компетентності, підвищення рівня толерантності та рівня культури учасників освітнього процесу» (доповідачі - заступник директора з НВР Куцкір С.В., педагог-організатор Заверуха Т.М.), листопад, 2019 р.;
 2. педрада-тренінг «Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування  ключових та предметних компетентностей школярів» (доповідачі - заступники директора з НВР Даценко О.І., Панасюк Н.Д.), що відбулась 03 січня 2020 року.

З метою популяризації творчого досвіду Заверуха Тетяна Михайлівна, педагог-організатор та вчитель історії, була учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22.11.2019 р.) та поширила статтю «В чужі краї насильно зняли крила» у Науковому методичному інформаційному збірнику (УДК 94(477): 314.151.3-054.73:908, ст. 63-67).

Педагогічні працівники закладу залучались до роботи у міських та обласних формах проведення для учителів, зокрема, Зажерей Галина Андріївна, вчитель математики, взяла участь у засіданні експертних груп ІФРЦОЯО зі встановлення порогового бала «склав /успішно склав» у процесі переведення тестових балів у рейтингові оцінки (26.05.2020 р.).

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто. Педагоги закладу поєднували роботу в асинхронному й синхронному режимах, навчались на освітніх платформах «На урок», Classroom, Classtime, LearningApps, Padlet, працювали з Інтернет - ресурсами, надавали консультації, освоювали інструменти з метою оцінювання знань учнів, підтримували зворотній зв'язок з учасниками освітнього процесу. Завдання вчителями надавались систематично, відповідали календарно-тематичному плануванню.

Для забезпечення безперервного дослідження стану освітнього процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в школі-колегіумі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема, з таких питань: дотримання режиму навчання, відпочинку та харчування під час ГПД, ціннісне ставлення до праці, стан проведення гурткової та позакласної роботи, діяльність учнівського самоврядування.

Узагальнивши результати вивчення стану викладання навчальних предметів Природознавство (3-4 класи) у І семестрі, Музичне мистецтво (1-4 класи), Основи здоров’я , Образотворче мистецтво та Інформатику у ІІ семестрі наказами по школі та здійснивши аналіз діяльності педагогічного колективу, адміністрацією зроблено висновок про позитивні зміни у рівні навчальних досягнень, розвитку, вихованості учнів, їх компетентності, професійній компетентності вчителів закладу.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2019-2020 навчального року був виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

 • окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали їх до участі в конкурсах, турнірах, що проводились у місті;
 • педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»;
 • керівниками предметних об’єднань не налагоджено роботу з випуску методичних рекомендацій учителям;
 • педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях.

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік, з метою підвищення ефективності методичної роботи, удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів

НАКАЗУЮ:

1. Визнати стан методичної роботи у 2019-2020 н. р. задовільним.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Панасюк Наталії Дмитрівні:

2.1. Створити у 2020-2021 н.р. необхідні умови для діяльності методичних підрозділів, координації їх роботи, сприяти активізації роботи ШМО над науково-методичною проблемою.

2.2. Виявляти нові педагогічні ідеї, цікаві методичні знахідки у досвіді творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду.

2.3. Залучати учителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації проблеми школи.

2.4. Спроектувати структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя.

3. Керівникам шкільних методичних комісій П’ятничці Ірині Володимирівні, Парацій Лілії Миколаївні, Сидор Марії Михайлівні, Василюк Юлії Зіновіївні, Слотюк Оксані Василівні, Бацулі Наталі Петрівні, Хомик Ірині Богданівні:

3.1. Обговорити на засіданнях методичних об’єднань питання щодо посилення роботи з обдарованими учнями.

3.2. Проаналізувати та прийняти до уваги результати міських та обласних олімпіад з базових дисциплін.

3.3. Активізувати роботу щодо публікації педагогами методичного доробку на сторінках фахових газет та журналів.

3.4. Сприяти участі учителів у конкурсах педагогічної майстерності.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                  М.Гуцал

З наказом ознайомлені: :     ____________Н.Д. Панасюк   «____» _______ 2020р.

____________ І.В.П’ятничка     «____» ______ 2020р.

____________ М.М.Сидор         «____» ______ 2020р.

____________Л.М. Парацій      «____» ______2020р.

____________Ю.З.Василюк    «____» _______ 2020р.

____________О. В. Слотюк     «____» _______ 2020р.

____________Н.П. Бацула       «____» _______ 2020р.

____________І.Б.Хомик          «____» _______ 2020р.