Наказ "Про результати діяльності складових методичної структури закладу у 2021-2022 н.р."

23.11.2022   Administrator   Категорія: Методична робота

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ШКОЛА-КОЛЕГІУМ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Юності,3

тел/факс(0352) 53-31-22, 53-31-21 код ЄДРПОУ 37894481

 

НАКАЗ

____   ________2022                                                                             № _____

 

Про результати діяльності

складових методичної структури закладу

у 2021-2022 н. р.

 

Керуючись Стратегією розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р, Концепцією Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016р., Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р. №672 «Про деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», державною програмою «Вчитель», управлінська діяльність в закладі у 2021-2022 н.р. спрямовувалась на створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, реалізацію нормативно-правових документів та рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників м. Тернополя, надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги педагогічним працівникам із питань упровадження Державних стандартів освіти, зокрема, у 1-4-х класах і на І-ІІ курсах колегіуму, електронної системи «Моя школа» в освітній процес закладу, використання освітніх платформ та додатків Google під час очного та навчання з використанням дистанційних технологій.

Методична робота у 2021-2022 н. р. спрямовувалась на створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя, яка конкретизувалася у створенні інформаційно-освітнього середовища й проектуванні структури методичної роботи.

На виконання наказу управління освіти і науки ТМР від 17.09.2021 р. №311 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021-2022 н.р.», наказу по школі від 20.09.2021 №170 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021-2022 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, було визначено структуру методичної роботи. Вона реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада;  предметні об’єднання вчителів; психолого-педагогічний семінар; творча група учителів «У пошуках власного підходу створення ситуації успіху», динамічна група «Методика розвитку критичного мислення у викладанні різних предметів», майстерня освітніх інновацій «Інтеграція предметів в освітньому процесі», методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня здобувачів освіти; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив школи-колегіуму працював над впровадженням науково-методичної проблеми «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій» (ІV етап підсумковий (узагальнюючий)). Основним завданням її реалізації на четвертому етапі було:

 • зосередження зусиль методичних структур з метою створення в учнів практичної бази для успішного продовження навчання;
 • стимулювання творчості й ініціативи членів колективу з метою забезпечення індивідуалізації освітнього процесу;
 • вміння продукувати власний ефективний педагогічний досвід та його узагальнення в ході реалізації проблеми;
 • визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності;
 • створення програмно-інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес для формування компетентного учня.

Зміст роботи полягав у проведенні творчих звітів творчої групи та шкільних методичних об’єднань, підсумкової педагогічної ради про результати роботи над науково-методичною проблемою, виробленні та ухваленні рекомендацій, діагностиці учасників освітнього процесу і творчого потенціалу педагогічних працівників, плануванні подальшої роботи.

З цією метою проведені такі колективні форми роботи:

 • педагогічні посиденьки «Створення умов для розвитку якісної освіти та функціонування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу»;
 • ярмарок педагогічних ідей «Компетентнісний підхід у рамках становлення нової української школи»;
 • вернісаж педагогічних сюжетів «Освітні інструментарії на допомогу вивчення нового матеріалу на уроці»;
 • методичний ринг «Онлайн-олімпіади та конкурси як спосіб мотивації до поглибленого вивчення шкільних дисциплін».

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови методичних об’єднань, практичний психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення освітнього процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації педагогічних працівників, ролі методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради.

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Професійне зростання педагога – основа якісної та конкурентноспроможної освіти в Україні», «Сучасні освітні тренди», «Модельні навчальні програми освітніх галузей НУШ для 5-9 класів».

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним методичним об’єднанням:

- вчителів словесників (керівник Пиріг О.І.);

- вчителів суспільно-природничого циклу (керівник Сидор М.М.);

- вчителів математичного циклу (керівник Василюк Ю.З.);

- вчителів іноземних мов (керівник Слотюк О.В.);

- вчителів міжпредметної групи (керівник Бацула Н.П.);

- педагогічна майстерня вчителів початкових класів (керівник П’ятничка І.В.);

- клуб спілкування класних керівників, психологічної служби (керівник Хомик І.Б.).

Педагоги української мови та літератури, зарубіжної літератури, основ християнської етики, реалізовуючи проблему «Ситуація успіху – головна передумова гуманізації навчання та виховання на уроках словесності», на засіданнях методичного об’єднання провели діалог «Інтеграція змісту освіти з новітніми технологіями як засіб оптимізації освітнього процесу», круглий стіл «Розвиток критичного та креативного мислення на уроках словесності, християнської етики та зарубіжної літератури», салон творчого спілкування «Використання біблійної мудрості у творах українських письменників», поповнили дидактичний матеріал з теми «Не хлібом одним живе людина, а кожним словом, сказаним устами Божими». Учителі були учасниками педагогічних читань «Євген гребінка – поет, байкар, портретист епохи, кресляр народних характерів» (210 років від дня народження); онлайн-зустрічі в рамках проєкту «Освіта для кожного» з теми «Сучасні технології і методики навчання, виховання та розвитку».

Узагальнивши досвід роботи з реалізації науково-методичної проблеми закладу, учителі-словесники зазначили, що ситуацію успіху можна назвати джерелом внутрішньої енергії дитини, яка допомагає їй долати труднощі та мотивує до навчання. Школярі надихаються власними успіхами та стають більш впевненими у власних силах, перестають боятися публічних виступів, стають допитливішими та відчувають емоційне задоволення. Ефективність засвоєння мовного та навчального матеріалу з літератури значною мірою залежить від правильного використання методів і прийомів навчання на уроках. Найпотужнішим інструментом, який мотивує школярів, є похвала. Педагоги-філологи використовують такі сучасні методи:

1. Пізнавальні ігри, які сприяють створенню емоційно-піднесеної атмосфери ("Знайдіть зайве слово", "Мозаїка", "Виправ помилку", "Знавці", "Подумай, не спіши", "Мікрофон", "Інтерв'ю" тощо).

2. Проєктно-дослідницький, який реалізовує диференційований, індивідуально-творчий та активно-дієвий підходи у навчанні (наприклад, проєкт "Відокремлені члени речення", 8 клас, під час якого учні створюють власну гру (лото, вікторину, брейн - ринг, комп'ютерну гру тощо)).

3. Інтерактивний метод (аналіз історій, ситуацій; дискусії, дебати; "Мозковий штурм" (метод, який підвищує розумову активність).

4. Інтегровані методи (заняття-подорожі, заняття-конференції).

5. Нові форми роботи з інформацією (складання відеооглядів, сторітелінг, скрайбінг, портфоліо, кроссенс).

6. Заняття на основі ІКТ (робота з додатками, віртуальними словниками, інтерактивними картами та завданнями, напр., learningapps).

Учителі-словесники вважають ефективним застосування прийому «Еврика», головна ціль якого полягає в тому, що педагог створює ситуацію, де учень самостійно виконує завдання і робить для себе якісь відкриття. Наприклад, передає образ головного героя твору за допомогою малюнка, музики, невеликого відео, знятого самостійно або складає вірш (сенкан, акровірш). Такий підхід допомагає краще зрозуміти тему, а також розкриває творчі навички школярів. Використовують учителі і диференційоване навчання (дають завдання різного рівня складності). Інколи вдаються до прийому «Право на вибір», який дає можливість дітям самостійно обирати завдання.

Такі ситуації успіху вчителі створюють на різних етапах уроку. Так, на мотиваційному етапі використовують метод бесіди (Навіщо?, Для чого?). На етапі організації навчальної діяльності створюють емоційний фон уроку для успішного виконання завдань. На результативному етапі - прийоми самоаналізу діяльності, взаємоперевірку). В умовах, які диктує час, вчителі-філологи використовують також технології дистанційного навчання (використання додатків відеоконференцій Google Meet, Zoom, платформ "На Урок", "Всеосвіта").

Учителі методичного об’єднання суспільно-природничого циклу працювали над реалізацією проблеми «Створення ситуації успіху з метою формування життєвих компетентностей школярів». На засіданнях проведено круглий стіл «Формувальне оцінювання як інструмент освітніх послуг», салон педагогічного спілкування «Інноваційні методи та прийоми навчання в умовах НУШ». Сьогодні у свідомості педагогів дедалі більше утверджується думка, що учень не науки вивчає, а за допомогою знань осягає світ і насамперед себе. Це означає, що кожний предмет, який вивчається, має співвідноситися з цінностями самої особистості, бути спрямований на її розвиток. Підсумувавши роботу МО з реалізації методичної проблеми закладу, учителі виокремили прийоми досягнення успіху, які використовували на уроках:

• Прийом перший. На початку уроку формулюємо його мету і визначаю обсяг роботи, пропонуючи учням самим вирішити що їм під силу і яка «вартість» кожного фрагмента роботи.

• Прийом другий. Учням пропонуємо поставити самим собі оцінку за самостійну роботу.

• Прийом третій. Повідомляючи учням тему уроку, пропонуємо визначити над чим ми працюватимемо на уроці.

• Прийом четвертий. Даючи завдання додому пропонуємо визначити, яку мету переслідує його виконання.

• Прийом п’ятий. Організація ділових ігор. Ставлю мету, результати гри обговорюємо.

Вчителі суспільно-природничого напряму використовують такі методи для досягнення успіху на уроках: пізнавальні ігри, створення ситуації інтересу, створення ситуації новизни навчального матеріалу, опори на життєвий досвід учнів. Кожен урок має бути для учня світом пізнання чогось нового. Діти тим талановиті та розумніші, чим більше можливостей бути талановитими й розумними ми їм надамо. Будь який учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий.

Свою діяльність члени педагогічної майстерні вчителів початкових класів та вихователів ГПД спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Щоб зацікавити дітей володіти різними розумовими операціями на уроках, вчителі початкових класів використовують нестандартні форми їх проведення. Це уроки – творчі звіти, уроки – аукціони, уроки – ярмарки, уроки – подорожі, уроки КВК, уроки – дослідження. Дітям цікаво грати в гру «Якби я був…», в процесі якої їм пропонується придумати кінцівку невеликого твору:

 • «Якби я був ( - а) вітром, то…»
 • «Якби я був ( - а) зіркою, то…»
 • «Якби я був ( - а) хмаркою, то …»
 • «Якби я був ( - а) морем, то…»
 • «Якби я був ( - а) невидимим ( - ою), то …»
 • «Якби я був найкращим винахідником, то…»

Багато інформації про дітей отримується під час гри «Незакінчені речення». Я не люблю, коли сміються над… Мені соромно, коли… Я мрію… Я вірю… Я прагну… Я люблю… Я турбуюся… У мене вірять… Я сподіваюсь… Мені сумно, коли… Я радію, якщо… Я не люблю, коли…

Свою радість учень може висловлювати різноманітними формами привітання: усмішка, побажання, похвала самого себе, похвалити друга, назвати ім'я з порівнянням, висловити комплімент, «передача» тепла свого серця, повітряний поцілунок тощо. На початку уроку найчастіше учителі використовують розминки «Спіймай мій настрій», «Давайте привітаємось», «Закінчи речення», «Піднеси настрій», «Збираємо добрі слова». «Придумай веселий кінець», «Ми – фантазери», «Добре-погано», «А що думаєте ви?» та ін.

Учням подобається працювати в групах, парах, проявляючи себе в таких видах діяльності, як інтелектуальна розминка, інформаційний пропуск, інтерв’ювання, «Редакційний кошик», «Коло ідей», «Мікрофон», «Дерево рішень», «Займи позицію», Метод «прес». Підбиваючи підсумки роботи педагогічної майстерні над науково-методичною проблемою закладу, педагоги впевнені, що використовуючи такі форми роботи у класі дитина відчуватиме власний успіх й свою перемогу над подоланням труднощів у навчанні.

Вчителі математики, фізики та інформатики реалізовували проблему «Формування духовної особистості та розвиток творчого потенціалу школяра в умовах введення нового Державного стандарту».  На засіданнях методичного об’єднання проведено семінар-практикум «Використання електронного журналу «Моя школа» у навчальному процесі», творчу лабораторію «Створення необхідних умов для формування та розвитку обдарованої особистості школяра», семінар-практикум «Використання сервісів Classtime, Vseosvita для написання контрольних і самостійних робіт під час онлайн-навчання», творчий звіт «Створення ситуації успіху на уроках математики, фізики, інформатики». Учителі МО згідні з твердженням, що успіх у діяльності — потужне джерело внутрішніх сил дитини, що народжує енергію для подолання труднощів і стимулює бажання вчитися, сприяє мотиву досягнення успіху у цій діяльності. Головне, щоб школяр неочікувано для себе відчув радість і успіх від пізнання нового, хоча допомога вчителя при цьому повинна бути прихованою, ненав'язливою.

Щоб досягти успіху в навчанні учнів середнього шкільного віку, процес навчання має здійснюватись в певній системі на основі комунікативно-діяльнісного підходу. Звичайно, досягти мети і поставленого перед собою завдання шляхом використання лише традиційних форм та методів організації освітнього процесу неможливо. Ситуацію успіху створюємо завдяки застосуванню інтерактивного навчання, а саме:

 • шляхом створення групової співпраці, бо вона має переваги над іншими формами роботи (діти вчаться разом творчо мислити, досягати згоди, домовлятися);
 • однокласники стають друзями (піклуються один про одного, допомагають, довіряють);
 • учні аналізують, шукають альтернативне вирішення проблемної ситуації: "Спробую переконати тебе (Вас)...", "Це має бути інакше, оскільки..."

Учителі використовують ще такі форми роботи, як:

 • індивідуальні завдання (картки, схеми і т.д.);
 • робота в парах ("Обличчя до обличчя", "Один-удвох-усі разом");
 • робота в малих групах ("Пошук інформації", "Коло ідей");
 • інтерактивні ігри: "Інтерв'ю", "Мозковий штурм", "Передбачення", "Прес".
 • стратегії, які значною мірою стимулюють розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей. Зокрема, математичні ігри, кросворди, шаради, анаграми, вікторини, творчі завдання; нестандартні форми уроків: урок-гра, урок-казка, урок-подорож, урок - КВК , урок-змагання , урок-свято та інші.

Заохочення, створення яскравих наочно-образних уявлень, навчально- пізнавальна гра, створення проблемної ситуації, спонукання до пошуку альтернативних рішень, виконання творчих завдань, створення ситуації взаємодопомоги — це прийоми, якими користуються учителі математичного циклу на своїх уроках для створення успіху школярів.

Члени методичного об’єднання вчителів іноземної мови працювали над проблемою: «Сприяння підвищенню професійної компетентності, зростанню педагогічної майстерності та розвитку творчого потенціалу вчителя, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самовизначення й самореалізацію», знайомились з Державним стандартом базової середньої освіти, поняттями «компетентність» та «компетенція Нової Української Школи» тощо.

На засіданнях розглядались питання «Особливості викладання іноземної мови згідно з методичними рекомендаціями МОН України», «Освітні платформи для проведення контролю знань учнів», проведено практикум «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів та шляхи здійснення компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови в школі», обмін досвідом та підсумки роботи над реалізацією методичної проблеми школи. Сьогодні мало хто заперечує той факт, що найважливішим фактором у процесі формування й активізації потреб учнів у засвоєнні знань є мотивація. Мотив – це внутрішній порив, імпульс, бажання, емоції, що спонукають нас до певних дій. Змінився соціокультурний аспект вивчення іноземних мов, зросла функція навчання та самоосвіти учнів, професійне значення іноземних мов на ринку праці в цілому, що й привело до підсилення мотивації під час вивчення мов міжнародного спілкування. І завдання вчителів іноземної мови – навчити учнів розуміти іноземну мову, щоб у дорослому житті ці знання допомогли їм стати конкурентоспроможними, успішними людьми.

Постановка проблемних запитань, рольові ігри, створення проблемних ситуацій, проведення нестандартних уроків, засідань круглого столу, робота над складанням проектів, проведення уроків з використанням комп’ютерних технологій – все це допомагає учителям у створенні ситуації успіху на уроці. Атмосферу зацікавленості створюємо повідомленням форми уроку (урок - гра, урок – подорож, урок – дослідження, урок-конференція), визначенням виду дослідження на певних етапах уроку: робота в парах, групах, індивідуальні захисти.

Які методи вважаємо ефективними в сучасному навчальному процесі? Насамперед - учнівські проекти. Опановуючи культуру проектування, учні навчаються творчо мислити, самостійно планувати свої дії, прогнозувати різні варіанти. Вчаться висловлювати свої думки, почуття, активно включатися в реальну дійсність.

Інтерактивні методи навчання дозволяють створювати такі умови, де учитель і учень є рівноправними, рівнозначними об’єктами навчання. Учні розуміють, що вони роблять, демонструють свої знання, уміння та вільно висловлюють свої думки.

Важливим і мобілізуючим фактором підвищення ефективності уроку є посилення його комунікативної і пізнавальної спрямованості. Дуже важливим фактором у цьому є початок уроку – мовна зарядка. Опитування стимулює усні висловлювання учнів і дає змогу легко забезпечити будь-яку необхідну граматичну спрямованість усних висловлювань.

Підбиваючи підсумки роботи МО над методичною проблемою школи, учителі іноземних мов вважають, що застосування нових форм навчання дає можливості розширити межі творчої діяльності як учителя, так і учнів, усвідомити можливості ефективного застосування комп’ютерних технологій під час вивчення різних предметів, привчити учнів до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язування практично спрямованих завдань.

Методичне об’єднання вчителів міжпредметної групи спрямовувала роботу на формування у всіх суб’єктів освітнього процесу необхідних знань, умінь і навичок здорового способу життя; цілісного ставлення до мистецтва, підвищення рівня їх фізичного та психічного здоров’я; створення умов для саморозвитку і самореалізації особистості учнів. З метою реалізації проблеми «Формування мистецтвознавчих, культурологічних, технологічних та оздоровчо-зберігаючих знань та вмінь учнів шляхом впровадження інноваційних  та комп’ютерних технологій в освітній процес», над якою працює методичне об’єднання, учителі провели круглий стіл «Інструменти дистанційного навчання»,  майстерню інновацій «Авторські розробки та їх розміщення на сайтах», знайомились з Державним стандартом базової середньої освіти. У процесі роботи над методичною проблемою закладу, пошуків шляхів створення ситуації успіху учителі переконалися, що використання інноваційних технологій на уроках набагато збільшує пізнавальну активність та самостійність учнів, мотивує потребу самовдосконалення. Елементи інноваційних технологій використовують на кожному уроці, бо вважають, що це справа потрібна, цікава і перспективна. Учням подобається працювати в експертних та перехресних групах, у парах, проявляючи себе в таких видах діяльності, як інтелектуальна розминка, інтерв’ювання, «Мікрофон», «Дерево рішень», «Займи позицію»…

Дають позитивні результати для створення ситуації успіху уроки узагальнення й систематизації знань. Їх особливість полягає в тому, що учні не тільки оперують уже відомими поняттями (правилами), фактами, але відкривають для себе нові зв’язки між ними, системність мовних одиниць. Ситуація успіху забезпечується також і тим, що учні протягом уроку мають можливість самі обирати завдання, оцінювати себе, звертатися до вчителя як до консультанта.

Щоб зацікавити дітей володіти різними розумовими операціями на таких уроках, використовуємо нестандартні форми їх проведення. Це уроки-творчі звіти, уроки-аукціони, уроки-практикуми, уроки-ярмарки, уроки-подорожі, уроки-дослідження та інші.

Робота за проектними технологіями дає неабиякий позитивний заряд енергії для розвитку творчих здібностей учнів, а ще – стимулює пошукову діяльність щодо реалізації особистості, яка намагається самостверджуватися. Проектна діяльність, як показує досвід її організації на уроках художньо-естетичного циклу, сприяє розвитку творчих якостей особистості. Разом з тим, учні вперше стикаються із завданнями, в яких відсутнє єдино правильне рішення.

Робота клубу педагогічного спілкування класних керівників, педагога-організатора, психологічної служби була спрямована на реалізацію проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості шляхом впровадження ефективних технологій виховання». Відповідно до концепції та завдань Нової української школи, усе, що відбувається з дітьми в школі, має допомогти їм стати конкурентоспроможними.

З метою удосконалення навичок формування ключових компетентностей здобувачів освіти, задоволення духовних потреб людини, свободи у виборі власних світоглядних позицій, механізмів саморегуляції та самовиховання систематично проводилися наради класних керівників та 5 засідань клубу (2 із них онлайн на платформі Google Meet): педагогічна майстерня «Методичні рекомендації щодо створення виховного простору в класі у 2021-2022н.р.»; інтерактивна лекція «Ефективні способи подолання конфліктів», практикум «До портфеля класного керівника»: «Булінг. Шляхи запобігання»; психолого-педагогічний семінар «Формування громадянської та соціальної компетентностей здобувачів освіти»; педагогічна палітра «Форми  та  методи  формування  національної  свідомості та  самосвідомості»; практичне заняття «Рекомендації щодо організації виховної роботи у воєнний час»; панорама педагогічних досягнень. Таким чином на засіданнях класні керівники, педагог-організатор, практичний психолог мали можливість збагатитися як теоретичними знаннями, так і практичними навичками.

Більшість класних керівників ретельно підходили до створення виховного простору в класі. Педагоги планування та облік виховної роботи фіксували в Журналі (органайзері) роботи класного керівника відповідно до рішення засідання педагогічної ради, складали психолого-педагогічні характеристики, визначали напрями роботи згідно з віковими особливостями учнів.

Головна мета діяльності творчих груп – об’єднання креативних педагогів-однодумців, які через дослідницьку діяльність та її результативність впливатимуть на якість освітнього процесу. Виходячи із мети, головним завданням творчих груп, є розроблення рекомендацій на основі вивчення досягнень науки і пробне впровадження їх у практику, пошук ефективних шляхів застосування  результатів наукових досліджень, створення передового досвіду.

Упродовж навчального року творча група працювала над темою «У пошуках власного підходу створення ситуації успіху», актуальність якої зумовлена необхідністю нових оцінок, підходів, проявів гнучкості думки й оперативності педагога і здобувачів освіти з метою надання можливості відчути радість досягнення успіху, усвідомити свої здібності та повірити у власні сили. Усе це сприяє розвитку впевненості в собі, підвищенню самооцінки, формуванню почуття власної значимості. Проведено аукціон методичних ідей «Педагогічно-інноваційні технології як засіб розвитку пізнавальної активності та формування творчої й успішної особистості», педагогічний діалог «Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання», круглий стіл «Педагогічний дизайн навчання онлайн».

Динамічна група утворена з педагогів різного фаху, яких об’єднує спільна проблема, досліджувана педагогічним колективом «Методика розвитку критичного мислення у викладанні різних предметів». Робота групи була спрямована на впровадження компетентнісного підходу в освітній процес, підсилення наукової обізнаності вчителів та набуття практичного досвіду з формування ключових компетентностей учнів та використання ІКТ в освітньому процесі. Члени динамічної групи ділилися досвідом виростання різних форм роботи на уроках щодо формування ключових компетентностей та успішної реалізації Держстандарту базової середньої освіти, завдань національного патріотичного виховання. Проведено методичний тренінг «Методи самореалізації учнів. Створення мотивуючого освітнього середовища», заступниками директора Даценко О.І. і Панасюк Н.Д. розроблений інформаційний путівник «Будуємо навчання за теорією розвитку критичного мислення(ТРКМ)».

Під час навчальних занять учителями моделюються ситуації, які сприяють розумінню учнями суспільних явищ, проводяться аналогії із сучасністю, використовуються методичні прийоми (Кубування, Кластер, Fishbone, стратегії «РАФТ», «Кола по воді», методи Сенкан, Есе, Прес та ін.), які дають учням відчуття самостійності і творчої участі в процесі вивчення предмета. Педагоги закладу переконані, що компетентнісний підхід у шкільному навчанні, як інноваційний засіб, сприяє вихованню в учні навичок самостійного пошуку, духовному зростанню, соціальній адаптації вихованців; допомагає учням стати більш зрілими, вправними, загартованими перед життєвими випробуваннями та бути впевненими у прийдешньому дні.

Майстерня освітніх інновацій «Інтеграція предметів в освітньому процесі» об’єднує як вчителів початкових класів, які спрямовані на формування цілісної картини світу школяра на основі об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей (навчальних предметів), так і вчителів середньої і старшої школи, які реалізовують внутрішньо-предметну інтеграцію (встановлюють зв’язки між блоками навчальної інформації (чи окремими темами) у межах кожного навчального предмета). Учителі вважають, що учні зможуть краще зрозуміти сутність об'єкта чи явища в контекстах різних навчальних предметів та сформувати цілісне уявлення про них, глибше зрозуміти ключові ідеї з огляду на їх аналіз із різних точок зору, краще оцінити, як використати набуті ідеї та навички в життєвих ситуаціях, системно мислити.

Упровадження інтегрованого навчання – це, по-перше, питання рівня взаємодії навчальних дисциплін та глибини об’єднання їхнього навчального змісту; по-друге, визначення способів, якими цього можна досягти. Тому головне питання, яке виникає в учителя, коли починається впровадження міжпредметного інтегрованого навчання, – це зв’язки між навчальними предметами (освітніми галузями).

Помітно виріс рівень педмайстерності вчителів, робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів.

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень і введенням воєнного стану цей навчальний рік особливий і в організації, і у проведенні освітнього процесу. Навчання відбувалося як очно так і з використанням технологій дистанційного навчання. Варто зазначити, що упродовж трьох місяців (березень-травень 2022 р.) всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі з використанням сервісу відеотелефонного зв'язку Google Meet, а також асинхронному ‒ робота на платформах Googleclassroom, Naurok, «Всеосвіта» та ін.

23 учні шкільного парламенту, які взяли участь в онлайн опитуванні «Освітній процес в дистанційному режимі» у травні 2022 р., стверджують в однаковому відношенні, що задоволені і частково задоволені навчанням.

Аналіз роботи свідчить, що педагоги адаптувалися до змін у форматах проведення занять, збагатили свій науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, увагу до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

Серед чинників, що перешкоджають професійному розвитку, 23% педагогів вважають недостатню матеріально-технічну базу закладу, 14% - відсутність матеріального заохочення з боку керівництва, а 63% учителів вважають, що немає жодних перешкод для їх професійного зростання.

З метою взаємного збагачення педагогічними знахідками, підвищення свого фахового рівня, підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку у період з грудня 2021р. по лютий 2022 р. проведено панораму відкритих уроків «Педагогічні інновації – через творчість учителя» учителями, які атестуються:

 • англійської мови у 2-А класі ««Їжа». Підсумковий урок» (вчитель Чекрій Н.В.) 01.12.2021
 • української мови у 6-А класі «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду» (вчитель Пиріг О.І.) 10.12.2021;
 • трудового навчання у 5-Б класі «Технологія виготовлення ялинкових прикрас. Дотримання правил техніки безпеки» (вчитель Осадчук І.Б.) 17.12.2021
 • біології у 8-Б класі «Значення і будова шкіри. Роль шкіри у виділенні продуктів виділення» (вчитель Сусла І.П.) 20.12.2021;
 • трудового навчання у 5-Б класі «Виготовлення макета транспортного засобу. Технологія обробки деревинних матеріалів. Вибір і обґрунтування теми. Планування роботи. Проектування. Розмічання» (вчитель Пшеничний А.А.) 14.01.2022.

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетним напрямом роботи школи. Відповідно до цього проводили роботу щодо комп’ютеризації управлінської діяльності, використання Інтернет-технологій в освітньому процесі та управлінській діяльності. На думку учасників освітнього процесу застосування ІКТ дозволяє зробити урок більш наочним і цікавим, оживити його, зв’язати його з дійсністю. ІКТ забезпечують активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання. Учителі використовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти, зокрема, 27% - інтерактивні технології, 26% - технології розвитку критичного мислення, 22% - інформаційно-комп’ютерні технології, 11% - проєктне навчання, 9% - створення ситуації успіху, 5% - проблемне навчання. У закладі продовжується робота щодо вдосконалення умов впровадження інформаційних технологій навчання, поновлено сайт школи http://12.school-info.te.ua.

Виявляючи і розвиваючи індивідуальні творчі здібності та нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, розширення загальноосвітнього кругозору, вчителі залучали учнів до позакласної роботи, зокрема:

 • позакласний захід з української літератури «День читання книги» учні 5-А класу, 06.09.2021 р.;
 • Всеукраїнського ХХІ радіо-диктанту національної єдності - 09.11.2021 р.;
 • стіннівки до Дня української писемності та мови (08.11-12.11.2021 р.);
 • Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого проведено ігри, тренінги, створено галерею малюнків «Права дитини» (22.11-26.11.2021 р.);
 • обласна конференція 130 річчя Патріарха Йосифа Сліпого на базі краєзнавчого музею (учителі Сидор М.М., Сендзюк І.С., доповідачі – учні 9-тих класів Буряк В. та Дудар Я.) 16.02.2022р.;
 • патріотичні відеоролики до Всесвітнього дня вишиванки (Сидор М.М., Сендзюк І.С.) 9-ті класи, 19.05.2022 р.;
 • конкурси «Я Козацького роду!» і «Єднаймося, браття!», квест «Ми - патріоти рідного краю» (6-ті класи).

Протягом 2021-2022 навчального року належна увага приділялася з боку адміністрації школи росту педагогічної майстерності педагогів через самоосвітню діяльність, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізацію творчого потенціалу, підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників.

З червня по грудень 2021р. відповідно до плану-графіка на 2021 рік 24 педагогічних працівники пройшли курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО, 7 вчителів були слухачами навчальних занять курсів підвищення кваліфікації в системі неперервної освіти при ТКМЦ НОІМ.

Учителі української мови і літератури, зарубіжної літератури, математики, біології, англійської і німецької мов, історії, основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання пройшли підвищення кваліфікації при ТОКІППО за освітньою програмою «Професійна діяльність учителя щодо формування ключових та предметних компетентностей відповідно до «Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» в листопаді-грудні 2021 року.

31 педагог закладу підвищував кваліфікацію при Навчально-науковому інституті новітніх освітніх технологій Західно-Українського національного університету за програмою «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти» у грудні 2021 р.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р №800, педагогічні працівники закладу з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб самостійно обрали форми, види, напрями і суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та подали пропозиції до плану підвищення кваліфікації на 2022 рік. За результатами розгляду педагогічна рада закладу (протокол №3 від 23.12.2021 р.) затвердила план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 р., згідно з яким 49 педагогів підвищуватимуть кваліфікацію при ТОКІППО, 4 - при ТКМЦ НОІМ.

Керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, у закладі проведено атестацію 5 педагогічних працівників, за результатами яких:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 учителям (Пшеничному А.А., Осадчук І.Б.);
 • відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 3 учителів (Сусла І.П., Чекрій Н.В., Пиріг О.І.);
 • присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель» 1 вчителю (Пиріг О.І.);
 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «Вчитель – методист» 1 учитель (Сусла І.П.).

Педагоги школи пов’язують свою особисту науково – методичну проблему (тему самоосвіти) із загальною проблемою, над якою працює школа, творчі наробки, матеріали з досвіду роботи, моніторинг навчальних досягнень учнів накопичується в особистих папках вчителів.

Учителі закладу були активними учасниками заходів, організованих управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, зокрема, інтерактивної школи сучасного вчителя і бібліотекаря, лабораторії якості навчання та обдарованої дитини, консультпунктів усіх напрямів діяльності освітнього процесу закладу, методичних заходів у рамках Освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей (07, 08# Т’mistechko).

Учитель української мови і літератури Пиріг Ольга Ігорівна - учасниця ІX міського конкурсу педпрацівників «Парадигма освітніх інновацій - 2022», на якому презентувала Проєкт професійної траєкторії вчителя на тему «Формування навичок мовленнєвої діяльності на уроках словесності засобами інноваційних технологій», грудень 2021р.

На жаль, вчителі закладу не брали участі у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», що в перспективі залишається питанням, над яким необхідно працювати.

Упродовж року постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, удосконаленні фахової майстерності. З метою формування основних професійних якостей, вироблення власного стилю роботи, вивчення, апробування активних, інтерактивних методів навчання і виховання адміністрацією та наставниками ознайомлено молодих учителів з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних дисциплін у навчальному році, системою роботи в електронній системі «Моя школа», проведено спілкування «Вимоги до сучасного уроку», методичну панораму «Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів», практикум «Сучасний урок: впровадження ІКТ як засобу підвищення пізнавальної діяльності учнів».

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, проведення яких мали на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, забезпечення підвищення якості освітнього процесу, зокрема, реалізацію річного плану та стратегії розвитку закладу:

 • педрада «Створення комфортного та сучасного освітнього середовища в початковій школі -  запорука формування особистості молодшого школяра» (доповідач - заступник директора з НВР Даценко О.І.),  10 жовтня 2021 р.;
 • педрада «Створення виховного простору закладу в умовах нових стандартів освіти» (доповідач - заступник директора з НВР Куцкір С.В.), 10 жовтня 2021р.;
 • педрада «Роль особистості вчителя в НУШ» (доповідач - заступник директора з НВР Сусла І.П.),  23 грудня 2021 р.
 • педрада-звіт «Про підсумки роботи закладу з реалізації науково-методичної проблеми закладу «Створення ситуації успіху як визначальної умови формування життєвих компетентностей школярів шляхом використання сучасних педагогічних технологій» (доповідач - заступник директора з НВР Панасюк Н.Д.), 19 квітня 2022 р.

Переважна більшість педагогічних працівників вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень, педагогічна рада закладу функціонує системно і ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично, проте й помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень.

З метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у школі, постійного підвищення якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу упродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р. у закладі проведено самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище в школі». Використовувались такі методи збору інформації як вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування усіх учасників освітнього процесу за допомогою GoogleForm. Результати проміжних опитувань здобувачів освіти й педагогічних працівників узагальнені й розміщені на сайті закладу. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу педагогічного колективу загалом, узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої діяльності закладу за даним напрямом.

Для забезпечення безперервного дослідження стану освітнього процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в закладі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема, з таких питань: дотримання режиму та якості харчування учнів у І семестрі і діяльність школи-колегіуму з попередження булінгу (цькування) в закладі у ІІ семестрі.

Узагальнивши результати вивчення стану викладання навчальних предметів Іноземна мова (1-4 класи),  Я досліджую світ (1-4 класи), Фізика, астрономія (7-9 класи, І-ІІ курси колегіуму) у І семестрі,  Українська мова (1-4 класи) і Інформатика (1-4 класи) у ІІ семестрі наказами по школі та здійснивши аналіз діяльності педагогічного колективу, адміністрацією зроблено висновок про позитивні зміни у рівні навчальних досягнень, розвитку компетентностей учнів та професійній компетентності учителів закладу.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2021-2022 навчального року був виконаний. Однак, педагогічним працівникам потрібно:

 • удосконалювати роботу в умовах дистанційного навчання;
 • проявляти ініціативу на участь у фахових конкурсах, презентувати власну майстерність на рівні міста;
 • працювати над створенням електронних портфоліо, методичних кейсів;
 • висвітлювати свої надбання у педагогічних виданнях.

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік, з метою підвищення ефективності методичної роботи, удосконалення змісту і форм методичної роботи з підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів

НАКАЗУЮ:

1. Визнати стан методичної роботи у 2021-2022 н. р. задовільним.

2. Розпочати роботу над методичною темою закладу «Формування предметних і ключових компетентностей, необхідних для соціалізації, громадянської активності та самореалізації учнів, через упровадження в практику роботи педколективу інноваційних технологій й продуктивних методів навчання», ухваленою рішенням педагогічної ради.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Панасюк Наталії Дмитрівні:

3.1. Спроектувати структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя.

3.2. Урізноманітнити форми, методи, засоби, технології методичної роботи з професійного розвитку вчителів школи.

3.3. Забезпечити супровід педагогів щодо організації методичної та інноваційної діяльності, як важливого чинника підвищення професійної компетентності учителя.

3.4. Координувати діяльність методичних підрозділів, сприяти активізації їх роботи над методичною темою закладу.

3.5. Інформувати учителів про освітні платформи для організації та вдосконалення можливостей дистанційного навчання.

4. Керівникам шкільних методичних об’єднань  П’ятничці Ірині Володимирівні, Пиріг Ользі Ігорівні, Сидор Марії Михайлівні, Василюк Юлії Зіновіївні, Слотюк Оксані Василівні, Бацулі Наталі Петрівні, Хомик Ірині Богданівні:

4.1. Скласти план роботи ШМО на 2022-2023 н.р. з урахуванням стратегічних напрямків розвитку освіти відповідно до методичної проблеми школи.

4.2. Активізувати роботу щодо участі учителів у конкурсах педагогічної майстерності, публікації педагогами методичного доробку на сторінках фахових газет та журналів, вчительських Інтернет виданнях.

4.3. Практикувати нетрадиційні засідання методичних об’єднань з метою пожвавлення та урізноманітнення роботи.

4.4. Постійно працювати над впровадженням інноваційних методик та створенням власного електронного портфоліо.

4.5. Узагальнювати матеріали з досвіду роботи, виявляти нові педагогічні ідеї, цікаві методичні знахідки у досвіді творчо працюючих учителів.

4.6. Посилити роботу з обдарованими учнями.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                        Марія ГУЦАЛ

 

З наказом ознайомлені:    ___________ Наталія ПАНАСЮК  «___» _____ 2022р.

____________ Ірина П’ЯТНИЧКА «___» ____ 2022р.

____________ Марія СИДОР        «___» _____ 2022р.

____________Ольга ПИРІГ           «___» _____2022р.

____________Юлія ВАСИЛЮК   «___» _____ 2022р.

____________Оксана СЛОТЮК   «___» _____ 2022р.

____________Наталіяч БАЦУЛА «___» _____ 2022р.

____________Ірина ХОМИК          «___» ____ 2022р.