Освітня програма закладу для учнів 5-их класів НУШ на 2022-2023 н.р.

20.10.2022   Administrator   Категорія: Освітні програми

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній  людині для успішної життєдіяльності.

З урахуванням поетапного переходу закладу на здійснення діяльності за новим Державним стандартом базової середньої освіти, у 2022-2023 навчальному році освітня програма Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» розроблялася на основі:

 • Законів України «Про освіту» (ст.33), «Про загальну середню освіту» (ч.3 ст.11),
 • Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. №988-р – https://cutt.ly/OyA9z5p),
 • Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 30 вересня 2020р. №898 «Про деякі питання Державних стандартів повної загальної середньої освіти» (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898),
 • Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 19.02.2021 №235,
 • Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518;
 • Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Освітня програма визначає:

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;

- загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання.

Освітня програма включає:

 • навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин у визначеному типовим навчальним планом обсязі в межах мінімального максимального навантаження для кожної галузі між обов’язковими для вивчення навчальними предметами крім державної мови певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та або інтегровано з іншими навчальними предметами;
 • перелік модельних навчальних програм, які мають гриф МОНУ, та або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів інтегрованих курсів в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

Під час розроблення освітньої програми враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою Програмою

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року №8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016р. за №184/28314.

Станом на 01 вересня 2022 р. у 5-их класах навчаються 63 учні, зокрема у 5-А класі – 29 учнів, у 5-Б класі – 34 учнів.

3. Загальний обсяг навчального навантаження його розподіл між освітніми галузями за роками навчання

Загальний обсяг навчального навантаження в освітній програмі закладу відповідає загальному обсягу навчального навантаження, визначеному для цього типу освітнього закладу в Державному стандарті базової середньої освіти (Додаток 23) та Типовій освітній програмі для 5-9 класів (Додатки 1,2).

Розподіл навчального навантаження здійснено за освітніми галузями та роками навчання. Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних планів (додаток 23 Державного стандарту).

Керуючись показниками загальної кількості навчального навантаження, визначеними в Таблиці 1 за галузями, визначено обсяг фактичного річного навантаження для 5-х класів. Результат подано в Таблиці.

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин на тиждень та рік

Навчальне навантаження

5 клас

години

 

Мовно- літературна

на тиждень

12,5

на рік

437,5

Математична

на тиждень

5

на рік

175

 

Природнича

на тиждень

2

на рік

70

Соціальна і здоров’язбережувальна

на тиждень

1,5

на рік

52,5

 

Громадянська та історична

на тиждень

1

на рік

35

Технологічна

на тиждень

2

на рік

70

Інформатична

на тиждень

1,5

на рік

52,5

Мистецька

на тиждень

2

на рік

70

Фізична культура

на тиждень

3

на рік

105

Усього

 на тиждень

30,5

на рік

1067,5

Додаткові години для вивчення  предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

на тиждень

0,5

 

на рік

 

17,5

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

на тиждень

31

 

на рік

1085

Гранично допустиме річне навантаження учнів

на тиждень

28

на рік

980

4. Навчальний план

Вимоги до результатів навчання учнів визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна;

математична;

природнича;

технологічна;

інформатична;

соціальна і здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізична культура.

Навчальний план (додаток 1до освітньої програми) містить:

 • орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів;
 • рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення;
 • додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Навчальний план складений відповідно до Типового навчального плану для 5-х класів – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 19.02. 2021 р. № 235, таблиця 1.

Додаткові години (2 год.) на вивчення предметів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі,  розподілені, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, зокрема,

 • для реалізації Мовно-літературної освітньої галузі виділено:

1 год. – на вивчення української мови,

0,5 год. – на вивчення зарубіжної літератури.

 • 0,5 год. – на вивчення курсу за вибором «Основи християнської етики».

 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Для недопущення перевантаження учнів за рішенням педагогічної ради (протокол від 29.08.2022 №1) при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музичне та образотворче мистецтво, фізична культура) у позашкільних закладах (художніх, музичних, спортивних школах тощо).

Предмет «Фізична культура» реалізується варіативними модулями: Легка атлетика, Баскетбол, Бадмінтон, Волейбол, Аеробіка, Футбол.

Реалізація завдань мистецької освітньої галузі здійснюється через вивчення у 5-их класах інтегрованого курсу «Мистецтво».

В межах галузі «Громадянська та історична галузь» у 5-их класах вивчається курс «Вступ до історії України та громадянської освіти».

У 2022-2023 навчальному році у 5-их класах визначено такий порядок викладання предметів, на які виділено не цілу (дробову  0,5) кількість годин:

Основи християнської етики – у І семестрі,

Етика – у ІІ семестрі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128:

 • при вивченні української мови,  іноземних мов (англійської) у 5-Б класі;
 • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів в 5их класах, при вивченні технологій у 5-Б класі.

5. Модельні навчальні програми, які мають гриф МОНУ

Модельні та навчальні програми спрямовані насамперед на реалізацію вимог Державного стандарту базової середньої освіти, та враховують низку чинників, а саме:

- особливості та потреби учнів певного закладу в досягнені обов’язкових результатів навчання,

- потенціал педагогічного колективу,

- ресурсне забезпечення закладу освіти,

- навчально-методичний супровід конкретних модельних програм,

- наявність внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків між програмами різних предметів та курсів для реалізації ключових компетентностей,

- варіативність програм для підтримки курсів у діапазоні від мінімальної до максимальної кількості годин тощо.

Під час вибору модельних навчальних програм для освітньої програми закладу зверталась увага на раціональне використання навчального часу. На основі модельної та або затвердженої педагогічною радою навчальної програми предмета інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу.

Відповідно до навчального плану визначено перелік модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в освітньому процесі (перелік затверджено педагогічною радою (протокол №1 від 29.08.2022р.)

Заклад здійснив вибір модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти з-поміж тих, яким надано гриф «рекомендовано Міністерство освіти і науки країни» Наказ МОН №795 від 12 липня 2021 року https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osvitii-nauki-ukrayini-modelnim-navchalnim-programam-dlya-zakladiv-zagalnoyiserednoyi-osviti).

Освітня галузь

Предмет та інтегрований курс

Модельна навчальна програма

Мовно-літературна

Українська мова

Модельна навчальна програма " Українська мова 5 - 6 класи "для закладів загальної середньої освіти
(автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.)

Українська література

Модельна навчальна програма "Українська література.5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти (авт. Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.)

Зарубіжна література

Модельна навчальна програма "Зарубіжна література"5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (автори: Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.).

Іноземна мова (англ.)

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Зимомря І.М., Мойсюк В.А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.).

Математична

Математика

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної  середньої освіти (автор Істер О.С.)

Природнича

Інтегрований курс
"Пізнаємо природу"

Модельна навчальна програма" Пізнаємо природу 5-6 класи" для закладів  середньої освіти ( автор Д. Біда)

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я,
безпека та добробут»

Модельна навчальна програма" Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)"  для закладів середньої освіти (автори: Гущина Н.І., Василашко І.П.)

Етика

Модельна навчальна програма "Етика. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти 
(автори:Є. Ашортін, Т. Бакка, О. Желіба, Л.Козіна, Т. Мелещенко, І Щупак)

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

Модельна навчальна програма "Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас" для закладів загальної середньої освіти (автори: Гісем О.В. Мартинюк О.О.)

Інформатична

Інформатика

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

Технологічна

Технології

Модельна навчальна програма "Технології. 5-6 класи" для закладів середньої освіти (автори: Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.)
Модельна навчальна програма "Технології. 5-6 класи" для закладів середньої освіти
(автори: Терещук А.І., Абрамова О.В., Гащак В.М. Павич Н.М.)

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автор Кондратова Л. Г. )

Фізична культура

Фізична культура

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної  середньої освіти (автори: О.Педан, Г.Коломоєць, А.Боляк та інші)

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних  консультацій та групових занять

Основи християнської етики

Модельна навчальна програма «Духовність і мораль в житті людини і суспільства"  для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (автори: В.Жуковський, Сіданіч І.Л., Грищук Д.Г., Губеня І.І., Лахман Н.М.)

 

Освітня галузь

Предмет та інтегрований курс

Підручник

Мовно-літературна

Українська мова

"Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти ( автори: Л.О.Гапон,О.М.Грабовська,О.І.Петришина,О.П.Підручняк)

Українська література

"Українська література" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
(автори: В.В.Заболотний, О.В.Заболотний, О.В.Слоньовська, І.В.Ярмульська)

Зарубіжна література

"Зарубіжна література" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
( авт.Міляновська Ніна) Тернопіль: Астон, 2022.

Іноземна мова (англ.)

Джоанна Коста, Мелані Вільямс PREPARE Англійська мова (5-й рік навчання)
Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

Математична

Математика

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Істер О. С.),
"Генеза", 2022

Природнича

Інтегрований курс
"Пізнаємо природу"

"Пізнаємо природу" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
(автори: Д. Біда, Т. Гільберг, Я. Колісник), " Генеза"2022

Соціальна і
здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я,
безпека та добробут»

"Здоров’я, безпека та добробут" підручник для 5-го класу закладів загальної середньої освіти
(автори Н.Гущина, І.Василашко, за ред. Т.Бойченко)

Етика

"Етика" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
(автори: Іртищева О.А, Кравчук В.М., Паршин І.Л, Васильків І.Д., Кучма Л.Є.)

Громадянська та історична

Вступ до історії України
та громадянської освіти

"Вступ до історії України та громадянської освіти" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (автори: Гісем О.В. Мартинюк О. О.)

Інформатична

Інформатика

«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (автори: Ривкінд Й. Я.,
Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.)

Технологічна

Технології

«Трудове навчання для дівчат» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
(автори: І.Ходзицька, Н.Павич, О.Горобець, О.Безносюк)
«Трудове навчання для хлопців» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
(автори:Б.Терещук, В.Загорний, В.Гащак, Р.Лещук )

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

«Мистецтво» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
(автори: Л.Кондратова, С.Федун, О.Чорний)

Фізична культура

Фізична культура

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Основи християнської етики

 

6. Форми організації освітнього процесу

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх освітніх потреб.

У рамках академічної свободи освітній процес для учнів 5-их класів організовано за інституційною (очною) формою навчання у змішаній формі з використанням технологій дистанційного навчання засобами комунікаційного онлайн-сервіса відеоконференцій GoogleMeet на цифровій платформі Моя школа.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314 за заявами батьків учнів організовано індивідуальну форму навчання (екстернат) для 3 учнів 5-А класу і 6 учнів 5-Б класу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«ігри», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Тривалість уроків у 5-их класах – 45 хвилин.

 

7. Опис інструментарію оцінювання

Система оцінювання має на меті допомогти вчителеві конкретизувати навчальні досягнення учнів і надати необхідні інструменти для впровадження об’єктивного й справедливого оцінювання результатів навчання.

В оцінюванні навчальних досягнень учнів важливо розрізняти поточне формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) та підсумкове оцінювання (семестрове, річне). Поточне формувальне оцінювання здійснюють з метою допомогти учням усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. Підсумкове оцінювання здійснюють з метою отримання даних про рівень досягнення учнями результатів навчання після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Поточне формувальне оцінювання здійснюється системно в процесі навчання на основі викладеного нижче алгоритму діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання, що, зокрема, забезпечить наступність між підходами до оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової і базової середньої освіти:

Учителі інформуватимуть  учнів про критерії оцінювання, за якими буде визначено рівень їхніх навчальних досягнень на кінець навчального семестру та року.

Зворотний зв’язок щодо навчальних досягнень учнів відповідно до визначених цілей має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим і своєчасним. Важливо не протиставляти учнів одне одному. Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учня/учениці. Труднощі в навчанні доцільно обговорювати з учнями індивідуально. Зворотний зв’язок надають у письмовій, усній або електронній формі, залежно від дидактичної мети й виду навчальної діяльності.

Під час навчальної діяльності доцільно спрямовувати учнів на спостереження своїх дій і дій однокласників, осмислення своїх суджень і дій з огляду на їх відповідність навчальним цілям. Важливим є створення умов для активної участі учнів у процесі оцінювання із застосуванням критеріїв, зокрема шляхом самооцінювання та взаємооцінювання, та спільне визначення подальших кроків для покращення результатів навчання.

У формувальному оцінюванні, зокрема для самооцінювання та взаємооцінювання, рекомендовано використовувати інструменти з орієнтовного переліку, наведеного у Додатку 2.

Підсумковому оцінюванню (семестровому, річному) підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану.

Семестрове оцінювання здійснюватиметься з урахуванням різних видів навчальної діяльності, які мали місце протягом семестру, та динаміки особистих навчальних досягнень учня/учениці. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12. Проведення окремої семестрової атестації не є обов’язковим і здійснюватиметься за потреби на розсуд закладу освіти залежно від епідситуації.

Річне оцінювання здійснюватиметься на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Для визначення річної оцінки враховуватиметься динаміку особистих навчальних досягнень учня/учениці протягом року.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Відповідно до п.3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496, у триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або не були атестовані, звертаються до керівника закладу освіти із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій пояснюють причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника закладу створюють комісію та затверджують графік і порядок проведення оцінювання. Члени комісії готують завдання, що погоджує педагогічна рада навчального закладу. Комісія ухвалює рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо учневі / учениці не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» у класному журналі не роблять. За результатами оцінювання керівник закладу освіти видає відповідний наказ.

Коригування річної оцінки здійснюють шляхом коригування семестрової оцінки за І та/або ІІ семестр відповідно до п. п. 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 (зі змінами).

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним представникам).

Відомості, отримані під час підсумкового та, у разі застосування, проміжного, оцінювання результатів навчання, застосовують у формувальному оцінюванні, зокрема, для вироблення навчальних цілей на наступний період, визначення труднощів, що постали перед учнем/ученицею, та коригування освітнього процесу.

Критерії та шкала оцінювання

Навчальні досягнення здобувачів у 5 класах здійснюються у бальному оцінюванні, яке передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. Оцінювання має бути зорієнтованим на визначені Державним стандартом базової середньої освіти ключові компетентності та наскрізні вміння й передбачені навчальною програмою очікувані результати навчання для відповідного періоду освітнього процесу. Враховуючи ці вимоги, для оцінювання навчальних досягнень учнів доцільно керуватися такими категоріями критеріїв:

 • розв’язання проблем і виконання практичних завдань із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом;
 • комунікація (тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій);
 • планування й здійснення навчального пошуку, робота з текстовою і графічною інформацією;
 • рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності.

Під час оцінювання навчальних досягнень враховуватиметься дотримання учнями принципів доброчесності, а саме: вияв поваги до інших осіб, їхніх прав і свобод, дбайливе ставлення до ресурсів і довкілля, дотримання принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем/ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної діяльності.

Результати річного оцінювання відображають у Свідоцтві досягнень, яке видають учневі/учениці в кінці навчального року, за системою (шкалою), визначеною законодавством. Свідоцтво досягнень (Додаток 3) відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5-6 класу з переліку предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти. Графа «Характеристика навчальної діяльності» сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти. Зазначена графа заповнюється класним керівником за результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-предметниками, які працюють з класом. Спостереження проводяться упродовж року за планом, визначеним закладом освіти. Позначатимуться особливо виражені наскрізні вміння учня/учениці, зокрема, вияв інтересу до навчання, розуміння прочитаного, вміння висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, вияв ініціативи у процесі навчання, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими з метою заохочення подальшого розвитку відповідних умінь. Заповнення графи здійснюється шляхом виставлення відповідної позначки навпроти сформованого уміння.

Для забезпечення наступності між підходами до оцінювання результатів навчання здобувачів початкової та базової середньої освіти, прийнято рішення на педагогічній раді колективу від 29.08.2022р. протокол №1, що оцінювання результатів навчання учнів 5-их класів здійснювати за бальною шкалою з І семестру. При виставленні річної оцінки орієнтуватись на оцінки за І та ІІ семестр, а можливу різницю між рівнями результатів навчання у І та ІІ семестрах враховувати шляхом виставлення річної оцінки, що відповідає вищому показнику.

Якщо рівень результатів навчання учня/учениці визначити неможливо через тривалу відсутність учня/учениці, у класному журналі та свідоцтві досягнень робиться запис «(н/а)» (не атестований(а)).

Ключові компетентності

Зберігаючи наступність із початковою школою забезпечуємо подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формуємо здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховуємо ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння:

здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української літературної мови, типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення інформаційних та художніх текстів, медіатекстів тощо;

здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей;

відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови взаємодії на всій території держави, використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає вміння:

здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм мови, особливостей основних стилів і жанрів мовлення, типів мовної взаємодії;

здобувати і опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел, критично осмислювати її, використовувати в усній та письмовій комунікації для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей;

відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження, спираючись на особливості міжкультурної комунікації та досвід комунікації державною мовою;

відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати та обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди та переконання в усній і письмовій формі у різних особистісних і соціальних контекстах (побутових, навчальних, громадських тощо), спираючись на мовний і мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні, соціокультурні реалії та особливості міжкультурної комунікації;

3) математична компетентність, що передбачає здатність розвивати і застосовувати математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра проблем у повсякденному житті; моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичного апарату; усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому та суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування наукового світогляду; здатність і готовність застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для пояснення світу природи; набуття досвіду дослідження природи та формулювання доказових висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін, зумовлених людською діяльністю; відповідальність за наслідки такої діяльності;

5) інноваційність, що передбачає здатність учня реагувати на зміни та долати труднощі; відкритість до нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі освіти, родині, громаді тощо; спроможність визначати і ставити перед собою цілі, мотивувати себе та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися і досягати успіхів;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення екологічних основ природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил поведінки на природі, ощадливого використання природних ресурсів, розуміння контексту і взаємозв’язку господарської діяльності і важливості збереження природи для забезпечення сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає впевнене, критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку і спілкування; здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях, дотримуючись принципів академічної доброчесності;

8) навчання впродовж життя, що передбачає здатність визначати і оцінювати власні потреби та ресурси для розвитку компетентностей, застосовувати різні способи розвитку компетентностей, знаходити можливості для навчання і саморозвитку; спроможність навчатися і працювати в колективі та самостійно, організовувати своє навчання, оцінювати його, ділитися його результатами з іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:

спроможність діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадському та суспільному житті, зокрема закладу освіти і класу, спираючись на розуміння загальнолюдських і суспільних цінностей, соціальних, правових, економічних і політичних принципів, ідей сталого розвитку суспільства, співіснування людей та спільнот у глобальному світі, критичне осмислення основних подій національної, європейської та світової історії, усвідомлення їх впливу на світогляд громадянина та його самоідентифікацію;

виявлення поваги до інших, толерантність, уміння конструктивно співпрацювати, співпереживати, долати стрес і діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації; дбайливе ставлення до особистого, соціального здоров’я, усвідомлення особистих відчуттів і почуттів, здатність дослухатися до внутрішніх потреб; дотримання здорового способу життя; розуміння правил поведінки та спілкування, що є загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах та ґрунтуються на спільних моральних цінностях; спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності;

10) культурна компетентність, що передбачає наявність стійкого інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин, інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати творчі способи вираження та передачі ідей у різних культурах через різні види мистецтва та інші культурні форми; прагнення до розвитку і вираження власних ідей, почуттів засобами культури і мистецтва;

11) підприємливість і фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності; здатність до активної участі в житті суспільства, керування власним життям і кар’єрою; уміння розв’язувати проблеми; готовність брати відповідальність за прийняті рішення; здатність працювати в команді для планування і реалізації проектів, які мають культурну, суспільну або фінансову цінність, тощо.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Додаток 1
складено за Додатком 3 до Типової освітньої програми для 5-9 класів
закладів загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом МОНУ від 19.02.2021 р. № 235

Робочий навчальний план для 5-их класів
Тернопільського НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого"
на 2022-2023 н.р.

Освітня галузь

Перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів

години

 

Мовно-літературна

Українська мова

4+1

 

Українська література

2

 

Зарубіжна література 

1,5+0,5

 

Іноземна мова

3,5

 

Математична

Математика

5

 

Природнича

Інтегрований курс "Пізнаємо природу"

2

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс "Здоров'я, безпека та добробут"

1

 

Етика

0,5 

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1 

Інформатична

Інформатика

1,5 

Технологічна

Технології

2 

Мистецька

Інтегрований курс "Мистецтво"

2 

Фізична культура

Фізична культура

3 

Разом (без фізичної культури+ фізична культура)

 

26+1,5+3

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Онови християнської етики

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

 

28

 

Всього ( + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

 

28+3

 

Директор

                                          Марія ГУЦАЛ

 

Додаток 3

Складено відповідно до Додатку 1

до методичних рекомендацій щодо

оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів,

які здобувають освіту відповідно

до нового Державного стандарту базової середньої освіти

 

 

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня / учениці ______ класу

________________________________ (прізвище та ім’я учня / учениці)

_______________ навчальний рік

Характеристика навчальної діяльності*

Стан сформованості (сформовано/формується)

виявляє інтерес до навчання

 

 

виявляє розуміння прочитаного

 

 

висловлює власну думку

 

 

критично та системно мислить

 

 

логічно обґрунтовує власну позицію

 

 

діє творчо

 

 

виявляє ініціативу в процесі навчання

 

 

конструктивно керує емоціями

 

 

оцінює ризики

 

 

самостійно приймає рішення

 

 

розв’язує проблеми

 

 

співпрацює з іншими