Освітня програма школи ІІІ ступеня для учнів І-ІІ курсів колегіуму на 2022-2023 н.р.

20.10.2022   Administrator   Категорія: Освітні програми

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній  людині для успішної життєдіяльності.

З урахуванням поетапного переходу закладу на здійснення діяльності за новим Державним стандартом, у 2022-2023 навчальному році освітня програма Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» розроблялася на основі:

 • Законів України «Про освіту» (ст.33), «Про загальну середню освіту» (ч.3 ст.11),
 • Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 30 вересня 2020р. №898 «Про деякі питання Державних стандартів повної загальної середньої освіти» (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898),
 • Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408,
 • Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518;
 • Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Освітня програма визначає:

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;

- загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання.

Освітня програма включає:

 • навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин у визначеному типовим навчальним планом обсязі в межах мінімального максимального навантаження для кожної галузі між обов’язковими для вивчення навчальними предметами крім державної мови певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та або інтегровано з іншими навчальними предметами;
 • перелік модельних навчальних програм, які мають гриф МОНУ, та або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів інтегрованих курсів в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

Під час розроблення освітньої програми враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою Програмою

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року №8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016р. за №184/28314.

Здобувати профільну середню освіту можуть особи, які завершили здобуття базової середньої освіти.

Станом на 01 вересня 2022 р. на І курсі колегіуму навчається 21 учень, на ІІ курсі колегіуму – 20 учнів.

3. Загальний обсяг навчального навантаження, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання

Загальний обсяг навчального навантаження в освітній програмі закладу відповідає загальному обсягу навчального навантаження, визначеному для цього типу освітнього закладу в Державному стандарті базової середньої освіти (Додаток 23) та Типовій освітній програмі для 10-11класів (Додатки 1,2).

Розподіл навчального навантаження здійснено за освітніми галузями та роками навчання. Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних планів (додаток 23 Державного стандарту).

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти складає 2660 год./навчальний рік:

для І курсу колегіуму – 1330 год./навчальний рік,

для ІІ курсу колегіуму – 1330 год./навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальному плані для І-ІІ курсів колегіуму.  Фактичне річне навантаження для І-ІІ курсів колегіуму подано в Таблиці.

Базові предмети

Кількість годин на тиждень та рік

 

Навчальне навантаження

Години

 

І курс

ІІ курс

Українська мова

на тиждень

3

3

на рік

105

105

Українська література

 

на тиждень

2

2,5

на рік

70

87,5

Зарубіжна література

на тиждень

1

1

на рік

35

35

Англійська мова

 

на тиждень

3,5

3,5

на рік

122,5

122,5

Історія України 

на тиждень

2,5

3

на рік

87,5

105

Всесвітня історія

 

на тиждень

2

2

на рік

70

70

Громадянська освіта

на тиждень

2

-

на рік

70

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

 

на тиждень

4

4

на рік

140

140

Біологія і екологія

на тиждень

2

2

на рік

70

70

Географія

 

на тиждень

1,5

1

на рік

52,5

35

Фізика і астрономія

 

3

4

 

105

140

Хімія

 

на тиждень

1,5

2

на рік

52,5

70

Фізична культура

 на тиждень

3

3

на рік

105

105

Захист України

 

на тиждень

2

2

на рік

70

70

Вибірково-обов’язкові предмети:

                      Інформатика,

                       

                      Мистецтво,

 

                       Технології

 

на тиждень

на рік

 

1

35

 

2

70

на тиждень

на рік

-

-

1

35

на тиждень

на рік

2

70

-

-

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

Основи християнської

 етики

на тиждень

на рік

1

35

1

35

Основи сім’ї

на тиждень

на рік

1

35

1

35

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

на тиждень

33

33

 

на рік

1115

1115

 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

 

38

38

 

               

4. Навчальні плани

Навчальні плани (додаток1 до освітньої програми) містять:

 • орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів;
 • рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення;
 • додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Навчальні плани для І-ІІ курсів складені відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2.

Додаткові години на вивчення предметів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, розподілені, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів.

Частина навчальних годин навчального плану призначена для забезпечення суспільно – гуманітарного профільного спрямування навчання в колегіумі.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- історія України та всесвітня історія, що вивчаються на профільному рівні;

- курси за вибором – Основи сім’ї, основи християнської етики.

У процесі складання власного навчального плану враховано, що:

 • профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних предметів з різних освітніх галузей;
 • кількість годин для вивчення філософського профілю складається з кількості годин, відведених навчальним планом закладу на вивчення:

історії України - по 1 год. для учнів І курсу; 1,5 год. для учнів ІІ курсу,

всесвітньої історії - по 1 год. для учнів І- ІІ курсів колегіуму.

Профіль навчання - філософський сформовано закладом з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Години варіативної складової передбачено на:

 1. додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової з метою якісної підготовки учнів до ДПА:

на І курсі колегіуму:

1 год. – на українську мову,

1,5 год. – на англійську мову,

1 год. – на математику;

на ІІ курсі колегіуму:

1 год. – на українську мову,

0,5 год. – на українську літературу,

1,5 год. – на англійську мову,

1 год. – на математику;

 1. додаткові  години на вивчення курсів «Основи християнської етики» та «Основи сім’ї» на І-ІІ курсах колегіуму - по 1 год.;
 1. додаткові години на вивчення предмету інваріантної складової для учнів І і ІІ курсів колегіуму:

0,5 год. – на Захист України.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Для недопущення перевантаження учнів за рішенням педагогічної ради (протокол від 29.08.2022 №1) при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музичне та образотворче мистецтво, фізична культура) у позашкільних закладах (художніх, музичних, спортивних школах тощо).

Предмет «Фізична культура» реалізується варіативними модулями: Легка атлетика, Баскетбол, Бадмінтон, Волейбол, Аеробіка, Футбол.

Для складання навчального плану для І-ІІ курсів колегіуму було обрано другий варіант навчального плану, який включає Типова освітня програма (таблиця 2). Навчальний план містить перелік базових предметів, що включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».

Зміст базового предмета «Фізика і астрономія» реалізується за модульним принципом. Розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Відповідно до можливостей забезпечення якісної реалізації профілю навчання, освітніх потреб учнів, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази, запитів учнів І курсу обрано два вибірково-обов’язкові предмети Інформатика і Технології, що вивчаються на рівні стандарту (три години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети, діляться між двома обраними предметами, а саме 1 година - «Інформатика» та 2 години «Технології»). Учні ІІ курсу колегіуму продовжують вивчати вибірково-обов’язкові предмети Інформатика і Мистецтво (три години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами, а саме 2 години - «Інформатика» та 1 година «Мистецтво»).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 №128, при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів на І-ІІ курсах колегіуму.

5. Навчальні програми, які мають гриф МОНУ

Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти III ступеня

№з/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 

Освітня галузь "Мови і літератури"

1.

Українська мова

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

2.

Українська література

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

3.

Зарубіжна література

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

4.

Іноземні мови

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь "Суспільствознавство"

5.

Історія України

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

6.

Всесвітня історія

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

7.

Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь "Математика"

8.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь "Природознавство"

9.

Біологія і екологія

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10.

Географія

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11.

Фізика і астрономія
(авторський колектив під керівництвом Ляшенка О.І.)

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 24.11.2017 № 1539

12.

Хімія

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь "Технології"

13.

Інформатика

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

14.

Технології

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь "Мистецтво"

15.

Мистецтво

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"

16.

Фізична культура

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

17.

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

6. Форми організації освітнього процесу

Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проекти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх освітніх потреб.

У рамках академічної свободи освітній процес для учнів І-ІІ курсів колегіуму організовано за інституційною (очною) формою навчання у змішаній формі з використанням технологій дистанційного навчання засобами комунікаційного онлайн-сервіса відеоконференцій GoogleMeet на цифровій платформі Моя школа.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року №160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016р. за №184/28314 за заявами батьків учнів до 01 вересня 2022 року організовано індивідуальну форму навчання (екстернат):

для 2 учнів І курсу колегіуму,

для 3 учнів ІІ курсу колегіуму.

Тривалість уроків у І-ІІ курсах колегіуму – 45 хвилин.

7. Опис інструментарію оцінювання

Система оцінювання має на меті допомогти вчителеві конкретизувати навчальні досягнення учнів і надати необхідні інструменти для впровадження об’єктивного й справедливого оцінювання результатів навчання.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 р. № 329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11 травня 2011 р. за № 566/19304), та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 р. № 1222.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому окрема тематична атестації при здійсненні відповідного оцінювання, як правило, не проводиться.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставленні річної оцінки мають враховуватися:

 • важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах,
 • тривалість їх вивчення та складність змісту;
 • динаміка особистих навчальних досягнень учня/ учениці з предмета протягом року;
 • уміння застосовувати учнем/ученицею набутих протягом навчального року знань тощо.

Семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню (пункт 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; пункти 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.

Під час оцінювання навчальних досягнень важливо враховувати дотримання учнями принципів доброчесності, а саме: вияв поваги до інших осіб, їхніх прав і свобод, дбайливе ставлення до ресурсів і довкілля, дотримання принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем/ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної діяльності.

        За  цими  Критеріями  оцінювання  здійснюється  у  процесі повсякденного вивчення  результатів  навчальної  роботи  учнів  на уроках  і  вдома,  а  також  за  результатами перевірки навчальних  досягнень  учнів: 

 • усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування;
 • письмової, зокрема самостійні та контрольні  роботи,  тестування; 
 • графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними  картами; 
 • практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.

     При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
 • якість знань;
 • сформованість загально навчальних та предметних  умінь і навичок;
 • рівень володіння розумовими операціями:  вміння  аналізувати, синтезувати,  порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
 • вміння виявляти  проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези.

Загальні вимоги до обов’язкових результатів навчання.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти за освітніми галузями конкретизовано в Державних стандартах.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проектні технології, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо.

До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (гімназії, родині), різноманітних  соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв'язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями реалізується насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов'язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проектах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Додаток 1

                                                                                 до освітньої програми ІІІ ст.,

складеної за таблицею 2 до Типової освітньої програми,

затвердженої наказом Міністерства освіти

і науки України від 20.04.2018 № 408

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. № 1493)

 

Навчальний план для І - ІІ курсів колегіуму

Тернопільського НВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

на 2022-2023 н.р.

Предмети

Кількість годин на тиждень

 

І курс

ІІ курс

Базові предмети

27 + 6

26 + 7

Українська мова

2 + 1

2 + 1

Українська література

2

2 + 0,5

Зарубіжна література

1

1

Англійська мова

2 + 1,5

2 + 1,5

Історія України 

1,5 + 1

1,5 + 1,5

Всесвітня історія

       1 + 1

1 + 1

Громадянська освіта

2

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3 + 1

3 + 1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5 + 0,5

1,5 + 0,5

Вибірково-обов’язкові предмети : Інформатика,

                                                              Мистецтво,

                                                              Технології

1

-

2

2

1

-

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

2

2

Основи християнської етики

1

1

Основи сім’ї

1

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

  Директор                                                                                              Марія ГУЦАЛ